Friday , February 3 2023

Incompetentii de la SGA se razbuna pe sarmanii pe care i-au inundat

Incercand sa arunce in carca altora vina pentru inundatia din 7 septembrie, angajatii SGA au descoperit brusc ca paraul din Itcani nu se simte in largul sau si ca trebuie rase cateva zeci de proprietati din preajma sa

Societatea de Gospod\rire a Apelor le cere la peste 100 de proprietari s\ d\r=me zeci de case, garduri [i s\ desfiin]eze gr\dini, pentru a face loc angaja]ilor SGA s\ cure]e p=r=ul Dragomirna prin cartierul I]cani n  dup\ ce au inundat din prostia lor un cartier `ntreg, SGA cere acum constituirea unei zone de protec]ie de c=te doi metri de o parte [i de alta a cursului de ap\ n Culmea cinismului –  a fost notificat s\-[i d\r=me casa [i un proprietar care `[i reconstruie[te casa distrus\ taman din gre[eala angaja]ilor de la SFGA n un alt proprietar a fost notificat “urgent” s\ taie c=]iva br\du]i care n-au nici m\car 50 cm `n\l]ime, iar o firm\ a fost anun]at\ `n septembrie 2011 c\ trebuie s\ d\r=me un zid ridicat `nc\ de pe vremea lui Ceau[escu n “am fost expropria]i odat\ `n anii “70, c=nd s-a betonat malul p=r=ului, acum ne cer alt teren. Nu vom renun]a” declar\ una dintre proprietare n “vom da `n judecat\ SGA, vom merge to]i `n fa]a Prim\riei, avem prin constitu]ie garantat\ proprietatea”, spune un altul n viceprimarul Viorel Seredenciuc este de p\rere c\ ac]iunea celor de la SGA este cel pu]in inoportun\ n

Dup\ ce casele le-au fost indundate `n urma devers\rii sc\pate de sub control din data de 7 septembrie a.c., pe capul locuitorilor din cartierul I]cani a venit o nou\ belea. To]i cei peste 100 de proprietari de terenuri, de case ori de firme riverane p=r=ului amenajat pentru a prelua surplusul de debit din acumularea de la Dragomirna au primit adrese prin care au fost `n[tiin]a]i c\ “pentru a efectua lucr\rile necesare `ntre]inerii [i salubriz\rii obiectivului “pr. Dragomirna regularizat”, aval baraj [i acumulare Dragomirna, se impune respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modific\rile [i complet\rile utlerioare, privind respectarea zonei de protec]ie de 2 metri, de la partea superioar\ a p=r=ului dalat al p=r=ului Dragomirna”. ~n respectivele adrese, care au fost trimise spre [tiin]\ [i Prim\riei Suceava, se arat\ care este cadrul legal indicat pentru aceast\ solicitare ce vizeaz\ asigurarea protec]iei albiilor, malurilor, construc]iilor hidrotehnice [i `mbun\t\]irii regimului de curgere al apelor. Astfel ar trebui instituite pentru albiile minore ale cursurilor de ap\ zone de protec]ie de doi metri, de o parte [i de alta a acestor cursuri”.
Pe baza acestor prevederi, lucr\torii de la SGA dispun, `n unele cazuri, d\r=marea unor garduri vechi de mai bine de 30 de ani, `n alte cazuri schimbarea traseului re]elei de gaze naturale dar, mai grav, ar trebui s\ fie d\r=mate case pentru care exist\ autoriza]ii de construire, unele vechi de peste 30 de ani, ziduri ce `nconjoar\ perimetrul unor vechi structuri industriale, cum este de exemplu fosta Cooperativ\ “Constructorul”, demult defunct\, a c\ror spa]ii din zona riveran\ a p=r=ului Dragomirna au fost v=ndute la proprietari priva]i. ~n acest din urm\ caz, problema este [i mai `ncurcat\, fiindc\ lucr\torii de la SGA care s-au plimbat de-a lungul albiei p=r=ului dup\ evenimentul din 7 septembrie a.c., au luat drept proprietar o firm\ care `nt=mpl\tor avea amplasat un banner pe cl\dire [i aceasta a primit aten]ionarea cu pricina.
Peste p=r=u, un cet\]ean care plantase acum doi ani `n propria gr\din\ un r=nd de puie]i de molid, ce nu au ajuns acum nici p=n\ la genunchi, a fost somat s\ `i taie. “Av=nd `n vedere c\ `n prezent ave]i planta]i br\du]i pe zona de protec]ie al p=r=ului Dragomirna regularizat, v\ notific\m ca p=n\ la data de 3.10.2011 s\ elibera]i zona de protec]ie pe l\]imea de doi metri de la partea superioar\ a p=r=ului Dragomirna pe toat\ lungimea propriet\]ii dumneavoastr\, pentru a facilita accesul permanent pentru `ntre]inerea cursului de ap\”, se arat\ `n una dintre adresele transmise de SGA proprietarilor de case [i terenuri din zona de-acum inundabil\ a p=r=ului prin care periodic se fac devers\ri din iazul de la Dragomirna.
Oamenii risc\ amenzi de p=n\ la 30.000 de lei, dac\ nu `[i demoleaz\ casele
Pentru toate aceste cazuri enun]ate, amenin]area este extrem de tran[ant\ – nerespectarea de c\tre locuitorii din cartierul I]cani cu propriet\]i riverane p=r=ului a prevederilor legale indicate, se soldeaz\ cu amend\ `ntre 25.000 [i 30.000 de lei.
Ca s\ duc\ sadismul p=n\ la cap\t, conducerea SGA Suceava, prin semn\turile directorului actual Vasile P\curari, a inginerului [ef Daniel Dr\goi, a [efului birou exploatare lucr\ri Florin Boeru iar din partea juridic\ consilierului juridic Gina Mih\ilescu, a dat prin adresele anun]ate un termen imposibil de realizat – luni, 3 octombrie a.c.. ~n condi]iile `n care documentele au fost emise miercuri, 28 septembrie [i au ajuns la cei viza]i joi, 29 septembrie a.c.
Locuitorii din cartierul I]cani, inunda]i acum trei s\pt\m=ni `n urma a[a-ziselor devers\ri controlate sunt deci[i s\ se coalizeze [i s\ `ntreprind\ o ac]iune comun\ `n justi]ie `mpotriva SGA Suceava. ~n condi]iile `n care dup\ indunda]ie, mai multe case vechi de zeci de ani, au fost puse la p\m=nt, `n alte locuin]e mai noi, apa a intrat [i a distrus du[umelele, lambriurile, aparatele electrocasnice, Prim\ria [i Consiliul Jude]ean a intervenit pentru a ajuta oamenii ajun[i la ananghie cu bani, cu materiale de construc]ie, cu alte ajutoare, responsabilii de la SGA Suceava au c\utat s\ apere pielea. De la Administra]ia Bazinal\ de Ap\ Siret nu a venit p=n\ acum un raport oficial, pe masa prefectului Sucevei,  `n care s\ se explice coerent cum a fost posibil un asemenea eveniment. “Trebuie respectat\ legea”, a declarat prefectul Sorin Popescu, care nu era ieri `n[tiin]at de m\surile luate la nivelul SGA.
Viceprimarul Sucevei, Viorel Seredenciuc, a declarat c\ `n situa]ia `n care persoanele care locuiesc `n zon\ au autoriza]ie de construire pentru cl\diri sau alte  construc]ii riverane p=r=ului `n discu]ie, solu]ia pentru a contracara m\sura impus\ de SGA este ac]ionarea `n instan]\. “Dac\ exist\ autoriza]ie de construire, trebuie precizat c\ o hot\r=re `n acest sens emis\ de Consiliul Local are efect de lege. Dac\ SGA are o alt\ opinie, s\ deschid\ proces `n instan]\. Pe de alt\ parte, orice amend\ pe care o institu]ie public\, cum este SGA,  o administreaz\, poate fi contestat\ `n instan]\. Eu cred c\ momentul ales pentru emiterea unor astfel de aten]ion\ri este total inoportun pentru rezolvarea acestor probleme”, a declarat viceprimarul Seredenciuc. Pe de alt\ parte, el consider\ c\ SGA ar trebui, dac\ are nevoie neap\rat\ de suprafe]ele respective de teren s\ `ntreprind\ demersuri pentru expropriere, conform legii.
“Ceea ce vor s\ fac\ cei de la SGA sun\ a expropriere”
Oamenii din zon\ sunt revolta]i, cum am spus. Ilie Morar are o cas\ ridicat\ l=ng\ p=r=u acum mai bine de zece ani, cu toate autoriza]iile necesare. “Dac\ ne ia p\m=nt de aici, noi vrem s\ ne dea `n fa]a prim\riei. Am acte de proprietate, sunt `ntabulat, p=n\ la buza taluzului. Am acte pentru fiecare metru p\trat [i nu exist\ construc]ie f\r\ h=rtie”, a declarat Ilie Morar.
Familia Haidamac are construit\ casa `nainte de a se `ncepe dalarea p=r=ului, `n anii ‘70. “Am acte, am proiect, nu am construit nimic ilegal. Mie `mi sun\ ceea ce vor s\ fac\ cei de la SGA a expropriere. ~n 20 de ani nu s-a cur\]at acest canal, nici nu au venit s\ vad\ c=nd au deversat [i erau be]i, din surse sigure, c=nd s-au dus oamenii s\ le zic\ – `nchide]i apa c\ ne `neca]i. Nu voiau s\ cread\. Dup\ aceea au f\cut procese verbale c\ s-a decolmatat p=r=ul. Cine poate s\ `i cread\. Apa a intrat `n cas\, `n garaj, `n beci, a fost ap\ p=n\ sus, am avut bunuri importante care au fost distruse pe proprietatea mea. Evenimentul a avut loc pe 7 septembrie iar SGA ne d\ ordin de demolare p=n\ pe 3 octombrie. Iese o revolt\. Lumea nu va da un metru `napoi. Ar trebui s\ `[i fac\ mea culpa, s\ pl\teasc\ daune morale, eu sunt hipertensiv\, mi s-a dublat doza de medicament”, declar\ profesoara pensionar\ Maria Haidamac.
O b\tr=n\ de 84 de ani a povestit cum `n copil\rie, p=r=ul care acum a devenit cel mai mare pericol pentru locuitorii din I]cani era locul de joac\ pentru to]i copiii din zon\. “Aici m-am n\scut [i am crescut. Niciodat\ nu se umbla cu cizme de cauciuc ca acum, `n mizeria asta. Se jucau copiii pe malul p=r=ului, era o verdea]\ frumoas\, acum nu mai este nimic”, a povestit b\tr=na.
P=n\ c=nd lucrurile se vor clarifica, locuitorii din cartierul I]cani afecta]i de inunda]ia din 7 septembrie a.c., se tem c\ vor trebui s\ pl\teasc\ amenzi de sute de milioane de lei vechi dac\ nu se conformeaz\ imperativelor de la SGA. Pe de alt\ parte, Prim\ria municipiului [i Consiliul Jude]ean au identificat resurse pentru a acoperi m\car `n parte pagubele produse de SGA, structur\ care nu vrea s\ `[i asume nicio responsabilitate, d=nd vina pe localnici, care ar fi colmatat cu gunoaie albia p=r=ului. Ioan Lungu, Gheorghe Flutur dar [i patroni de la firme private sunt printre cei c\rora locuitorii din I]cani afecta]i de evenimentul din 7 septembrie le mul]umesc pentru implicare. (Neculai RO{CA)

