Tuesday , March 5 2024

Infractionalitatea stradala si cea in mediul rural sunt in scadere

N num\rul apelurilor date la 112 este, de asemenea, `n sc\dere la nivelul jude]ului Suceava, Poli]ia ax=ndu-se pe ac]iuni de prevenire, `mpreun\ cu institu]iile de `nv\]\m=nt [i din administra]ie
Criminalitatea stradal\ a cunoscut un trend descendent, `n trimestrul al II-lea al acestui an, fiind constatate 104 infrac]iuni, fa]\ de 160 constatate anul trecut. Anun]ul a fost f\cut de prefectul de Suceava, Sorin Popescu, la o [edin]\ a Colegiului Prefectural. Potrivit prefectului, dinamica apelurilor de urgen]\ prin Sistemul Na]ional Unic de Apeluri de Urgen]\ (SNUAU) 112 s-a redus fa]\ de perioada similar\ a anului trecut, `nregistr=ndu-se un num\r total de 9.536 interven]ii, cu 858 mai pu]ine fa]\ de semestrul I al anului 2009.
Potrivit unei situa]ii pe primul semestru al acestui an, criminalitatea sesizat\ `n mediul rural a cunoscut o sc\dere de 5% comparativ cu semestrul I al anului 2009, totaliz=nd 3.351 infrac]iuni. „Ponderea a fost de]inut\ de cele 1.023 fapte de loviri [i v\t\m\ri corporale, 1.392 furturi, 551 de infrac]iuni de distrugere, 422 de amenin]\ri [i 205 de fapte `ncadrate la infrac]iunea de violare de domiciliu”, precizeaz\ prefectul Sorin Popescu.
P=n\ la sf=r[itul lunii iunie 2010, poli]i[tii suceveni au desf\[urat 347 activit\]i preventive pe linia prevenirii criminalit\]ii, organizate `n comun cu alte institu]ii [i ONG-uri, din care 242 cu autorit\]i ale administra]iei publice locale, una cu autorit\]i publice centrale [i 104 cu ONG-uri de specialitate.
Totodat\, au mai fost derulate 233 ac]iuni cu unit\]ile de `nv\]\m=nt [i de ocrotire, din care 19 cu Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava, 137 cu unit\]ile de `nv\]\m=nt, 68 cu institu]ii de ocrotire. „Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava a desf\[urat ac]iuni privind abordarea proactiv\ a criminalit\]ii stradale [i prevenirea oric\ror evenimente ce pot afecta climatul de siguran]\ public\ [i interven]ia cu promptitudine la solicit\rile cet\]enilor”, se arat\ `ntr-un comunicat al Institu]iei Prefectului – Jude]ul Suceava.

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …