Tuesday , October 4 2022

Imobiliarele, o afacere care stagneaza la sfarsit de an

Mul]i dezvoltatori imobiliari nu mai vor s\ `ncerce s\ construiasc\ alte blocuri de team\ c\ nu vor avea cui vinde. Ritmul tranzac]iilor cu apartamente `n Suceava nu difer\ mult `n ultima perioad\ fa]\ de ce era `n var\, iar optimismul agen]iilor imobiliare ar putea fi men]inut mai degrab\ pe partea de `nchiriere.
Suceava nu mai este pe harta zonelor importante din ]ar\ `n ceea ce prive[te tranzac]iile imobiliare, afacerile `n domeniul proiectelor imobiliare stagneaz\ ori bat `n retragere iar intermedierea tranzac]iilor cu apartamente sau garsoniere `n blocuri noi sau vechi este iar un capitol la care nu sunt semnale din cele mai bune.
Spre exemplu, agen]ia imobiliar\ AMW Imobiliare, care se ocup\ doar de tranzac]ionarea apartamentelor pe care le realizeaz\ compania sucevean\ General Construct, mai are de v=ndut apartamente situate `n blocurile ridicate cu c=]iva ani `n urm\ `n zona Zamca [i `n dou\ zone din cartierul George Enescu. De asemenea, Mihai Ursan – reprezentantul acestei agen]ii imobiliare, a precizat c\ alte apartamente dec=t acestea nu mai sunt tranzac]ionate prin AMW Imobiliare [i nici nu se `ntrevede, cel pu]in `ntr-un orizont de timp foarte apropiat, ca s\ mai demareze construc]ia altor blocuri. Aceasta de[i exist\ proiecte [i au fost analizate c=teva zone care s-ar preta la astfel de investi]ii.
~n ce prive[te locuin]ele care mai sunt disponibile la v=nzare, cele mai multe pe care General Constrcut le are sunt `n zona Zamca, mai exact `n cartierul ANI construit pe un teren din vecin\tatea m\n\stirii armene[ti. ~n respectivul cartier erau proiectate mai multe vile [i [ase blocuri. Deocamdat\ `n acesta sunt ridicate trei blocuri cu 74 de locuin]e iar o parte din garsoniere [i apartamente `[i mai a[teapt un cump\r\tor. Este vorba de dou\ garsoniere cu suprafa]\ util\ de peste 30 de metri p\tra]i fiecare, opt apartamente cu dou\ camere cu suprafe]e utile `n jur de 60 de metri p\tra]i, trei apartamente cu trei camere a c\ror suprafe]e utile sunt de maxim 90 de metri p\tra]i [i tot at=tea apartamente cu patru camere `n suprafa]\ util\ de 107 metri p\tra]i. ~n schimb, `n blocul Enescu, cu [ase etaje situat `n apropierea oficiului po[tal din George Enescu [i a sediului Direc]iei Generale de Asigur\ri Sociale [i Protec]ia Copilului sunt patru garsoniere disponibile dintr-un total de 48 de unit\]i locative iar suprafa]a util\ a acestora este de 36 de metri p\tra]i. ~n blocul UCATANA 2, situat pe strada Narciselor, vizavi de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\ mai pot fi cump\rate doar cinci din 48 unit\]i locative: dou\ garsoniere, fiecare cu suprafa]a util\ de peste 30 de metri p\tra]i, un apartamente cu dou\ amere cu o suprafa]\ util\ de 48 de metri p\tra]i [i dou\ apartamente cu trei camere av=nd suprafa]a util\ de 82 de metri p\tra]i. Toate blocurile sunt din structur\ de beton armat [i pere]ii de c\r\mid\, imobilele fiind izolate termic cu polestiren de grosime de zece centimetri grosime, t=mpl\rie de termopan, `n general materialele folosite fiind de bun\ calitate iar v=nzarea locuin]ei se face `n stadiul semifinisat. Asta presupune c\ sunt toate instala]iile puse, central\ termic\ [i calorifere montate, mai pu]in gresie, faian]\, chiuvet\ [a unde clientul poate opta pentru ce dore[te.
Nici `n ceea ce prive[te pia]a apartamentelor din blocurile vechi nu se observ\ o `mbun\t\]ire substan]ial\ a pie]ii, din var\ [i p=n\ acum. Sunt chiar [i p\reri mai pesimiste cum c\ situa]ia nu este deloc favorabil\, lipsa de bani [i condi]iile tot mai dure impuse de b\nci sunt `n continuare, ca [i `n anii trecu]i, piedici pentru sucevenii care vor s\ cumpere o locuin]\.
Agen]ia imobiliar\ Family a f\cut o analiz\ de acest fel pe perioda cuprins\ din ultimele zile ale lunii iulie p=n\ `n toamn\ [i o alt\ analiz\ pe intervalul de timp dintre mijlocul lunii noiembrie [i p=n\ `n prima parte a lunii decembrie. ~n primul caz au fost incluse, `ns\, doar 300d e apartamente c=te erau `n calcul iar `n a doua situa]ie num\rul acestora era de 422. ~n ce prive[te procentul celor care au fost v=ndute `n ambele perioade, acesta se situeaz\ `n jur de 30%, ceva mai ridicat `n var\ dec=t `n ultima perioad\, `ns\ diferen]a `ntre cele dou\ perioade de evaluare este sub 1%. Procentul celor care au renun]at la v=nzare `n pertioada verii este aproape la fel cu cel din perioada noiembrie – `nceput de decembrie, cu precizarea c\ num\rul propriu – zis al acestora difer\ pentru c\ `n baza de calcul din var\ erau incluse mai pu]in apartamente prezente `n anun]urile de v=nzare. „Se men]in propor]iile la ritmul v=nz\rilor, dar [i al celor care au renun]at la v=nzarea locuin]elor. Nu sunt fluctua]ii mari din acest punct de vedere”, a declarat Dinu Ungureanu, patronul agen]iei imobiliare Family.
~n ce prive[te optimismul cu privire la `nchirierea unor locuin]e [i care ar fi o salvare pentru activitatea unor agen]ii, p\rerile sunt `mp\r]ite. Unii prefer\ s\ ]in\ `n continuare de pre] [i chiar s\ creasc\ pre]ul, `n vaqr\ procentul acestora fiind de dou\ ori mai mic dec=t `n perioada de iarn\. Totu[i, num\rul celor care vor s\ lase [i mai jos pre]urile, fiind dispu[i s\ negocieze [i s\ v=nd\ mai repede este `n continuare mult mai mare dec=t al celor care ]in de pre] ori ridic\ [tacheta. ~n var\, 94 din 300 de proprietari erau dispus[i s\ scad\ pre]urile pe c=nd doar 5 aveau `n vedere chiar o majorare. ~n prag de iarn\, 126 din 422 de proprietari chestiona]i vor s\ scad\ pre]urile iar 14 ar vrea s\ le scad\.
~n ce prive[te pre]urile orientative, majoritatea agen]ilor imobiliari au evitat ca s\ fac\ preciz\ri sau prognoze. Totu[i, dincolo de chilipirurile ce pot fi g\site, de cele mai multe ori pe la executorii judec\tore[ti sau bancari, pre]urile cu care se v=nd apartamente [i garsoniere continu\ s\ difere de la un cartier la altul, criteriul de apreciere subiectiv `n fucn]ie de a[teptrile cump\r\torului [i puterea de negociere a v=nz\torului fiind un element cheie din care pot s\ rezulte diferen]e de c=teva sute p=n\ la mii de euro `ntre pre]urile afi[ate [i cele ob]inute. Spre exemplu, un apartament nedecomandat `n cartierul George Enescu, cu trei camere, poate fi cump\rat, `n func]ie de `mbun\t\]iri [i de etaj, cu sume de la 28 – 30 p=n\ la 33 de mii de euro. Un apartament `n Burdujeni cu dou\ camere, decomandat [i modernizat poate fi cump\rat, ca de altfel [i `n toamn\ ori chiar `n prim\vara aceasta, `n func]ie de negociere, cu pre]uri ce coboar\ de 30 de mii de euro. O garsonier\ `ntr-un bloc nou poate avea un pre] de la 20.000 la 35.000 de euro `n fucn]eid e suprafa]\, dot\ri, etaj, [amd. Cel mai greu vandabile sunt `n continuare locuin]ele la mansarda unor blocuri, `ns\ pre]urile la acestea sunt mult mai accesibile dec=t la alte locuin]e. (Dan PRICOPE)

Vezi si

4 șoferi reținuți de polițiștii suceveni într-o singură zi

 Duminică în jurul orei 03:20, un bărbat  în vârstă de 28 de ani, din localitatea …