Sunday , May 29 2022

In 60 de localitati din Suceava nu s-au putut plati integral salariile angajatilor din invatamant

N `ntr-o bun\ parte din acestea s-au `ncasat salarii de 20-30% pentru luna februarie iar `n altele nu s-au luat deloc n 80 de miliarde de lei vechi ar fi fost suma necesar\ pentru plata integral\ a salariilor din `nv\]\m=ntul preuniversitar sucevean aferent\ lunii februarie n sindicatele avertizeaz\ c\ profesorii ar putea s\ refuze s\ se mai prezinte la ore, iar [colile risc\ s\ se `nchid\

Cadrele didactice din jude]ul Suceava sunt total debusolate dup\ ce conducerea Inspectoratul {colar Jude]ean prin vocea inspectorului general, Petru Carcalete, a confirmat cu o zi `n urm\ faptul c\ nu sunt bani suficien]i pentru asigurarea salariilor din sistemul de `nv\]\m=nt jude]ean pentru luna februarie iar liderii de sindicat locali `ndeamn\, ba la r\bdare, ba la revolt\.
Pre[edintele na]ional al Federa]iei Sindicatelor Libere din ~nv\]\m=nt (FSLI), Simion H\ncescu, a f\cut public un comunicat de pres\ din care rezult\ c\ [colile din jude]ele Suceava [i Boto[ani ar putea fi închise dup\ ce 13.000 de cadre didactice, membre FSLI, au amenin]at c\ vor face acest lucru dac\ nu-[i vor primi, integral, salariile aferente lunii februarie.
“Potrivit datelor transmise de c\tre direc]iile generale ale finan]elor publice din cele dou\ jude]e, salariile colegilor no[tri pot fi acoperite doar în propor]ie de 30%, aceasta fiind consecin]a stabilirii cheltuielilor de personal pe baza costurilor standard per elev”, informeaz\, miercuri, Federa]ia Sindicatelor Libere din Înv\]\mânt (FSLI), într-un comunicat.
Reprezentan]ii organiza]iei reamintesc faptul c\ membrii lor de sindicat, din jude]ele Suceava [i Boto[ani au ob]inut în instan]\ reîncadrarea pe post conform prevederilor Legii 221/2008.
“Solicit\m, pe aceast\ cale, Ministerului Finan]elor Publice, Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului [i Guvernului României s\ intervin\ pentru rezolvarea acestei situa]ii deosebit de grave. În cazul în care autorit\]ile nu vor interveni, colegii no[tri sunt hot\râ]i s\ înceteze activitatea. Ceea ce se întâmpl\ în cele dou\ jude]e confirm\ faptul c\ România nu mai este un stat de drept, atâta timp cât hot\râri judec\tore[ti irevocabile sunt c\lcate în picioare de actualul Guvern”, a declarat Simion H\ncescu, pre[edinte FSLI, în comunicatul de pres\ amintit.
N {orodoc `ndeamn\ la r\bdare, Cernica spune c\ nu `i mai poate controla pe dasc\lii l\sa]i f\r\ salarii
Liderii sindicali de la Suceava spun `ns\ c\ o asemenea decizie, privind eventuala `nchidere a [colilor nu a fost luat\. Gheorghe {orodoc, pe[edintele Sindicatului “Bucovina”  R\d\u]i din `nv\]\m=ntul preuniversitar, a declarat c\ “nu am discutat asemenea lucru, nu ne-am g=ndit m\car s\ `ntreprindem asemenea demers”, a declarat Gheorghe {orodoc. Constantin Cernica, pre[edintele Sindicatului din ~nv\]\m=nt Spiru Haret Suceava a declarat `ns\ c\, purt=nd o discu]ie cu liderul na]ional al FSLI, Simion H\ncescu, a l\sat s\ se `n]eleag\ faptul c\ `n [colile sucevene s-a creat o tensiune foarte mare [i nu este exclus ca, p=n\ c=nd structurile sindicale se vor `ntruni pentru a lua o decizie asupra c\ilor de urmat, lucr\torii din `nv\]\m=nt s\ recurg\ la ac]iuni spontane. “Oamenii au datorii, au copii la [coal\, au obliga]ii sociale de achitat, trebuie s\ `[i `ntre]in\ familia. Cum s\ faci toate aceste lucruri c=nd prime[ti, cum s-a `nt=mplat la Bro[teni, 10% din salariu sau s\ nu prime[ti nimic, cum s-a `nt=mplat la P=rte[tii de Jos? Cum po]i s\ `i convingi pe dasc\li s\ mai lucreze, `n aceste condi]ii? Luni avem programat\ o `nt=lnire la nivel na]ional a Federa]iei [i atunci vom lua o decizie asupra pa[ilor pe care urmeaz\ s\ `i facem `n continuare. Asta dup\ ce ast\zi s-au purtat discu]ii cu reprezentan]ii Ministerului Finan]elor, a for expus\ problema dar nu s-a primit un r\spuns favorabil rezolv\rii acesteia”, a declarat Constantin Cernica, preciz=nd c\ `n cursul zilei de ieri a fost sunat de nenum\rate ori de dasc\li sindicali[ti care l-au `ntrebat ce este de f\cut.

N Pentru plata salariilor din februarie ar mai trebui `n jude] `nc\ 80 de miliarde de lei vechi, care nu exist\

O statistic\ realizat\ de Trezoreria Suceava relev\ faptul c\ `n majoritatea localit\]ilor din jude], nu ajung banii pentru plata salariilor aferente lunii februarie. ~n total, ar fi necesar\ `n plus o sum\ de 79 de miliarde de lei vechi, diferen]\ fa]\ de prevederea bugetar\ [i cuantumul salariilor ce trebuie pl\tite. ~n situa]ia cea mai delicat\, conform datelor din Trezorerie, se afl\ unit\]ile [colare din municipiul Suceava, unde se `nregistreaz\ un deficit de 37 miliarde de lei vechi, R\d\u]i – 4,8 miliarde, Gura Humorului – 4,35 miliarde, C=mpulung Moldovenesc – 3,82 miliarde, Siret – 2,95 miliarde, Cacica – 1,01 miliarde, Frasin – 1,52 miliarde, Vatra Dornei – 1,38 miliarde, F\lticeni – 1,38 miliarde, P\ltinoasa – 1,29 miliarde, P=rte[tii de Jos – 1,58 miliarde, Stulpicani – 1,68 miliarde de lei vechi. ~ntr-un num\r de peste 60 de localit\]i din jude] nu pot fi asigurate salariile angaja]ilor din unit\]ile de `nv\]\m=nt pentru luna februarie.
Ieri, inspectorul [colar general al I{J Suceava, Petru Carcalete, a sesizat Ministerul Educa]iei c\ fondurile alocate pentru plata salariilor cadrelor didactice sucevene sunt insuficiente, iar profesorii nu-[i pot primi integral banii aferen]i lunii februarie. El a explicat c\, potrivit bugetului actual, fondurile pentru plata salariilor sunt insuficiente pentru a fi achitate conform legii [i a hot\rârilor judec\tore[ti.
Petru Carcalete a  ar\tat c\ a existat o defalcare trimestrial\ a banilor, îns\ fondurile nu ajung pentru plata integral\ a salariilor, chiar [i dac\ nu ar fi existat hot\rârile  judec\tore[ti prin care o parte dintre cadrele didactice au ob]inut drepturi salariale suplimentare. El a  precizat c\ în ultima [edin]\ a Comisiei de dialog social s-a convenit s\ fie sesizate ministerele Educa]iei [i Finan]elor Publice cu privire la aceast\ situa]ie înregistrat\ în jude]ul Suceava.
Liderul sindical Gheorghe {orodoc, a ar\tat la r=ndul s\u c\ în zonele R\d\u]i [i Suceava sunt [coli c\rora le ajung fondurile pentru plata salariilor conform hot\rârilor judec\tore[ti, altele care mai au nevoie de foarte pu]ine fonduri pentru acoperirea pl\]ii integrale a acestora, dar sunt [i [coli la care fondurile alocate acoper\ doar 20-30 la sut\ din suma necesar\ achit\rii drepturilor salariale, el apreciind c\ repartizarea pe trimestre a fondurilor a fost f\cut\ “nes\n\tos”. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Un tânăr de 17 ani din Comănești a ajuns într-un șant cu mașina furată de la fratele său

Vineri, 27 mai, la orele 12:52, polițiștii din Dărmănești au fost sesizați prin  112 cu …