Tuesday , April 23 2024

Incep controalele sanitare an scolile sucevene, fiind vizate unitatile cu probleme

N s\pt\m=na aceasta, inspectorii din cadrul Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava vor demara controalele sanitare `n [coli, fiind vizate cele la care au fost identificate probleme anul trecut n din lips\ de personal, DSP va controla, `n principal, acele unit\]i de `nv\]\m=nt care nu au autoriza]ie
S\pt\m=na aceasta `ncep controalele sanitare `n unit\]ile de `nv\]\m=nt de pe raza jude]ului Suceava, care se vor desf\[ura p=n\ la `nceputul anului [colar.
Potrivit directorului adjunct al DSP Suceava, Ludovic Abi]ei, “primele vizate sunt [colile cu probleme, pentru c\ nu are rost s\ mergem la cele la care [tim c\ lucrurile stau bine, mai ales c\ nu dispunem de at=]ia oameni. Controalele vor `ncepe s\pt\m=na aceasta [i vor ]ine p=n\ la `nceputul [colii. Nu prea avem cu cine sta de vorb\ acum, pentru c\ august e luna concediilor [i mai to]i sunt pleca]i, poate doar s\ g\sim unul-doi muncitori. Nu cred c\ vom controla toate unit\]ile [colare, ci doar c=t putem, pentru c\ nu dispunem de o for]\ de munc\ prea mare”.
Datele de anul trecut puse la dispozi]ie de DSP Suceava arat\ c\ din 927 unit\]i [colare, 286 au autoriza]ie de func]ionare, 54 sunt `n curs de autorizare iar 587 func]ioneaz\ f\r\ autoriza]ie. Cu privire la cea din urm\ categorie men]ion\m c\ unit\]ile `n cauz\ nu `ndeplinesc condi]iile normelor sanitare pentru autorizare, cum ar fi ap\ curent\, canalizare, toalete interioare, desf\[urarea activit\]ii `ntr-un singur schimb, m\rimea s\lilor de clas\ raportat\ la num\rul de elevi/pre[colari.
~n toamna anului trecut un ordin al Ministerului S\n\t\]ii prevedea ca unit\]ile [colare s\ poat\ fi autorizate de c\tre autorit\]ile de s\n\tate public\ pe baza declara]iei pe propria r\spundere a conducerii institu]iilor [colare respective, cu sau f\r\ plan de conformare [i prezentarea documenta]iei doveditoare a sursei de finan]are a derul\rii planului de conformare, acolo unde este cazul. Reprezentan]ii Ministerului explicau atunci c\ prin noul ordin se reglementeaz\ `ntr-un mod echitabil procedurile de autorizare sanitar\ a unit\]ilor [colare, care responsabilizeaz\ at=t conducerea [colilor, c=t [i autorit\]ile locale.
Conform legisla]iei `n vigoare, `nainte de `nceperea unui nou an [colar, fiecare unitate trebuie s\ solicite autoriza]ie sanitar\ de func]ionare sau aviz anual `n cazul `n care aceasta nu exist\. Cauzele neacord\rii autoriza]iilor [i vizelor de func]ionare sunt neregulile descoperite la alimentarea cu ap\, grupurile sanitare necorespunz\toare, canalizarea, mobilierul [i confortul termic. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …