Wednesday , September 28 2022

„Impreuna cu Suceava sa facem din Bucovina tinutul unde merita sa traiesti”

A transmis ieri de la Suceava guvernatorul Regiunii Cern\u]i, Mihail Papiev n el consider\ c\ `nt=lnirea comun\ a ale[ilor locali din Cern\u]i [i Suceava poate fi considerat\ “o [edin]\ comun\ a parlamentelor Bucovinei”

Guvernatorul regiunii Cern\u]i, Mihail Papiev, a declarat, vineri, dup\ [edin]a comun\ a Consiliului Jude]ean Suceava [i a Consiliului Regional Cen\u]i, c\ la Suceava s-au întâlnit parlamentele Bucovinei [i a ar\tat c\ împreun\ trebuie s\ fac\ din Bucovina ]inutul în care merit\ s\ tr\ie[ti.
El a spus, `n conferin]a de pres\ care a urmat acestei [edin]e comune c\ este vorba despre un eveniment istoric pentru rela]iile bilaterale rom=no – ucrainene. “Putem spune c\ azi a avut loc o [edin]\ comun\ a parlamentelor Bucovinei. Evaluarea rezultatelor acestui eveniment o vom primi, mai târziu, de la cet\]enii din Suceava [i Cern\u]i”, a spus guvernatorul regiunii Cern\u]i.
El a ar\tat c\ dezvoltarea economic\ a zonei este foarte important\ [i a men]ionat c\ aceasta va presupune [i constituirea de întreprinderi mixte. Mihail Papiev a mai declarat c\, în Cern\u]i, sloganul este “]inutul în care merit\ s\ tr\ie[ti” [i c\ î[i dore[te ca acest slogan s\ fie comun pentru întreaga Bucovin\.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Ioan C\t\lin Nechifor, a declarat c\ discu]iile între Suceava [i Cern\u]i vor continua în perioada urm\toare, iar una din ]intele de interes comun este dezvoltarea s\n\toas\, pragmatic\, în domeniul economic.
“E momentul s\ profit\m de situa]ia interna]ional\”, a spus Nechifor, care a ar\tat c\ România [i Ucraina pot fi pie]e economice importante pentru agen]ii economici din cele dou\ ]\ri.
El a mai declarat c\, chiar dac\ Ucraina nu face parte din Uniunea European\, exist\ premise pentru dezvoltarea de afaceri, iar din aceast\ iarn\ se va trece la o nou\ etap\ de dezvoltare bilateral\.
“Ast\zi a fost dat un semnal politic extrem de puternic ce va fi v\zut [i de mediul de afaceri, dar [i de locuitorii din Suceava [i Cern\u]i”, a spus Nechifor. Pre[edintele Consiliului Regional Cern\u]i, Mihail G\iniceru, a spus, la rândul s\u, c\ hot\rârile adoptate în [edin]a comun\ au fost dezb\tute foarte serios de deputa]ii din Consiliul Regional Cern\u]i [i c\ deciziile luate reprezint\ un pas spre o buna colaborare.
În cadrul [edin]ei comune organizate, vineri, la Suceava, s-a decis transmiterea c\tre UE a unei solicit\ri de modificare a cerin]elor de baz\ privind finan]area Instrumentului European de Vecin\tate [i Parteneriat 2014 – 2020 pe principiul de egalitate la distribuirea fondurilor, s-a stabilit transmiterea de scrisori c\tre Guvernele Ucrainei [i României pentru urgentarea semn\rii acordului de mic trafic de frontier\, implementarea unui model performant de colaborare între serviciile de protec]ie a mediului din Suceava [i Cern\u]i, introducerea unui mecanism de colaborare între ISU Suceava [i reprezentan]ii din Cern\u]i din Ministerul de Situa]ii de Urgen]\ al Ucrainei.
Totodat\, s-a stabilit reluarea procesului de negociere cu landul austriac Tirol, voievodatele poloneze, regiunile franceze [i italiene privind stabilirea unei rela]ii de parteneriat în cadrul cooper\rii conven]iilor Carpatice [i Alpine, promovarea în comun a unor proiecte turistice, organizarea a celei de-a cincea reuniuni a Ini]iativei Central Europene-Bucovina pe teme economice.
În cadrul [edin]ei, s-a mai decis transmiterea unei solicit\ri c\tre guvernele Ucrainei [i României privind sus]inerea introducerii în re]eaua TEN-T a unor trasee rutiere din România [i Ucraina care s\ fac\ leg\tura cu ruta de tranzit Via Carpathia, în vederea cre[terii poten]ialului de tranzit a ambelor regiuni.
În aceast\ solicitare se arat\ c\ autorit\]ile trebuie s\ ini]ieze elaborarea în comun a fundament\rii tehnico-economice a refacerii poten]ialului de tranzit al rutelor existente construite pe teritoriul ambelor regiuni care realizeaz\ prin Bucovina conexiunea cu re]elele rutiere [i feroviare transeuropene la nord [i sud de Carpa]i precum [i la est [i vest cu posibilitatea de extindere a proiectului “Via Carpathia” în ambele regiuni. Guvernatorul regiunii Cern\u]i a explicat c\ prin aceast\ rut\, Bucovina ar putea fi culoar de transport între Balcani [i nordul Europei. (D.P.)

Vezi si

LUNGU: Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” va fi dată în funcțiune pe 1 decembrie 2022, iar cea din Ițcani, de la Școala 7, până pe 30 iunie 2023

După ce recent au fost date în funcțiune 2 grădinițe cu program prelungit pe fonduri …