Vezi si

CSU Suceava și-a aflat adversara din primul tur al Cupei României

Echipa antrenată de Petru Ghervan va debuta în competiției pe terenul Universității Cluj, pe data …

No comments

  1. Interesele sunt mari…………………. dezvoltare in zona……… .
    Cei de la SGA mai degraba scoteau 10 tone de peste din lac si cu banii aia despagubeau toti sinistratii si era terminat scandalul.
    Sta]ia de captare a apei de la Mitocul Dragomirnei, cu de altfel `ntregul lac din zona respectiv\, va fi preluat\ de Prim\ria municipiului Suceava, `n domeniul public al acesteia, de la SC ACET SA Suceava. Societatea respectiv\ este furnizorul serviciilor de ap\ [i de canalizare din municipiul Suceava, iar ani de zile lacul de la Dragomirna a fost sursa de ap\ de suprafa]\ pentru alimentarea cartierului Burdujeni [i a zonei industriale a Sucevei. Din 2008, `n Burdujeni nu se mai furnizeaz\ ap\ potabil\ din sursa Dragomirna, ci din sursa de captare subteran\ de la Berchi[e[ti. ~n urm\torii ani, principalul consumator de ap\ de la Dragomirna a r\mas SC Termica SA Suceava, dar [i aceasta [i-a redus activitatea. De aceea, Termica a respins propunerea celor de la ACET de a prelua lacul Dragomirna `n administrare. Prim\ria municipiului Suceava a fost de acord cu oferta celor de la ACET, primarul Ion Lungu explic=nd c\ societatea furnizoare de ap\ are obliga]ia de a pl\ti impozite la Prim\ria comunei Mitocul Dragomirnei `n sum\ de 200.000 de lei pentru sta]ia de la Dragomirna. ~n schimb, dac\ aceasta ar trece `n proprietatea Prim\riei municipiului Suceava, aceasta din urm\ nu ar mai trebui s\ pl\taesc\ impozite, fiind institu]ie public\. Totu[i, primarul Ion Lungu a declarat c\ nu inten]ioneaz\ ca Prim\ria s\ administreze mult\ vreme acest lac [i a precizat c\ are `n vedere dezvoltarea unor investi]ii `n zon\, solu]ia juridic\ fiind cea de concesionare c\tre un poten]ial investitor a lacului.