Saturday , December 3 2022

Incalzirea nu se va scumpi la Suceava, iar primarul insista pe stoparea debransarilor

“Ori centrale termice, ori sistem centralizat, ori nimic”, a declarat, ieri, primarul Ion Lungu, `n fa]a pre[edin]ilor asocia]iilor de proprietari, referindu-se la situa]iile haotice din aceea[i scar\ de bloc `n care unii au centrale, al]ii au repartitoare, iar al]ii au r\mas `n pau[al u el a mai spus c\ pre]ul gigacaloriei nu se va scumpi `n iarna acestui an [i c\ sucevenii trebuie determina]i s\ r\m=n\ bran[a]i la sistemul centralizat de termoficare pentru ca investi]ia promis\ `n anul 2012 pentru o nou\ central\ termic\ s\ fie posibil\ t
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\ municipalitatea va face tot posibilul pentru ca gigacaloria s\ nu se scumpeasc\ `n iarna 2011 – 2012. Acesta a anun]at, ieri, c\ o parte din c\rbunele care va fi folosit pentru termoficare a fost deja achizi]ionat [i c\ exist\ [i alte contracte de aprovizionare `n derulare la Termica Suceava, pentru asigurarea c\ldurii `n sistem centralizat la acela[i pre] ca `n perioada iernii trecute.
Ion Lungu a reamintit despre investi]ia pe care firma Adrem Invest s-a angajat s\ o demareze, `n municipiul Suceava, investi]ie care vizeaz\ o nou\ central\ electric\ de termoficare (CET). Aceasta ar trebui s\ `nlocuiasc\ definitiv serviciile oferite `n prezent de actualul CET al SC Termica SA [i s\ func]ioneze pe biomas\ [i gaz, p\str=nd un pre] suportabil al gigacaloriei pentru suceveni. ~n urma discu]iilor purtate la Bucure[ti cu reprezentan]ii Adrem Invest, al\turi de Constantin Pl\cint\, cel care a fost `ns\rcinat cu coordonarea proiectului noii societ\]i de termoficare, [i de Silviu Gem\nari, directorul general Termica Suceava, primarul a ob]inut o promisiune pentru iarna 2012-2013. P=n\ atunci ar trebui construit\ noua central\ care va furniza c\ldur\ [i ap\ cald\ sucevenilor, adaptat\ necesit\]ilor reale ale ora[ului [i eficient\ din punct de vedere termic.
Primarul Ion Lungu a atras aten]ia asupra faptului c\ investi]ia nu se va putea face dac\ nu vor exista suficien]i abona]i la sistemul centralizat de termoficare, `n condi]iile `n care este nevoie de un consum minim de 250.000 de gigacalorii pe an. ~n acest sens a fost f\cut un apel c\tre pre[edin]ii asocia]iilor de proprietari, care au sarcina de a-i determina pe suceveni s\ nu se debran[eze `n acest interval de timp. “Dac\ nu sunt abona]i suficien]i, nu putem face investi]ia. Vom `ncerca s\ convingem agen]i economici care sunt consumatori importan]i de c\ldur\ [i ap\ cald\, cum ar fi mall-urile, s\ treac\ pe sistem centralizat, pentru ca Suceava s\ poat\ beneficia de aceast\ central\. Din acest punct de vedere avem deja o bil\ alb\, pentru c\ num\rul de abona]i din ora[ul nostru este cel mai mare pentru regiunea Moldovei. Avem 26.000 de abona]i la sistemul de termoficare centralizat, adic\ mai mul]i dec=t `n Bac\u sau Boto[ani, spre exemplu”, a mai spus Ion Lungu.
Acesta a precizat c\ trebuie depuse eforturi pentru a p\stra num\rul de abona]i cel pu]in la nivelul actual, cu toate c\ [i concuren]a trebuie s\ func]ioneze, `ns\ avertiz=nd c\ balan]a termic\ nu poate func]iona eficient dac\ exist\ mai multe modalit\]i de asigurare a c\ldurii [i a apei calde. “Ar trebui s\ fie ori sistem centralizat, ori centrale termice, ori nimic”, a declarat primarul, referindu-se la situa]ia dificil\ c=nd `n aceea[i scar\ de bloc sunt apartamente bran[ate la re]eaua de `nc\lzire a ora[ului, iar altele au centrale termice. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …