Thursday , October 6 2022

Inchisoare cu suspendare pentru traficantii de droguri din parcarea hotelului Bucovina

Oleg Bobeica si Bogdan Petru Tudorache au fost arestati in lun ianuarie a acestui an, pe cand incercau sa vanda unui politist sub acoperire 60 de grame de cannabis

Oleg Bobeic\ [i Bogdan Petru Tudorache au fost condamna]i la c=te trei ani de `nchisoare, Eduard Puiu s-a ales cu doi ani [i [ase luni, `n vreme ce Gheorghe Vlad Tudorache a sc\pat cel mai ieftin, doar 11 luni de `nchisoare, toate pedepsele fiind cu suspendare n cei patru au fost trimi[i `n judecat\ dup\ ce, la `nceputul acestui an, au fost prin[i `n flagrant `n timp ce `ncercau s\ v=nd\ `n parcarea hotelului Bucovina 60 grame de cannabis

Cei doi basarabeni care al\turi de al]i doi fra]i din jude]ul Ia[i vindeau droguri colegilor de clas\, au sc\pat de pu[c\rie.Tribunalul Suceava i-a condamnat, vineri, pe to]i, la `nchisoare cu suspendare.
~n acest sens, Eduard Puiu a fost condamnat la 11 luni pentru asociere `n vederea comiterii de infrac]iuni, tot la 11 luni pentru trafic droguri de risc [i la doi ani [i [ase luni de `nchisoare pentru s\v=[irea infrac]iunii de introducere `n ]ar\ de droguri de risc f\r\ drept. Instan]a a decis ca executarea pedepsei rezultante de doi ani [i [ase luni de `nchisoare s\ fie suspendat\ sub supraveghere, fiind stabilit un termen de `ncercare de trei ani [i [ase luni. Av=nd `n vedere faptul c\ inculpatul este minor, Serviciul de protec]ie a victimelor [i reintegrare social\ a infractorilor de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, a fost `ns\rcinat cu supravegherea acestuia p=n\ la `mplinirea v=rstei de 18 ani.
Pentru acelea[i infrac]iuni amintite mai sus, Oleg Bobeic\ s-a ales cu trei condamn\ri de c=te trei ani de `nchisoare fiecare. Dat fiind faptul c\ pedeapsa rezultant\ de trei ani este cu suspendare, judec\torii au stabilit un termen de `ncercare de cinci ani.
Magistra]ii i-au h\r\zit aceia[i soart\ [i lui Bogdan Petru Tudorache, condamnat tot la trei ani de `nchisoare cu suspendare, cu un termen de `ncercare de cinci ani.
De men]ionat c\ to]i cei trei inculpa]i au fost aresta]i pe data de 25 ianuarie a.c. [i, odat\ cu condamn\rile cu suspendare, ace[tia au fost pu[i `n libertate.
Cel mai ieftin dintre trafican]ii de droguri din parcarea hotelului Bucovina a sc\pat Gheorghe Vlad Tudorache. Acesta a [i fost singurul care a fost cercetat `n stare de libertate. Astfel, judec\torii l-au condamnat la 11 luni de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de trafic de droguri de risc [i asociere `n vederea comiterii de infrac]iuni. La fel ca [i `n cazul celorlal]i trei inculpa]i, executarea pedepsei a fost suspendat\ sub supraveghere, fiind stabilit un termen de `ncercare de un an [i 11 luni.
Cei patru au fost obliga]i s\ pl\teasc\ [i cheltuielile de judecat\, c=te 2.000 lei fiecare.
Decizia Tribunalului Suceava nu este definitiv\ [i poate fi atacat\ cu apel `n termen de zece zile, ce se va judeca, `n caz de formulare, la Curtea de Apel Suceava.
N aduceau drogurile `n ]ar\, ascunse `n borcane cu untur\, [i le vindeau apoi colegilor de clas\
Eduard Puiu [i Oleg Bobeic\ din Republica Moldova, al\turi de fra]ii Tudorache, Bogdan Petru [i Gheorghe Vlad, au fost trimi[i `n judecat\ dup\ ce au fost prin[i `n flagrant la `nceputul acestui an `n timp ce `ncercau s\ v=nd\ cannabis `n parcarea hotelului Bucovina.
Conform procurorilor DIICOT, Oleg Bobeica [i Eduard Puiu, ambii originari din Republica Moldova, au venit la Suceava în septembrie 2010, pentru efectuarea studiilor liceale, începând cu clasa a IX-a, primul ca elev al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar\ [i al doilea al Liceului cu Program Sportiv. Cei doi s-au cazat în C\minul Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ [i s-au împrietenit cu timpul, fiind vecini de palier [i între pu]inii moldoveni de acolo. Puiu Eduard a fost evacuat din c\min în semestrul al II-lea al anului [colar 2010 – 2011, fapt ce l-a determinat s\-[i caute o alt\ cazare, astfel c\ l-a întrebat pe Tudorache Gheorghe Vlad, colegul s\u de clas\, despre care [tia c\ locuie[te la C\minul Liceului Industrial nr. 2 despre condi]iile de cazare de acolo [i aflând c\ sunt bune precum [i c\ mai sunt dou\ locuri libere la acesta în camer\, l-a convins pe inculpatul Bobeica Oleg s\ se mute împreun\ acolo.
Potrivit procurorilor, cei doi elevi basarabeni au introdus droguri `n Rom=nia, pentru prima dat\, `n luna noiembrie a anului trecut. Ace[tia au reu[it s\ aduc\ drogurile, ascunz=ndu-le `ntr-un borcan cu untur\. Astfel au reu[it s\ disimuleze cantitatea de 50-60 grame de cannabis. Din aceast\ cantitate o parte a fost fumat\ de c\tre to]i patru inculpa]i în camera de c\min, iar o parte a fost vândut\. Potrivit martorilor, inculpa]ii au v=ndut cannabis [i altor elevi moldoveni. O lun\ mai t=rziu, cei patru au mai f\cut rost de 60 grame de droguri, din care o parte au v=ndut-o colegilor de clas\. Pleca]i `n Basarabia cu ocazia vacan]ei de iarn\, Puiu [i Bobeica au mai introdus alte droguri, de aceast\ dat\ aproape 100 grame de cannabis.
Cei patru inculpa]i au intrat `n aten]ia anchetatorilor `nc\ din luna noiembrie a anului trecut. Astfel, cercet\rile au `nceput din data de 18 noiembrie, fiind instrumentate de DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. În cauz\ a fost autorizat un colaborator, sub numele de cod „Tric\ Eugen”, care a reu[it s\ p\trund\ în anturajul celor doi tineri mai sus aminti]i, stabilind s\ se întâlneasc\ în aceea[i zi, în jurul orelor 14.30 pentru a discuta despre posibilitatea efectu\rii unei tranzac]ii. La aceea[i dat\ colaboratorul autorizat s-a întâlnit cu Bogdan Petru Tudorache, de la care a cump\rat un gram de cannabis `n schimbul sumei de 50 de lei.
Ulterior, pe data de 24 ianuarie, cei doi s-au `nt=lnit din nou, `n parcarea hotelului Bucovina, ocazie cu care poli]istul sub acoperire trebuia s\ cumpere cantitatea de 60 grame de cannabis. Av=nd `n vedere c\ pu[tii urmau s\ `ncaseze pentru droguri 3.000 de lei, afacerea nu era deloc una rea. Ghinionul lor a fost `ns\ c\ `ntreg planul a fost dat peste cap de poli]i[ti care au organizat un flagrant. Astfel, cei patru au fost re]inu]i, pentru trei dintre ei Tribunalul Suceava dispun=nd mandate de arestare preventiv\. Au fost introdu[i `n arest Bogdan Petru Tudorache, Oleg Bobeica [i Eduard Puiu. Pentru Gheorghe Vlad Tudorache, s-a dispus obligarea acestuia de a nu p\r\si Rom=nia. (Paul BONDAR)

Vezi si

CSU din Suceava a pierdut fără drept de apel la Constanța

CSU din Suceava a pierdut la scor, 25-37 (9-20), meciul disputat miercuri seară, pe terenul …