Thursday , September 21 2023

In anul scolar urmator, elevii suceveni vor avea cu peste 11.000 de manuale mai mult

N pentru anul [colar urm\tor, au fost comandate 172.675 de exemplare, necesare celor 85.000 elevi ai înv\]\mântului obligatoriu n pentru achizi]ionarea acestora, MECTS a alocat în acest an un buget de 641.192 lei, cu 62% mai mare fa]\ de anul anterior n 15 edituri au onorat deja contractul, în procent de 15% n [i `n acest an I{J Suceava a restr=ns num\rul de edituri cu care lucreaz\ pentru c\ sunt preferate comenzile la marile edituri, cu care s-a colaborat foarte bine
Jude]ul Suceava a primit din partea Ministerului Educa]iei, pentru anul [colar urm\tor, fonduri mai mari cu peste 60% `n vederea achizi]ion\rii manualelor necesare elevilor din `nv\]\m=ntul preuniversitar. Aceasta echivaleaz\ cu un num\r de 11.269 de manuale `n plus fa]\ de cele reeditate anul trecut, `ns\, chiar [i a[a, necesarul estimat de Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava nu a fost realizat.
Potrivit unei inform\ri oferit\ de I{J, „`n vederea asigur\rii cu manuale a unit\]ilor [colare din jude]ul Suceava, institu]ia a încheiat în luna mai contracte cu 25 de edituri. Astfel, în baza comenzilor venite de la [coli, au fost comandate 172.675 de exemplare, necesare celor 85.000 elevi ai înv\]\mântului obligatoriu. Pentru achizi]ionarea acestora, MECTS a alocat în acest an un buget de 641.192 lei, cu 62% mai mare fa]\ de anul anterior. Livr\rile c\tre depozitul de carte al jude]ului au început înc\ din luna iulie [i vor fi finalizate, conform angajamentelor, la 31 august. 15 edituri au onorat deja contractul, în procent de 15%. Din 16 august, depozitul de carte a început distribu]ia manualelor pe zone, astfel încât toate [colile s\ primeasc\ exeplarele comandate, pân\ la 15 septembrie”.
Ini]ial, editurile au f\cut o anume ofert\ de pre]uri, apoi au revenit [i le-au majorat, cele mai scumpe fiind manualele de limbi moderne. Astfel, [i `n acest an I{J Suceava a restr=ns num\rul de edituri cu care lucreaz\ pentru c\ sunt preferate comenzile la marile edituri, cu care s-a colaborat foarte bine, dup\ cum sus]in reprezentan]ii I{J Suceava.
Comenzile c\tre edituri se fac `n func]ie de necesarul de manuale din [coli, de efectivele de elevi pe clase [i `n limitele bugetului alocat de ministerul de resort. P=n\ pe 31 august a.c. editurile ar trebui s\ retip\reasc\ manualele, iar p=n\ la `nceperea anului [colar s\ ajung\ `n depozitele de carte, de unde ar urma s\ fie trimise `n [coli.
“Am dori ca p=n\ la 15 septembrie s\ fie distribuite toate manualele [colare comandate. Dup\ cum se prezint\ situa]ia `n momentul de fa]\, s-ar putea s\ [i reu[im, pentru c\ am `nceput procedura mai devreme”, a declarat Petru Carcalete, inspector general al I{J Suceava.
Anul trecut comenzile c\tre edituri au `nsumat 161.406 exemplare, `n limita unui buget de 396.009 lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Flutur cere o întâlnire urgentă cu șefii de spitale din județ pentru fluidizarea fluxului de pacienți. ”Spitalul Județean este blocat. Sunt prea multe solicitări din teritoriu”

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat joi, 21 septembrie, la inaugurarea unei secții …