Saturday , June 22 2024

In anul scolar urmator, elevii suceveni vor avea cu peste 11.000 de manuale mai mult

N pentru anul [colar urm\tor, au fost comandate 172.675 de exemplare, necesare celor 85.000 elevi ai înv\]\mântului obligatoriu n pentru achizi]ionarea acestora, MECTS a alocat în acest an un buget de 641.192 lei, cu 62% mai mare fa]\ de anul anterior n 15 edituri au onorat deja contractul, în procent de 15% n [i `n acest an I{J Suceava a restr=ns num\rul de edituri cu care lucreaz\ pentru c\ sunt preferate comenzile la marile edituri, cu care s-a colaborat foarte bine
Jude]ul Suceava a primit din partea Ministerului Educa]iei, pentru anul [colar urm\tor, fonduri mai mari cu peste 60% `n vederea achizi]ion\rii manualelor necesare elevilor din `nv\]\m=ntul preuniversitar. Aceasta echivaleaz\ cu un num\r de 11.269 de manuale `n plus fa]\ de cele reeditate anul trecut, `ns\, chiar [i a[a, necesarul estimat de Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava nu a fost realizat.
Potrivit unei inform\ri oferit\ de I{J, „`n vederea asigur\rii cu manuale a unit\]ilor [colare din jude]ul Suceava, institu]ia a încheiat în luna mai contracte cu 25 de edituri. Astfel, în baza comenzilor venite de la [coli, au fost comandate 172.675 de exemplare, necesare celor 85.000 elevi ai înv\]\mântului obligatoriu. Pentru achizi]ionarea acestora, MECTS a alocat în acest an un buget de 641.192 lei, cu 62% mai mare fa]\ de anul anterior. Livr\rile c\tre depozitul de carte al jude]ului au început înc\ din luna iulie [i vor fi finalizate, conform angajamentelor, la 31 august. 15 edituri au onorat deja contractul, în procent de 15%. Din 16 august, depozitul de carte a început distribu]ia manualelor pe zone, astfel încât toate [colile s\ primeasc\ exeplarele comandate, pân\ la 15 septembrie”.
Ini]ial, editurile au f\cut o anume ofert\ de pre]uri, apoi au revenit [i le-au majorat, cele mai scumpe fiind manualele de limbi moderne. Astfel, [i `n acest an I{J Suceava a restr=ns num\rul de edituri cu care lucreaz\ pentru c\ sunt preferate comenzile la marile edituri, cu care s-a colaborat foarte bine, dup\ cum sus]in reprezentan]ii I{J Suceava.
Comenzile c\tre edituri se fac `n func]ie de necesarul de manuale din [coli, de efectivele de elevi pe clase [i `n limitele bugetului alocat de ministerul de resort. P=n\ pe 31 august a.c. editurile ar trebui s\ retip\reasc\ manualele, iar p=n\ la `nceperea anului [colar s\ ajung\ `n depozitele de carte, de unde ar urma s\ fie trimise `n [coli.
“Am dori ca p=n\ la 15 septembrie s\ fie distribuite toate manualele [colare comandate. Dup\ cum se prezint\ situa]ia `n momentul de fa]\, s-ar putea s\ [i reu[im, pentru c\ am `nceput procedura mai devreme”, a declarat Petru Carcalete, inspector general al I{J Suceava.
Anul trecut comenzile c\tre edituri au `nsumat 161.406 exemplare, `n limita unui buget de 396.009 lei. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …