Tuesday , October 3 2023

Impozite de pana la patru ori mai mari pentru sucevenii proprietari de cladiri, altele decat cele de domiciliu

N cel pu]in nou\ mii de cet\]eni sunt a[tepta]i la Prim\ria Suceava s\ completeze declara]ii noi de impozitare a imobilelor dup\ ce Guvernul a modificat actul normativ privind impozitarea suplimentar\ a cl\dirilor la care proprietarii nu domiciliaz\ n dac\ p=n\ la 1 iulie, Guvernul pusese `n practic\ doar impozitarea suplimentar\ de maxim dou\ ori peste impozitul perceput `n mod normal pentru alte locuin]e dec=t domiciliul, dup\ aceast\ dat\ Guvernul a stabilit ca toate cl\dirile `n afara celor de la adresa de domiciliu s\ fie impozitate suplimentar cu p=n\ la 300% peste impunerea datorat\ `n mod obi[nuit n varianta de a sc\pa de impozitul suplimentar prin `nchirierea locuin]elor nu a mai fost men]inut\ `n vigoare de Guvern n cei care completeaz\ declara]iile de impunere ast\zi beneficiaz\ de o reducere de 10%
Peste nou\ mii de suceveni trebuie s\ pl\teasc\ impozite mai mari pentru cl\dirile pe care le de]in. Modific\rile legislative privind plata impozitelor pentru bunurile imobile au m\rit de peste dou\ ori baza de impozitare estimat\ la `nceputul anului de Prim\ria Suceava. Dac\ `n prima parte a anului 2010 s-a instituit de c\tre Guvern o modificare legislativ\ conform c\reia s\ se pl\teasc\ impozite suplimentare doar de c\tre proprietarii locuin]elor, `n cea de-a doua parte a anului sucevenilor li s-a mai pus `n c=rc\ obliga]ia de a pl\ti impozite suplimentare pentru orice fel de imobile de]inute, altfele dec=t cele unde `[i au domiciliul.
Cu alte cuvinte, `n prima parte a anului, Guvernul inten]iona s\ scoat\ mai mul]i bani de la cet\]enii care de]in mai multe locuin]e, pun=ndu-le un impozit suplimentar pentru fiecare din acestea. ~n cea de-a doua parte a anului, pilula s-a f\cut [i mai amar\ pentru c\ Guvernul s-a g=ndit „`n `n]elepciunea sa” c\ poate scoate mai mul]i bani nu doar dac\ impoziteaz\ suplimentar pe cei care de]in mai mult de o locuin]\, ci [i dac\ impoziteaz\ suplimentar pe to]i cet\]enii care de]in orice alt\ cl\dire, indiferent dac\ are sau nu destina]ia de locuin]\.
Practic, p=n\ la data de 1 iulie 2010, cet\]enii care de]ineau mai multe locuin]e trebuiau s\ achite un impozit cu 15% mai mare dec=t cel obi[nuit `n cazul primei case `n afara celei de domiciliu, un impozit cu 50% mai mare pentru cea de-a doua cas\ `n afara celei de domiciliu, un alt impozit cu 75% mai mare pentru cea de-a treia cas\ `n afara celei de domiciliu [i un alt impozit de dou\ ori mai mare dec=t cel obi[nuit pentru cea de-a patra [i urm\toarele case `n afara celor de domiciliu. La aceea dat\, contribuabilii au `nceput s\ se `nghesuie la ghi[eele prim\riilor din ]ar\, trebuind s\ completeze declara]ii privind imobilele de]inute [i s\ achite impozitele cerute de lege pentru acestea.
n baza de impozitare `n cazul imobilelor proprietate care nu sunt la adresa de domiciliu a crescut de la 3.800 la peste 9.000 de suceveni
Dup\ data de 1 iulie, au ap\rut modific\ri la legisla]ia fiscal\, modific\ri introduse cu caracter excep]ional din cea de-a doua jum\tata a anului fiscal curent, c=nd `n mod normal trebuiau s\ fie introduse de la data de 1 ianuarie 2011. Pe de o parte, modific\rile introduse vin s\ corecteze ni[te gre[eli din prima parte a anului cu privire la unele porti]e ce permiteau `nlesniri la plat\ [i cu privire la l\rgirea bazei de impozitare. Astfel, dac\ ini]ial era permis\ doar impozitarea progresiv\ a cl\dirilor ce aveau ca destina]ie de locuin]\, dup\ data de 1 iulie, toate cl\dirile de]inute de persoanele fizice, altele dec=t cele care sunt trecute ca domiciliu, vor fi impozitate suplimentar. Cea mai mare problem\ pe care a cauzat-o Guvernul `n acest caz nu o reprezint\ `ns\ extinderea bazei de impozitare, ci modificarea procentelor de impozitare. Conform noilor prevederi fiscale, persoanele fizice care au `n proprietate dou\ sau mai multe cl\diri datoreaz\ un impozit pe cl\diri majorat cu 65% pentru prima cl\dire `n afara celei de domiciliu, cu 150% pentru cea de-a doua cl\dire `n afara celei de la adresa de domiciliu [i cu 300% pentru a treia cl\dire [i urm\toarele, `n afara celei de la adresa de domiciliu.
Potrivit reprezentan]ilor Prim\riei Suceava, impozitarea progresiv\ care era valabil\ p=n\ la data de 1 iulie 2010 afecta circa 3.800 de cet\]eni ai municipiului re[edin]\ de jude] care daveau `n proprietate cel pu]in `nc\ o locuin]\ pe l=ng\ cea de domiciliu. Dup\ data de 1 iulie, impozitarea progresiv\ extinz=ndu-[i baza, va afecta `ntre nou\ [i zece mii de suceveni, spun reprezentan]ii Prim\riei. O mare problem\ este pentru sucevenii care au pl\tit p=n\ la mijlocul anului impozite majorate pentru locuin]ele proprietate personal\ `n care nu domiciliau [i care vor trebui s\ mai achite o nou\ majorare, conform regulilor stabilite de Guvern `n cea de-a doua parte a anului. Cu alte cuvinte, dac\ un sucevean a achitat un impozit cu 15% mai mare dec=t `n mod normal pentru cea de-a doua locuin]\, el va trebui s\ se mai prezinte `nc\ o dat\ la ghi[eul prim\riei pentru a mai achita diferen]a de p=n\ la 65%, doar pentru c\ a[a a considerat Guvernul c\ mai poate smulge ni[te bani. Dac\ acel cet\]ean mai avea [i un garaj, considera `nainte de jum\tatea anului c\ nu trebuie s\ achite o cot\ suplimentar\ fa]\ de impozitul pe care `l datora `n mod obi[nuit. Dup\ 1 iulie, situa]ia s-a schimbat iar sucevenii vor trebui s\ achite [i pentru garajul respectiv bani `n plus.
n contribuabilii chema]i s\ se `mbulzeaz\ la ghi[ee ca s\ nu pl\teasc\ penalit\]i la anul pentru neplata impozitelor majorate
Un aspect interesant este `ns\ faptul c\ noile procente de impozitare progresiv\ a cl\dirilor de]inute `n proprietate de persoanele fizice este cel al dob=ndirii cronologice. ~n alt\ ordine de idei, spun speciali[tii din Direc]ia Economic\ a Prim\riei Suceava, dac\ cea de-a prima cl\dire pe l=ng\ cea de la adresa de domiciliu nu este un alt apartament, ci un am\r=t de garaj, atunci acesta din urm\ va fi impozitat suplimentar cu 65% peste c=t ar fi trebuit iar pentru apartamentul unde proprietarul nu domiciliaz\ impozitul suplimentar nu mai este de 65%, ci de 150% fa]\ de c=t ar fi dac\ era locuin]\ de domiciliu. Dac\ suceveanul „s-a l\comit” [i a mai cump\rat un alt apartament, garaj, cas\, vil\, chio[c sau spa]iu comercial ori de birouri, atunci devine „beneficiarul obliga]iei” de a pl\ti `nc\ 300% peste impozitul care l-ar fi datorat `n mod normal.
Dup\ ce c\ li s-au pus biruri grele pentru c\ au `ndr\znit s\ aib\ alte propriet\]i imobiliare dec=t cele de la adresa de domiciliu, cet\]enii trebuie s\ parcurg\ din nou umilitoare procedur\ a statului la coad\ pentru completarea [i depunerea altor declara]ii `n care s\ se men]ioneze ordinea cronologic\ a dob=ndirii fiec\rei cl\diri. Aceste declara]ii se completeaz\ pe proprie r\spundere, exist=nd la prim\rii formulare tipizate. Pentru a `ndulci, totu[i, pilula destul de amar\ pentru mii [i mii de suceveni trebuie spus c\ dac\ ace[tia se gr\besc s\ completeze p=n\ la finele lunii septembrie declara]iile [i s\ achite impozitele, atunci pot s\ aib\ o „bonifica]ie” de 10% din contravaloarea impozitelor datorate. Dac\ plata se face dup\ data de 30 septembrie, dar nu mai t=rziu de 31 decembrie a.c., prim\riile nu au voie s\ percep\ niciun fel de penalit\]i. Oric\rei pl\]i `n contul impozitelor respective, f\cut\ ulterior datei de 31 decembrie 2010, i se vor ad\uga penalit\]i [i major\ri.
~n aceste condi]ii, proprietarilor nu le r\m=ne dec=t fie s\ se conformeze, fie s\ caute modalit\]i de a ocoli prevederile dure ale legii `n speran]a c\ se vor putea ad\posti la umbra altor prevederi mai bl=nde. Guvernul a avut `ns\ grij\ s\ taie mult din elanul celor care ar fi dorit s\ evite plata majorat\ a impozitelor. Prima m\sur\ luat\, dup\ data de 1 iulie, a fost cea s\ elimine posibilitatea ca s\ scape de impozitarea progresiv\ prin `nchiriere. Altfel spus, p=n\ la data de 1 iulie, proprietarul a mai multe locuin]e putea s\ evite `n mod legal plata impozit\rii progresive pentru casele pentru care nu avea domiciliu, aduc=nd dovada c\ le-a `nchiriat. ~n aceste fel, impozitul perceput r\m=nea `n continuare acela[i, f\r\ a i se ad\uga procentele suplimentare. Dup\ data de 1 iulie, aceast\ porti]\ de sc\pare a fost „baricadat\” [i `ncheierea unor contracte de `nchiriere sau de comodat nu mai poate constitui `n niciun fel o modalitate de a evita plata impozit\rii progresive pentru imobilele de]inute.
n dac\ nu a]i primit mo[tenire cl\direa, atunci dona]i-v\ cl\dirile copiilor ca statul s\ nu `ncaseze impozite suplimentare
Singura excep]ie care a r\mas `n vigoare cu privire la neimpozitarea gradual\ a propriet\r]ilor imobiliare este cea cu privire la dob=ndirea acestora prin succesiune legal\. Cu alte cuvinte, sucevenii care nu au dob=ndit prin succesiune legal\ case, apartamente, garsoniere, vile, garaje, chio[curi sau spa]ii comerciale, ci prin alte modalit\]i de transfer sau de constituire a propriet\]ii trebuie s\ `[i ia g=ndul c\ vor putea s\ mai g\seasc\ o alt\ metod\ de a evita plata impozitelor. C=t\ vreme ei vor figura `n eviden]ele administra]iilor locale ca fiind proprietari ai mai multor cl\diri, vor trebui s\ achite impozite mai mari.
O posibil\ „consolare” [i, `ntr-o anumit\ m\sur\, chiar variant\ de a evita plata unor impozite mai mari este pentru cei care au copii [i c\rora le pot dona diverse cl\diri. Dac\ acei copii nu sunt proprietarii altor cl\diri, atunci impozitul datorat va r\m=ne cel normal. Reprezentan]ii Prim\riei nu exclud ca aceast\ varinat\ s\ fie luat\ `n calcul de tot mai mul]i cet\]eni iar `n perioada urm\toare s\ se asiste la o avanlan[\ de dona]ii f\cute de p\rin]i c\tre copii.
Multe persoane au considerat p=n\ la data de 1 iulie, c=nd cuantumul impozitelor progresive pentru celelalte locuin]e era unul c=t de c=t suportabil, c\ nu merit\ tevatura de a schimba domiciliul `n cazul `n care cea de-a doua cas\ mai spa]ioas\ nu era dec=t un fel de re[edin]\, nicidecum adresa de domiciliu. De aceea, reprezentan]ii Prim\riei spun c\ erau destule persoane care `[i men]ineau adresa de domiciliu `ntr-un vechi apartament, de[i locuiau de ceva vreme `ntr-o cas\ spa]ioas\. ~n noul context, `n care procentul pentru prima cas\ `n afara celei de la adresa de domiciliu a crescut de la 15% la 65%, reprezentan]ii Prim\riei Suceava se a[teapt\ ca tot mai mul]i suceveni s\ fac\ diligen]ele necesare de a se muta `n casele mai spa]ioase pentru c\ un calcul economic simplu arat\ c\ este mai bine s\ achi]i un impozit suplimentar de 65% pentru un apartament cu dou\ camere dec=t unul pentru o cas\.
Men]ion\m c\ major\ri au fost operate `n mod substan]ial [i la autoturismele cu o capacitate cilindric\ de peste 2.000 de centimetri cubi, impozitul pe care toate persoanele fizice care vor de]ine un astfel de vehicul `l vor avea de pl\tit fiind aproape dublu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …