Monday , November 28 2022

Importanta aeroportului Suceava creste odata cu proiectul european al autostrazii Nord-Sud

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, este de p\rere c\ Suceava va deveni un nod rutier [i feroviar important prin includerea `n re]eaua european\ de transport a unei autostr\zi care s\ lege Suceava de Bucure[ti [i a uneia din cele [apte sta]ii de transport intermodal la nivel de ]ar\
Importan]a aeroportului „{tefan cel Mare” de la Salcea va cre[te `n urm\torii ani, `n condi]iile punerii `n aplicare a noilor prevederi din strategia european\ de transport care au fost recep adoptate [i care au plasat Suceava de-a lungul unor mari zone de investi]ii `n domeniul infrastructurii feroviare [i rutiere. Este vorba de Re]eaua Trans-european\ de Transport TEN-T care a inclus realizarea unor mari obiective at=t din punctul de vedere al re]elelor de autostr\zi, c=t [i al c\ilor ferate. Pe de o parte, cele recent stabilite la Bruxelles vin s\ consfin]easc\ unele planuri mai vechi ale autorit\]ilor sucevene care vizau realizarea unei autostr\zi sau a unui drum expres care s\ lege Capitala de Suceava [i o sta]ie intermodal\ de transport. De cealalt\ parte, modernizarea cu fonduri europene a Aeroportului nu va avea alt efect dec=t cel de a amplifica rolul acestui obiectiv ce va fi situat `n imediata apropiere a unei autostr\zi, a unei c\i ferate pentru trenuri rapide [i a unei sta]ii de transport intermodal. Aceasta din urm\ are rolul fluidiz\rii sistemului de desc\rcare [i transport de m\rfuri, urm=nd a fi realizat\ `n apropiere de ora[ [i de a[a manier\ `nc=t s\ fie u[or accesibil\ pentru transportatorii feroviari, c=t [i de cei rutieri.
„La Bruxelles s-a decis: Suceava devine important nod rutier [i feroviar al UE. Va cre[te considerabil [i importan]a aeroportului Suceava”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheoreghe Flutur, referindu-se la cele stabilite pe data de 22 martie, c=nd s-a `ntrunit la Bruxelles Consiliul pentru Transport, Telecomunica]ii [i Energie (CTTE) al Uniunii Europene (UE). Agenda `ntrevederii a cuprins temele cele mai importante pentru spa]iul de transport european iar una din problemele discutate a vizat [i infrastructura rutier\ din Estul Europei. ~n deschidere a fost discutat\ revizuirea Re]elei Trans-europene de Transport TEN-T, restul `ntrunirii urm=nd a dezbate aspecte ce privesc pia]a de servicii aeriene [i aeroportuare. Reviziurea TEN-T a fost una din mizele mari ale Rom=niei [i cu o importan]\ decisiv\ pentru jude]ul Suceava care, odat\ cu aceast\ decizie, s-a v\zut inclus pe harta marilor trasee europene rutiere [i feroviare, fiind `n acest fel [anse uria[e ca s\ se ob]in\ fonduri de realizare sau de modernizare a traseelor respective, avantajele pentru Suceava fiind indiscutabile.
~n continuarea demersurilor Rom=niei de cre[tere a ariei de acoperire `n Rom=nia a re]elelor central\ [i global\ ale TEN-T, a fost convenit\ `n [edin]a de lucru cu Vicepre[edintele Comisiei Europene, comisarul Siim Kallas, extinderea acestora din urm\ pentru a acoperi principalele artere rutiere [i feroviare ce traverseaz\ teritoriul Rom=niei. Documentele [edin]ei ofer\ o perspectiv\ foarte important\ la dezvoltarea viitoare a infrastructurii din Rom=nia. Dup\ negocieri foarte lungi [i foarte dificile cu Comisia pe perioada ultimului an [i jum\tate s-au fixat trasee ale re]elelor TEN-T care sprjin\ direct dezvoltarea noastr\ economic\ [i de infrastructur\ din perioada urm\toare. Rom=nia a ob]inut practic dublarea re]elei rutiere TEN-T pe teritoriul na]ional.
Se prefigureaz\ `n acest fel coridoare de dezvoltare pentru zona nordic\ a Rom=niei [i consolideaz\ interconectarea viitoare a dou\ state membre UE, Rom=nia [i Ungaria, cu doi vecini importan]i, Republica Moldova [i Ucraina.
Unul din coridoarele rutiere pentru zona nordic\ este str=ns legat de proiectul mai vechi al unei autostr\zi care s\ lege Suceava de Buz\u [i de acolo, mai jos, de capitala Rom=niei. De cealalt\ parte, crearea unei autostr\zi de la Bucure[ti spre Suceava ar putea duce la crearea, `n continuare, a unei autostr\zi care s\ treac\ prin Ucraina, pe la Cern\u]i [i `n continuare pe la Lvov iar de acolo p=n\ spre grani]a cu Polonia, scopul la nivel european fiind, pe de o parte, interconectarea cu Ucraina iar pe de alt\ parte o leg\tur\ rutier\ facil\ `ntre Marea Baltic\ [i Marea Neagr\. Acestea aspecte au fost discutate de [eful administra]iei jdue]ene sucevene cu diferite ocazii, at=t la Suceava [i la Cern\u]i, c=t [i la Bucure[ti sau Bruxelles.
~n urma deciziei recente luate la Bruxelles, lungimea total\ a re]elelor TEN-T din Rom=nia se dubleaz\ `n ceea ce prive[te modul de transport rutier [i cre[te cu peste 40% pe modul feroviar. C=t prive[te leg\tura cu Republica Moldova, aici este vorba despre construirea unei autostr\zi de la Ia[i la T=rgu Mure[ [i de aici mai departe spre Timi[oara, un proiect ambi]ios, aceast\ autostrad\ urm=nd a se intersecta cu cea de la Bucure[ti la Suceava `n zona Romanului.
„Accesul la finan]are va fi simplificat, iar finan]area european\ disponibil\ pentru proiectele acestea, identificate de acum ca fiind prioritare, va cre[te substan]ial, la fel interesul [i `ncrederea finan]atorilor priva]i [i interna]ionali. Investi]iile pe care astfel le prefigur\m `n infrastructur\ vor duce la sc\derea costurilor pentru transportatori, vor cre[te poten]ialul de dezvoltare regional\ prin costuri mai mici [i o economie mai competitiv”, a declarat Gheorghe Flutur. Potrivit celor spuse de [eful administra]iei jude]ene, vor fi [i dou\ coridoare feroviare incluse `n strategia de la nivel european, ambele av=nd drept scop includerea unor trenuri de mare vitez\ care s\ circule de la Suceava spre Cluj [i de la Suceava spre Bucure[ti. ~n aceste condi]ii, s-a putut oficializa la nivel european un demers pe care autorit\]ile sucevene l-au `nceput mai demult [i pentru care Gheorghe Flutur a f\cut demersuri la nivelul Ministerului Transporturilor [i a Guvernului. Este vorba despre realizarea unei sta]ii intermodale, obiectiv pe care administra]ia jude]ean\ sucevean\ avea `n vedere a-l realiza, cel mai probabil, `n zona comunei D\rm\ne[ti. Sta]ia intermodal\ ar urma s\ fie singura din zona Moldovei [i una din cele [apte care se vor construi la nivel na]ional al\turi de cea din apropierea Bra[ovului, Bucure[tiului, Clujului, Craiovei, Constan]ei [i Timi[oarei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …

No comments

  1. Pai tocmai asta-i chestia . Pentru noi , electoratul , este important ca la fiecare ciclu electoral sa avem oameni politici locali care sa aiba sprijinul guvernului . Pana una alta , sondajele arata clar de unde bate vantul . Asa cum politicienii sunt niste oportunisti de clasa , nu vad de ce n-am fii si noi la fel . Daca tot votam , barem sa ne folosim de ei .

  2. frunzaverde a plecat foarte mult datorita lui flutur…si udrea,aduceti-va aminte cum frunzaverde spunea ca,bani se duc in moldova pe …caca.
    nu stiu cat am profitat,dar nu ne vom mai intalni de acum destui ani cu ….strecuratul lui flutur

  3. Nu apuca PDL sa vada proiecte grandioase puse in opera in anii viitori . Dupa cum au inceput dezertarile – vezi cazul vicepresedintelui Frunzaverde care a trecut la PNL – mare lucru daca face in alegeri vreo 12-15 % Daca adaugam si arestarile masive din cadrul membrilor corupti ai PDL , dezastrul este complect .

  4. extraordinar….si noi, ca niste bizoni ce suntem, n-am stiut ce viitor stralucit ne asteapta!!!!
    astia da politicieni…prima data fac si apoi vorbesc!!!…adica tragem o linie pe harta si apoi tinem o conferinta de presa…pentru bizoni!!!!