Wednesday , December 7 2022

“Incepând cu 9 decembrie, România va fi un stat stabil”

Mesajul transmis aleg\torilor de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, C\t\lin Nechifor

 
Dragi suceveni,
Peste c=teva zile încheiem o nou\ etap\.
Pe 9 decembrie vor fi alegeri parlamentare, va fi momentul în care dumneavoastr\, sucevenii, ve]i decide pe cine ve]i trimite în Parlament, la Camera Deputa]ilor [i în Senatul României.
A fost o perioad\ grea, o perioad\ dificil\, un an cu foarte multe convulsii, cu alegeri locale, cu referendum [i acum cu alegeri parlamentare.
Vestea cea mai bun\ pe care o a[tept, pe care o a[tepta]i [i dumneavoastr\, sunt convins, este vestea stabilit\]ii, pentru c\ începând cu 9 decembrie, timp de patru ani, România va fi un stat stabil. Vom reu[i s\ avem o guvernare responsabil\, un Parlament bine reprezentat [i sunt convins c\ aceasta este dorin]a tuturor.
Am încercat în aceast\ perioad\ s\ îmi îndeplinesc mandatul de pre[edinte al sucevenilor pentru suceveni, a[a cum trebuie, a[a cum este normal.
Acum îns\, la final de campanie electoral\, doresc s\ v\ transmit mesajul meu, pentru c\ în aceast\ var\ mi-a]i transmis, stima]i suceveni, foarte mult\ încredere care m-a responsabilizat. De atunci [i pân\ acum, în aceste cinci luni de când am câ[tigat votul dumneavoastr\ am reu[it, al\turi de echipa mea, a consilierilor jude]eni, al\turi de primari [i consilieri locali, s\ realiz\m multe din obiectivele pe care ni le-am propus.
În primul rând am normalizat situa]ia politic\.
Este pentru prima oar\, în ultimii patru ani, când discu]iile despre buget [i aloc\rile de bani sunt f\cute transparent, [i, tot pentru prima dat\, acum se ]ine cont de nevoile localit\]ilor [i nu de culoarea politic\.
Am v\zut în aceast\ perioad\ o campanie electoral\ mai pu]in normal\, pres\rat\ cu foarte multe minciuni, cu foarte multe atacuri [i, chiar dac\ nu am reac]ionat, pentru c\, a[a cum am spus, am încercat s\ îmi îndeplinesc atribu]iile de Pre[edinte al Consiliului Jude]ean, consider c\ acum trebuie s\ v\ transmit opinia mea.
În mandatul care a început în acest an avem suportul total al guvernului, iar sprijinul USL-ului la nivel jude]ean, parlamentar [i guvernamental este vizibil.
Suceava a r\mas un jude] aproape de guvern, un jude] care a primit aloc\ri importante de bani [i cu ace[ti bani am reu[it s\ ducem la cap\t proiecte importante, am reu[it s\ continu\m lucr\ri care erau, din p\cate, blocate [i sunt convins c\ aceast\ leg\tur\, dup\ 9 decembrie, va fi mai puternic\.
Acest lucru îns\, va depinde de votul dumneavoastr\, de modul în care în]elegem, fiecare dintre noi, în calitate de cet\]eni, necesitatea unei stabilit\]i politice.
Permite]i-mi s\ v\ rog, nu s\ v\ cer, s\ veni]i la vot pe data de 9 decembrie, în primul rând pentru c\ este o datorie civic\ [i, în al doilea r=nd, pentru a consolida încrederea pe care ne-a]i dovedit-o pân\ acum.
S-au lansat foarte multe minciuni în aceast\ perioad\, în special din partea candida]ilor care vin din zona ARD. Proverbul românesc „lupul î[i schimb\ p\rul, dar n\ravul ba” este valabil mai mult decât oricând pentru cei din ARD: s-a schimbat culoarea, s-a schimbat sigla, s-a schimbat denumirea, dar în mod sigur n\ravul celor care au t\iat din pensii [i din salarii a r\mas acela[i!
Au fost minciuni pe care noi, cei din USL, le-am demontat, atât eu, cât [i prim-ministrul României, domnul Victor Ponta. Problema legat\ de centura de ocolire a Sucevei nu a fost aceea c\ nu s-au dat bani, ci dimpotriv\, s-au dat bani în plus: alocarea financiar\ a crescut de la 56 de milioane de lei, la 77 de milioane de lei, în acest an. Anul viitor vom fi în m\sur\ s\ finaliz\m centura Sucevei, un obiectiv foarte important, din p\cate foarte scump, îns\ trebuie s\ lu\m [i activul [i pasivul în administra]ia public\.
La Spitalul Jude]ean de Urgen]\, dup\ cum a]i v\zut [i dumneavoastr\, s-au modernizat foarte multe sec]ii, iar referitor la tomograful de specialitate v\ informez c\ vom achizi]iona pentru suceveni cea mai bun\ tehnologie pe care ne-o permitem, [i anume cel mai performant tomograf cu 64 de slide-uri, dublu ca performan]\ fa]\ de varianta cu 32 de slide-uri care era prev\zut\ în programul ini]ial al fostei administra]ii jude]ene. Pentru acest lucru ne-am consultat cu Ministrul S\n\t\]ii, domnul Raed Arafat.
În ceea ce prive[te Aeroportul de la Salcea, v\ anun] c\ suntem singurul jude] din ]ar\ care prime[te finan]are european\. Este un proiect important care va fi demarat începând cu data de 7 decembrie [i sper ca peste doi ani s\ avem un aeroport într-adev\r european la Suceava.
Continu\m lucr\rile [i la proiectul privind sistemul integrat de management al de[eurilor [i vestea bun\ este c\ pe data de 12 decembrie 2012 semn\m programul atât pentru Pojorâta, cât [i pentru închiderea gropilor neconforme existente.
Ne dorim din tot sufletul ca realiz\rile noastre s\ aduc\ bucurie [i o via]\ mai bun\ pentru suceveni [i, întrucât se apropie [i s\rb\torile de iarn\, v\ doresc tuturor o iarn\ lini[tit\, un Cr\ciun Fericit [i fie ca bunul Dumnezeu s\ ne dea stabilitatea [i lini[tea de care avem atâta nevoie.
C\t\lin Ioan NECHIFOR
Pre[edinte
Consiliul Jude]ean Suceava

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …