Saturday , December 9 2023

Initiativa UNPR privind "Cosul de solidaritate" pentru pensionari a fost aprobata de Guvernul Rom=niei

Pensionarii ale c\ror venituri sunt mai mici decât câ[tigul salarial mediu net pe economie, care în acest moment este de 1.471 de lei, în acest plafon încadrându-se 5,1 milioane de pensionari, pot beneficia de Programul Guvernamental Co[ul de solidaritate n ace[tia vor putea achizi]iona produse alimentare de baz\ la pre]ul cel mai mic n programul pune la dispozi]ia pensionarilor f\in\, zah\r, ulei, m\lai, orez ]i alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate n

Guvernul a aprobat in [edin]a de miercuri, 21 septembrie, o hot\râre care va permite începerea programului social “Co[ul de solidaritate” ini]iat de UNPR si dedicat vârstnicilor.
Propunerea UNPR se inscrie in linia partidului care sustine dep\[irea crizei prin m\suri de solidaritate social\.  Sper\m ca în aceast\ sesiune parlamentar\ s\ ob]inem un vot favorabil [i pentru taxa de solidaritate de 1% la averile mai mari de 450,000 EUR, pe o perioad\ de 3 ani, proiect pe care UNPR l-a sus]inut de anul trecut [i care este adoptat in aceast\ perioad\ in multe ]\ri.
Pentru c\, în acest moment, m\ririle de salarii, de pensii nu se pot realiza, singurul lucru concret pe care îl putem face pentru pensionari este acela de a-i ajuta s\-]i diminueze cheltuielile cu aceste produse alimentare de baz\. Evalu\rile noastre au în vedere chiar o diminuare pân\ la 30% a cheltuielilor cu aceste produse.
Concret, pensionarii ale c\ror venituri sunt mai mici decât câ[tigul salarial mediu net pe economie, care în acest moment este de 1.471 de lei, în acest plafon încadrându-se 5,1 milioane de pensionari, pot beneficia de Programul Guvernamental Co[ul de solidaritate. Ace[tia vor putea achizi]iona produse alimentare de baz\ la pre]ul cel mai mic. Programul pune la dispozi]ia pensionarilor f\in\, zah\r, ulei, m\lai, orez ]i alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate.
Cantit\]ile maxime ce pot fi achizi]ionate de c\tre fiecare pensionar se vor stabili prin ordin comun al ministrului Administra]iei [i Internelor [i al ministrului S\n\t\]ii, în termen de 15 zile.
Pentru buna func]ionare a Programului Guvernamental Co[ul de Solidaritate vor colabora institu]ii ale administra]iei centrale [i locale astfel: Consiliile Jude]ene [i consiliile locale vor înfiin]a societ\]i comerciale sau, dac\ este cazul, vor extinde obiectul de activitate al celor existente. O alt\ institu]ie care va avea o contribu]ie important\ la bunul mers al acestui program este Administra]ia Na]ional\ a Rezervelor de Stat [i Probleme Speciale, care va pune la dispozi]ie spa]ii pentru depozitarea alimentelor de baz\.
Toate specifica]iile tehnice ale produselor ce urmeaz\ s\ fie achizi]ionate vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului Administra]iei [i Internelor [i al ministrului Agriculturii, astfel încât procedura de achizi]ie s\ se deruleze într-o manier\ unitar\, transparent\ [i corect realizat\, la nivelul întregii ]\ri.
S-au luat toate m\surile ca acest program s\ aib\ un caracter unitar, s\ fie u]or de identificat ]i u]or de aplicat.
“Co[ul de solidaritate preia modelul de succes din Uniunea European\, este vorba despre Programul European de Ajutoare pentru persoanele cele mai defavorizate. Dac\ la nivel european s-a putut realiza un astfel de program de solidaritate, de ce nu s-ar putea realiza ]i la noi?!  Sper\m ca acest program s\ fie cel mai cel mai important program de solidaritate f\r\ bani de la buget, cel mai important program de protec]ie social\ f\r\ bani de la buget pe care îl poate face o societate civilizat\, pentru care solidaritatea nu este doar o vorb\ goal\.Doar impreun\, indiferent de doctrina si partid putem dep\si greuta]ile acestei perioade”, a declarat C\t\lina Vartic, pre[edintele UNPR Suceava .

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …