Saturday , December 3 2022

Imobilele din judetul Suceava scoase la vanzare prin executare silita sunt printre cele mai ieftine din Moldova

N la nivel na]ional, jude]ul Suceava nu dep\[e[te media pre]urilor nici `n cazul apartamentelor scoase la v=nzare de c\tre b\nci, dar nici `n cazul terenurilor [i al caselor

Cele mai mici pre]uri ale apartamentelor executate silit de b\nci se g\sesc, la nivel na]ional, `n Hunedoara, Harghita [i Cluj iar cele mai mari sunt pentru cele din Vâlcea [i Bucure[ti. De luna trecut\ pre]ul mediu al apartamentelor executate silit de b\nci, la nivelul `ntregii ]\ri, a coborât sub pragul de 1.000 de euro/mp,  potrivit ultimelor date centralizate de portalul heima.ro. ~n ceea ce prive[te jude]ul Suceava, unde majoritatea apartamentelor pe care b\ncile le scot la v=nzare sunt din municipiul re[edin]\ de jude] [i, uneori, din Vatra Dornei sau R\d\u]i, pre]ul la metru p\trat este, `n medie, la pu]in peste jum\tatea celui de la nivel na]ional, de regul\ situ=ndu-se `n jurul a [ase sute de euro.
~n februarie, pre]urile apartamentelor executate silit de c\tre b\nci au cobor=t sub 1.000 de euro/mp, cele mai scumpe apartamente aflate `n executare silit\ fiind `n R=mnicu V=lcea cu 4.201 lei/mp. Continu\ pe locul 2 Bucure[tiul cu 3825 lei/mp pentru apartamente executate silit [i a[a cum ne-am obi[nuit deja, Constan]a cu 3825 lei/mp [i apoi Prahova cu 3.736 lei/mp. Singurul jude] din Moldova unde, conform portalului respectiv, pre]ul ar dep\[i trei mii de lei este Bac\ul. Calculele f\cute pe baza anun]urlor de v=nzare prin executare silit\ arat\ c\ media pre]urilor `n jude]ul Bac\u este de 3.188 de lei pe metrul p\trat, ceea ce claseaz\ acest jude] pe primul loc `n Moldova. Singurul jude] din Moldova despre care nu sunt publicate date `n acest sens este Boto[aniul. ~n ceea ce prive[te Suceava, pre]ul mediu la metrul p\trat al unui apartamente este de 2.440 de lei, cu doar 30 de lei deasupra mediei apartamentelor scoase la v=nzare prin executare silit\ `n Ia[i, dar `n continuare sub nivelul celor din jude]ele Neam] (2.779 lei/mp) [i Gala]i (2.710 lei/mp). Pre]ul mediu al apartamentelor scoase la v=nzare de b\nci `n luna februarie este cu dou\ sute de lei pe metru p\trat mai mic `n jude]ul Vrancea [i cu peste 800 de lei pe metru p\trat `n jude]ul Vaslui.
Cele mai ieftine apartamente se g\sesc, la nivel na]ional, `n jude]ele Hunedoara, Harghita [i Cluj. Cele mai ieftine apartamente executate silit sunt `n Hunedoara, unde pre]ul mediul al licita]ie este de 835 lei/mp. ~n Cluj, pre]ul mediu a ajuns la 1.338 de lei/mp. Pre]uri relativ mici se mai pot g\si [i `n jude]ele Bistri]a – N\s\ud iar Vasluiul este, de asemenea, un jude] situat printre cele `n acre apartamentele v=ndute prin executare silit\ sunt din cele mai ieftine.
~n ceea ce prive[te casele executate silit, acestea continu\ s\ fie `n e[alonul doi din punct de vedere al pre]ului, ele situ=ndu-se `ntre apartamente [i terenuri. Cele mai scumpe case executate silit de b\nci sunt `n Constan]a, pentru 4.249 lei/mp, [i Buz\u, pentru 4.200 lei/mp. ~n celelalte judete, pre]ul mediu al caselor aflate `n executare silit\ este `ntre 1.000 lei/mp [i 1.900 lei/mp: Hunedoara 1.364 lei/mp, Boto[ani cu 1.045 lei/mp, Mure[ cu 1.625 lei/mp.
