Friday , December 2 2022

Incasarile Termica s-au prabusit. Exista pericolul sistarii caldurii in februarie

Termica livreaz\ `n ora[ energie termic\ zilnic `n valoare de 180.000 lei n vinerea trecut\ toate `ncas\rile n-au dep\[it 6.000 lei n `n aceste condi]ii colapsul societ\]ii de termoficare se apropie cu pa[i rapizi n „La ora actual\ nu exist\ riscul ca s\ `ntrerupem furnizarea, `ns\ `n cam o lun\, poate o lun\ [i jum\tate ar putea ap\rea acest risc. Nu ne dorim a[a ceva, dar dac\ nu se fac eforturi la plat\, e posibil ca s\ se ajung\ [i la astfel de situa]ii”, a explicat Ovidiu Dumitrescu, Termica n el a precizat c\ popula]ia ar trebui s\ pl\teasc\ mai mult din restan]e pentru c\ societatea se confrunt\ cu probleme [i a precizat c\ factura pentru luna noiembrie este, `n medie, pu]in mai mic\ fa]\ de noiembrie 2012

Termica SA Suceava a `ncasat, pentru apa cald\ [i c\ldura furnizat\ luna trecut\ `n municipiul re[edin]\ de jude], numai 1,27 milioane de lei de la asocia]iile de proprietari, adic\ de cel pu]in dou\ ori mai pu]in dec=t `n luna noiembrie a anului prcedent. Directorul general al societ\]ii, Ovidiu Dumitrescu, sus]ine c\ nu s-a mai confruntat cu o astfel de situa]ie [i s-a declarat `ngrijorat de ritmul sc\zut al pl\]ilor de la popula]ie. Asta `n condi]iile `n care pe l=ng\ problema pl\]ii facturilor curente mai este [i cea referitoare la plata restan]elor care, cu tot cu penalit\]i, se apropie de 20 de milioane de lei.
Situa]ia este din ce `n ce mai dramatic\ [i [ansele ca iarna viitoare s\ mai func]ioneze actuala central\ electric\ de termoficare (CET) a Sucevei tind din ce `n ce mai mult spre „0”. „Nu vreau s\ torn gaz pe foc. Vreau s\ fac un apel la cet\]eni s\ `[i achite facturile. Ne este tot mai greu s\ func]ion\m `n aceste condi]ii, avem datorii foarte mari la furnizori”, a declarat Ovidiu Dumitrescu. De altfel, el a atras aten]ia c\ nu numai pentru iarna viitoare exist\ riscul ca actualul CET s\ nu mai furnizeze c\ldur\ chiar `nainte de ie[irea din aceast\ iarn\.
„La ora actual\ nu exist\ riscul ca s\ `ntrerupem furnizarea sau activitatea, `ns\ `n cam o lun\, poate o lun\ [i jum\tate ar putea ap\rea acest risc”, a explicat Ovidiu Dumitrescu, `ntrebat fiind dac\ sunt probleme cu aprovizionarea de c\rbune [i cu plata acestuia.
El a spus c\ unele probleme cu plata furnizorilor cum are fi cei de huil\, energie, gaz [i ap\ sunt [i `n prezent iar dac\ situa]ia `ncas\rilor continu\, atunci va fi tot mai greu s\ se g\seasc\ solu]ii. P=n\ acum, una din solu]iile de avarie la care a apelat conducerea a fost s\ am=ne c=teva zile plata salariilor. De cel pu]in jum\tate de an `ncoace, cei peste cinci sute de salaria]i ai societ\]ii Termica iau lun\ de lun\ salariile cu `nt=rziere de c=teva zile, fiind situa]ii c=nd `nt=rzierea a fost de peste o s\pt\m=n\.
Chiar [i a[a, o astfel de situa]ie nu poate trena la nesf=r[it, muncitorii au limitele lor `n ce prive[te r\bdaream iar furnizorii de asemenea. Singura [ans\ ca `ntr-o lun\ [i jum\tate s\ nu se sisteze funizarea c\ldurii `n sistem centralizat este s\ creasc\ `ncas\rile de la popula]ie. „Cu riscul de a m\ repeta, vreau s\ spun c\ nu ne dorim sub nicio form\ a[a ceva, dar dac\ nu se fac eforturi la plat\, e posibil ca s\ se ajung\ [i la astfel de situa]ii”, a declarat Ovidiu Dumitrescu.
Directorul societ\]ii de termoficare crede c\ unii cet\]eni s-au `nv\]at de ani de zile s\ nu pl\teasc\ iar `n ultima perioada s-a agravat aceast\ situa]ie. Nu numai luna noiembrie a acestui an s-a `nregistrat un ritm slab al `ncas\rilor. Chiar [i `n luna aceasta s-a men]inut, cel pu]in p=n\ acum, acest trend. „Vineri am `ncasat de la toate asocia]iile de proprietari din Suceava numai [ase mii de lei. Noi `ntr-o zi d\m marf\ (energie termic\ popula]iei – n.red.) de 180 de mii de lei. Asta `nseamn\ c\ vineri am `ncasat de 30 de ori mai pu]in dec=t am produs [i furnizat popula]iei. Sigur c\ sunt [i zile `n care `ncas\m mai bine, dar sunt [i zile cum a fost cea de vineri `n care situa]ia nu este deloc favorabil\”, a declarat Ovidiu Dumitrescu.
Pe de alt\ parte, el a ]inut s\ dea [i o veste ceva mai bun\ sucevenilor care sunt abona]i la sistemul de termoficare al ora[ului, spun=nd c\ facturile care vor veni `n luna decembrie pentru luna noiembrie sunt, `n medie, similare cu cele pentru noiembrie 2011. Totu[i, `n medie, pe luna noiembrie a acestui an, factura la `nc\lzire pentru o garsonier\ ar trebui s\ fie `n jur de 74 de lei, `n noiembrie 2011 media fiind de 77 de lei. ~n cazul unui apartament cu dou\ camere, media facturilor la `nc\lzire pe municipiul Suceava ar fi de 124 de lei fa]\ de 128 c=t a fost `n noiembrie 2011. La un apartament cu trei camere, factura medie la `nc\lzire, dup\ cum a fost calculat\ de cei de la Termica, ar fi de 161 de lei fa]\ de 166, c=t a fost `n noiembrie 2011. ~n ce prive[te apartamentele cu patru camere, cei de la termica au calculat c\, `n medie, factura la `nc\lzire s-ar putea situa la 211 lei fa]\ de 217 lei `n noiembrie 2011. Calculele f\cute de Termica sunt la nivel de ora[ [i exist\ riscul ca s\ nu fie valabile la fiecare locuin]\. ~n municipiul Suceava sunt peste 22.000 de locuin]e care au mai r\mas racordate la sistemul centralizat de termoficare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …

No comments

  1. Dl. director Dumitrescu ii ameninta, in fapt, pe cei care platesc. Daca ar dori sa ia masuri cu cei care nu-si achita consumurile ar proceda la incheierea de contracte individuale si ar urma calea legala pentru executarea datornicilor. Nu intotdeauna cei cu venituri mici sunt mari restantieri! (a se vedea cabinetele medicale de la parterul unor blocuri!)