Thursday , December 1 2022

Ingineria Alimentara si Ingineria Electrica – Stiin]a Calculatoarelor, cele mai profitabile facultati ale USV

Cinci din cele nou\ facult\]i din cadrul universit\]ii “{tefan cel Mare” au `nregistrat la sf=r[itul anului 2011 profituri frumu[ele, asta `n vreme ce pentru alte patru facult\]i ale USV precum [i pentru Departamentul de Preg\tire a Personalului Didactic soldul `nregistrat la finele anului trecut a fost unul negativ N cele mai `nsemnate deficite financiare se `nregistreaz\ la Litere, Inginerie Mecanic\, Istorie [i Geografie
~n func]ie de o serie de indicatori- num\rul de absolven]i care opteaz\ `n fiecare an pentru a-[i continua studiile academice `n cadrul unei anumite facult\]i, ob]inerea anumitor finan]\ri nerambrursabile sau totalul cheltuielilor- fiecare facultate din cadrul USV are un randament financiar diferit. Astfel dac\ facult\]i precum {tiin]e Economice, Inginerie Alimentar\ sau {tiin]e ale Educa]iei au `ncheiat anul 2011 cu profituri frumu[ele, patru facult\]i ale USV au `ncheiat anul 2011 cu solduri negative.
Bugetul de venituri [i cheltuieli pe anul 2011 demonstreaz\ c\, în cadrul Universit\]ii „{tefan cel Mare”, totalul veniturilor asigur\ o func]ionare sustenabil\. Veniturile totale realizate, `n 2011, au fost de 70.518.562 lei, acestea grup=ndu-se `n dou\ mari categorii, respectiv venituri din sume alocate de la buget [i veniturile proprii ale universit\]ii. Venituri proprii ale universit\]ii sunt realizate din taxe, activitate de cercetare [i finan]are nerambursabil\ [i venituri generate de c\mine [i cantin\.
Cel mai mare buget, `n 2011, l-a avut Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ (6.858.727), urmat\ de Facultatea de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor (4.931.353), senariul fiind acela[i [i `n cazul cheltuielilor efectuate de facult\]ile din cadrul USV.
“Managementul financiar al Universit\]ii s-a bazat pe o fundamentare temeinic\ în elaborarea unui buget anual de venituri [i cheltuieli ra]ional. În acest scop, s-a plecat de la consolidarea bugetelor la nivel de facultate, elaborate pe baza prevederilor proprii, prin identificarea tuturor resurselor financiare. Universitatea demonstreaz\ c\ dispune de surse de finan]are [i de resurse financiare, pe termen scurt (anual) pe care le aloc\ pentru a realiza în mod adecvat misiunea [i obiectivele pe care [i le-a fixat. Universitatea dispune de un buget anual de venituri [i cheltuieli, aprobat de Senat [i respectat în mod riguros”, se arat\ `n raportul aferent anului 2011 al USV.
N Facult\]ile de Inginerie- cele mai profitabile din cadrul USV
~n topul facultatilor cu profit se situeaza Facultatea de Inginerie Alimentar\, care a `ncheiat anul 2011 cu un plus de 1.002.198 de lei, urmat\ de Facultatea de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor care `nregistrat `n sold pozitiv de 660.105 lei.
Diferen]a dintre veniturile totale ale Facult\]ii de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ [i cheltuielile aferente anului 2011 este de 129.751 lei, o suma frumu[ic\ `n condi]iile `n care aceast\ diferen]\, `n cazul mai multor facult\]i, este negativ\. ~n 2011, majoritatea banilor s-au alocat pl\]ii salariilor, achizi]ion\rii de materiale, c\r]i [i obiecte de inventar sau cofinan]\rii [i `mprumuturilor pentru proiecte de cercetare. Cumulat cu soldul disponibil de la sf=r[itul anului 2010, soldul final al FSEAP la data de 31 decembrie era de 213.256 de lei, sum\ ce o plaseaz\ printre cele mai profitabile facult\]i din cadrul USV.
Scenariu este similar [i `n cazul Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor unde soldul final la data de 31 decembrie 2011 era `n valoare de 660.105 lei, sum\ ce plaseaz\ facultatea pe pozi]ia a doua `ntr-un clasament al celor mai profitabile facult\]i ale universit\]ii sucevene.
De altfel FIESC a avut `n 2011 cel mai generos buget, respectiv 6.858.727. Cheltuieli s-au `nregistrat pentru plata salariilor, investi]ii, deplas\ri, transport studen]i, materiale consumabile, burse din venituri, utilit\]i [i taxe de acreditare ARACIS.
Tinerii se `ndreapt\ spre facult\]i care s\ le garanteze un job imediat dup\ absolvire iar cel pu]in pe piata for]ei de munc\ din Romania, trendul eviden]iaz\ c\ absolven]ii de IT se angajeaz\ mult mai u[or, la fel [i cei care au urmat Administra]ia Public\, Administra]ia Afacerilor sau {tiin]a Calculatoarelor, acestea fiind, de altfel, [i cele mai profitabile facult\]i din cadrul USV.
Cu un bilan] rezonabil se prezint\ [i Facultatea de {tiin]e ale Educa]iei, veniturile totale pentru 2011 cumul=nd suma de 1,101,577 lei, acesta fiind cel mai generos buget al facult\]ii din 2004 [i p=n\ `n prezent, mai mult de jum\tate din bani provenind din venituri proprii ale facult\]ii. Pe l=ng\ cheltuielile comune [i celorlalte facult\]i, FSE a alocat `n 2011, peste 40.000 de lei pentru practic\ pedagogic\. Soldul final la sf=r[itul lui 2011, pentru FSE a fost de 364.409 lei.
Cu toate acestea, cea mai rentabil\ facultate din cadrul USV este de departe Facultatea de Inginerie Alimentar\, care a `nregistrat la sf=r[itul anului 2011 un sold `n valoare de 1.002.198 lei, cel mai mare sold `nregistrat de facultate din 2004 [i p=n\ `n prezent. Diferen]a dintre veniturile `ncasate de FIA [i cheltuilile efectuate, `n 2011, este de 49.149.
Tot pe plus este [i Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport cu un sold `nregistrat la sf=r[itul anului 2011 de 48.810.
N Silvicultura, Literele, Mecanica, Istoria [i Geografia, “duse `n c=rc\” de facult\]ile cu profit
Problemele cele mai mari sunt la Facultatea de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii, unde deficitul financiar este -1.597.616, mai mare dec=t cel `nregistrat `n anul 2010. Pentru FLSC, anul 2011 a ad=ncit [i mai mult pierderile, pierderi ce s-au cumulat an de an, `ncep=nd din 2004, cheltuielile totale dep\[ind veniturile facult\]ii.
Urm\toare pe list\ este Facultatea de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management ce a `ncheiat anul 2011 cu un sold negativ (- 550. 080), anul 2007 fiind singurul din 2004 [i p=n\ `n prezent `n care facultatea a terminat pe plus. Cheltuielile mai substan]iale dec=t veniturie au dus din 2008 la periclitarea echilibrului finaciar al facult\]ii.
{i Facultatea de Istorie [i Geografie se afl\ `ntr-o situa]ie simular\, `nregistr=nd `n 2011, cel mai mare deficit din 2004 [i p=n\ `n prezent, respectiv -424. 050. Tot pe minus au `ncheiat anul 2011 [i Facultatea de Silvicultur\ (- 42,573) care de[i a `nceput anul 2011 pe plus, soldul la finalul lui 2011 era negativ. De asemenea, deficit a `nregistat [i Departamentul de Preg\tire a Personalului Didactic (- 219.467). (Adelina T.)

Vezi si

Tânăr din Bogdănești, fără permis, prins extrem de beat la volan

În noaptea de marți spre miercuri, la ora 01.32, în afara localității Baia, în zona …

No comments

  1. Mi se pare ciudata o astfel de abordare. O universitate nu este un SRL; nu e ca o gogoserie unde se pot face calcule de profitabilitate gen “sectia de gogosii cu branza aduce mai mult profit decat cea de gogosii cu gem”. In cazul unei universitati cred ca e mai normala o ierarhizare a facultatilor dupa procentul absolventilor angajati in domeniul in care au studiat, premii obtinute, articole in publicatii internationale prestigioase, inventii in cazul facultatilor cu profil tehnic, etc. Desigur ca si banii sunt importanti si necesari in buna functionare, dar scopul unei universitati (cu atat mai mult al uneia de stat) nu cred ca este obtinerea de profit banesc ci de absolventi care se dovedesc a fi buni specialisti in domeniile lor. Nu-i vad pe cei de la USV mandrindu-se cu asa ceva.

  2. Slabi studenți la Ingineria Alimentara,multi doar pentru numar dar calitatea lasa de dorit.