Jude]ul Suceava nu face excep]ie de la aceast\ regul\ [i are pre]uri medii [i la casele executate silit de c\tre b\nci. Chiar dac\ pe heima.ro nu sunt situa]ii dec=t cu privire la patru din jude]ele Moldovei – Boto[ani, Neam], Gala]i [i Suceava – se poate trage concluzia c\ `n Moldova nu sunt pre]uri peste medie atunci c=nd se calculeaz\ ofertele de pre] ale caselor scoase la v=nzare de c\tre b\nci. Jude]ul Suceava este pe primul loc din cele patru jude]e mai sus amintite, pre]ul mediu pe metru p\trat al unei case scoase la v=nzare prin executare silit\ fiind de 1.698 de lei. Gala]iul [i Boto[aniul se situeaz\ `n urma jude]ului nostru cu pre]uri aflate la o distan]\ `ntre 230 [i 650 de lei pe metrul p\trat.
~n ceea ce prive[te jude]ul Neam], pre]ul este de 242 de lei, fiind unul ridicol de mic `n compara]ie cu cele din jude]ul Suceava, `ns\ explica]ia este aceea c\ [i casele scoase la v=nzare sunt situate `n mediul rural, materialele din care sunt construite fiind ieftine, accesul la utilit\]i nu este `n zon\. Astfel, cele mai ieftine case scoase la licitatie pentru executare silit\, conform IPBEX (Indicele de pret pe metru patrat al bunurilor imobile executate silit) calculat lunar de c\tre heima.ro (platforma online pentru publicarea, promovarea [i monitorizarea anun]urilor de licita]ii pentru bunurile executate silit), pot fi achizi]ionate `n Timi[ 123 lei/mp, Olt 146 lei/mp, Harghita 331 lei/mp, Dolj 317 lei/mp.
Licita]iile terenurilor aflate `n proces de executare silit\ fac ca acestea s\ fie cele mai ieftine bunuri executate silit. Fie c\ sunt `n ora[e, fie c\ sunt situate `n extravilan `n mediul rural, terenurile sunt cele mai ieftine bunuri imobile executate silit de c\tre b\nci. ~n februarie, cele mai ieftine terenuri executate silit au fost `n Hunedoara cu doar 13 lei/mp sau Giurgiu [i Constan]a cu 19 lei/mp `n timp ce, cele mai scumpe le g\sim `n Bra[ov 1129 lei/mp [i Bucure[ti la 708lei /mp. Din zona Moldovei, `n clasamentul `ntocmit de heima.ro sunt tot numai patru jude]e [i anume Suceava, Gala]i, Vaslui [i Vrancea. Acesta din urm\ este jude]ul unde pre]ul mediu al terenurilor scoase la v=nzare prin executare silit\ este cel mai mare din toat\ Moldova, cel pu]in conform datelor din februarie. Astfel, metrul p\trat de teren `n jude]ul Vrancea a fost de 204 lei, `n medie, `n cazul suprafe]elor v=ndute de b\nci pentru a-[i recupera debitrele. Acesta este aproape dublul pre]ului mediu din jude]ul Suceava unde, `n luna februarie, conform sursei citate terenurile scoase la v=nzare puteau fi achizi]ionate, `n medie, cu 95 de lei pe metrul p\trat, cu peste 70 de lei mai mult dec=t `n Vaslui [i cu aproape 60 de lei mai pu]in dec=t la Gala]i. De men]ionat `ns\ c\ foarte multe b\nci au scos la v=nzare terenuri din jude]ul Suceava situate `n extravilanul localit\]ilor, de cele mai multe ori fiind vorba de terenuri aflate `n circuitul agricol. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …