Tuesday , December 6 2022

Inselaciuni pe banda rulanta, la casele de schimb valutar

Miercuri, o t=n\r\ angajat\ a unei case de schimb din Humor a fost `n[elat\ cu 2600 de euro n luna trecut\, o alt\ casier\ a unei case de schimb valutar a fost p\c\lit\ de indivizi necunoscu]i, cu suma de 1200 de lei iar `n mai s-a `nt=mplat un eveniment asem\n\tor `n urma c\ruia o casier\ a fost `n[elat\ cu 1000 de lei n toate aceste evenimente au ca prim\ cauz\ faptul c\ nu se solicit\, conform legii documentele de identitate a celor care doresc s\ efectueze tranzac]ii prin casele de schimb valutar
Miercuri dup\ amiaz\ Otilia D., de 26 ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, casier\ la o cas\ de schimb valutar  cu  punct de lucru Gura Humorului a anun]at poli]ia c\ în jurul orelor 15.10 la casa de schimb s-a prezentat un b\rbat necunoscut, care i-a solicitat schimbul sumei de 5000 euro, în urma tranzac]iei fiind în[elat\ cu 2600 euro.
În urma verific\rilor efectuate a rezultat c\ la ora indicat\ de t=n\ra angajat\, în punctul de lucru a intrat un b\rbat necunoscut, care a solicitat schimbul sumei de 5000 euro în lei. Acesta s-a adresat casierei în limba englez\, exprimându-se cu greutate. A dat casierei, pe rând, suma de 4950 euro, în bacnote de 50, 10 [i 5 euro, iar când casiera i-a spus c\ lipsesc 50 euro acesta a solicitat banii, i-a tras înspre el cu sertarul mobil. [i-a însu[it parte din ei pe care i-a b\gat în buzunarul pantalonilor cu mâna stâng\, iar cu mâna dreapt\ a scos din buzunar 50 euro în bacnote de 5 euro pe care i-a pus în sertarul mobil [i l-a împins casierei. Aceasta a luat banii nu i-a mai num\rat [i a înmânat persoanei respective contravaloarea în lei a sumei de 5000 euro, f\r\ a solicita actul de identitate a persoanei respective [i a emite documentul de schimb valutar. Imediat dup\ efectuarea schimbului în punctul de lucru a intrat un alt b\rbat care a solicitat schimbul sumei de 50 euro, schimb care s-a efectuat f\r\ solicitarea documentelor de identitate. În timpul cât s-a f\cut schimbul celor 5000 euro, persoana care a schimbat cei 50 euro a a[teptat în fa]a casei de schimb cu înc\ doi tineri, existând suspiciuni c\ ace[tia erau împreun\. În cauz\ se efectueaz\ cercet\ri sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de „în[el\ciune”.
N nerespectarea legii privind schimbul valutar, prima cauz\ a producerii unor astfel de evenimente
Casele de schimb valutar din jude] devin tot mai vulnerabile `n fa]a indivizilor pu[i pe `n[el\ciuni. P=n\ acum zece ani, valuti[tii erau cei suspecta]i c\ `n[al\ lumea prin felurite metode, oferind mai pu]ini bani `n schimb dec=t era corect, la schimbul de valut\. De ceva vreme, fo[tii valuti[ti, actualmente patroni de case de schimb valutar sunt ei cei p\c\li]i. Indivizi pe urma c\rora sunt trimi[i poli]i[tii dar care nu au fost prin[i niciodat\ p=n\ acum, profit\ de lipsa de vigilen]\ a patronilor de la casele de schimb valutar, de naivitatea fetelor puse `n spatele ghi[eului care trebuie s\ `nv=rt\ zilnic sume de ordinul miilor de euro dar [i de faptul c\ acele casiere sunt, `n multe cazuri, instruite s\ nu solicite acte de identitate [i s\ nu elibereze chitan]e, conform legii, atunci c=nd efectueaz\ tranzac]ii cu valut\.
Criteriile dup\ care sunt angajate la casele de schimb valutar tinere pe m=na c\rora se las\ sume importante de bani r\m=n `n sarcina angajatorului. Felul `n care patronul unei asemenea structuri explic\ angajatelor  ce reguli legale trebuie s\ respecte pentru a nu fi `n[elate, revine de asemenea `n responsabilitatea administratorului firmei. ~n ultimele trei luni s-au `nregistrat cel pu]in trei cazuri `n care fetele angajate casiere la astfel de firme de schimb valutar, au ajuns `n aten]ia opiniei publice. Prin metode diferite, indivizi cu aparen]\ de oameni civiliza]i, le-au `n[elat pe casierele de la casele de schimb valutar care au trecut cu vederea obliga]ia legal\ de a solicita celor care doresc s\ schimbe valut\ prezentarea unui act  care s\ cuprind\ datele de identitate a acestora.
~n cursul acestui an, au mai fost reclamate alte dou\ cazuri `n care lucr\toarele de la casele de schimb valutar au fost `n[elate, paguba `nregistrate neput=nd fi recuperat\.
N complicele care distrage aten]ia casierelor
~n data de 20 mai a.c., Ioana D., de 24 de ani, din comuna Siminicea, operator la un schimb valutar din localitate, a anun]at Poli]ia Suceava, dup\ ce a fost p\c\lit\ de un b\rbat cu suma de 1.000 lei. În urma cercet\rilor, poli]i[tii au stabilit c\ în casa de schimb au intrat la intervale apropiate, doi b\rba]i, unul cerându-i victimei [i colegei sale, s\-i schimbe suma de 2.100 lei, format\ din trei bancnote a câte 500 lei [i trei bancnote a câte 200 lei, în bancnote a câte 100 lei. Dup\ ce Ioana D. i-a schimbat banii, b\rbatul în cauz\ i-a întins banii înapoi, spunându-i c\ dore[te bancnote [i mai mici. Înainte ca gestionara s\ primeasc\ înapoi cele 21 bancnote a câte 100 lei, cel\lalt b\rbat a strigat c\tre cele dou\ angajate c\ dore[te s\ cumpere 1.000 de euro [i a continuat s\ vorbeasc\, fapt care le-a distras aten]ia. Tân\ra a primit de la primul b\rbat bancnotele de 100 lei, f\r\ s\ le numere imediat [i i-a înapoiat cei 2.100 lei, deoarece nu avea bancnote mai mici. Cei doi indivizi  au p\r\sit unitatea f\r\ s\ efectueze vreo tranzac]ie, iar la scurt timp Ioana D. [i-a dat seama c\ i-au fost restituite doar 11 bancnote a câte 100 lei [i c\ a fost în[elat\ cu suma de 1.000 lei.
N a z\p\cit-o pe fat\ cer=nd s\-i schimbe bancnote mari `n bancnote mici
Un alt eveniment s-a petrecut pe data de 12 iunie a.c., în jurul orei 16.30 c=nd  Alexandra C. de 19 ani, din municipiul Suceava, proasp\t angajat\ pe postul de casier\ la o cas\ de schimb valutar, la un punct de lucru pe strada Nicolae B\lcescu,  a sesizat faptul c\ în timp ce se afla la serviciu a fost în[elat\ de un b\rbat cu suma de 1.200 lei. În urma verific\rilor efectuate a reie[it c\ în jurul orei 12.00, `n acea zi, la ghi[eul unde lucreaz\ fata a venit un b\rbat care a dorit s\ schimbe o sum\ de 2.500 de  lei din bancnote de 200 lei [i respectiv 500 lei în bancnote mai mici de 100, 50 [i 10 lei. Aceasta a fost de acord [i i-a schimbat suma respectiv\ în 20 de bancnote a câte 100 lei fiecare [i 10 bancnote a câte 50 lei fiecare.
Dup\ ce i-a înmânat b\rbatului suma rezultat\ din schimb, acesta i-a solicitat din nou casierei s\ îi schimbe banii în bancnote [i mai mici respectiv de 10 lei. Aceasta a fost de acord, a luat banii f\r\ s\ îi numere [i i-a dat b\rbatului suma de 2.500 lei în bancnote de 10 [i 50 lei, iar dup\ plecarea b\rbatului casiera a num\rat banii, ocazie cu care a constatat c\ îi lipsesc 1.200 lei.
În ambele cauze s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii de în[el\ciune. R\m=ne de v\zut dac\ `ntre cele dou\ fapte, comise la ore apropiate `n cursul zilei de vineri, s\pt\m=ma trecut\, exist\ o leg\tur\. ~n toate cazurile prezentate, poli]i[tii suceveni efectueaz\ cercet\ri dar p=n\ `n prezent nu a fost identificat niciun autor al faptelor. (Neculai RO{CA)

Vezi si

De Moș Nicolae, Gheorghe Flutur a dus daruri unei tinere familii din Șcheia care are cvadrupleți

Marți, 6 decembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vizitat familia Balan, o familie …