Friday , September 30 2022

Imbunatatirile funciare distruse de inundatiile din 2010 asteapta si acum bani grei pentru reparatii

Necesarul de fonduri pentru remedierea tuturor distrugerilor la canale, pode]e [i drumuri de exploatare era de 8,7 milioane de lei pentru pagubele calculate `n 13 loca]ii unde au fost f\cute `mbun\t\]iri funciare [i s-au raportat pagube, dar `n 2010 a fost alocat jum\tate de milion de lei [i de atunci nimic altceva n pe deasupra, nici m\car taxa pe `mbun\t\]iri funciare care ar trebui s\ constituie un venit sigur pentru administrare [i repara]ii nu a fost reglementat\ corespunz\tor [i de aceea sunt probleme cu privire la colectarea acesteia

 
~n urma inunda]iilor din vara anului 2010, o parte din lucr\rile din amenaj\rile de `mbun\t\]iri funciare (IF) din jude]ul Suceava au fost afectate [i `n mare parte nu au fost nici p=n\ acum remediate. Este vorba de colmat\ri de canale pe o lungime de 120 km care presupune un volum de decolmatat de 358.700 metri cubi; au fost distruse par]ial sau total 154 de construc]ii hidrotehnice `n special pode]e de pe canale; au fost colmatate 1700 metri liniari de drenaj; s-au distrus suprafe]e de peste 3400 metri p\tra]i de de peree pe canalele IF-urilor [i au fost afectate peste 93 de kilometri de drumuri de exploatare.
Asta `n condi]iile `n care filiala Suceava a Agen]ia Na]ional\ de ~mbun\t\]iri Funciare (ANIF) are `n administrare 3.791 de hecare de iriga]ii; 44.904 de hectare de terene amenajate prin desecare [i 85.189 de hectare amenajate pentru a se combatere eroziunea solului. Men]ion\m c\ toate lucr\rile de ap\rare `mpotriva inunda]iilor compuse din diguri [i baraje au fost predate prin protocol c\tre Administra]ia Na]ional\ „Apele Rom=ne”. Astfel, a fost predat barajul de pe p=r=ul Horai] din comuna Gr\nice[ti, barajul {omuz I Liteni, din comuna Moara precum [i 26,6 de kilometri de diguri `n amonte de pe p=r=ul Voitinel [i de pe p=r=ul Pozen. Sistemele de iriga]ii sunt declarate de neutilitate public\ din lipsa beneficiarilor serviciilor de iriga]ii.
De asemenea, principalele elemente constructive din amenaj\rile de desecare gravita]ional\ [i combaterea eroziunii solului sunt, `n ceea ce prive[te „desecarea”, canalele de evacuare pe o lungime de 1.187 de kilometri, construc]ii hidrotehnice – pode]e, c\deri pe canale, guri de evacuare a drenajului, c\mine de vizitare – `n num\r de 8.315 buc\]i dar [i drenaj absorbant [i colector pe o lungime de 8.167 de kilometri. C=t prive[te partea de „combatere a eroziunii solului”, erau amenaja]i de-a lungul timpului 959 de kilometri de canale precum [i alte 9.040 construc]ii hidrotehnice const=nd `n pode]e, c\deri, guri de evacuare, c\mine de vizitare; dar [i drenaj pe o lungime de 3791 kilometri; drumuri de exploatare pe o lungime de 1409 kilometri; consolid\ri de mal pe o distan]\ de 2801 metri liniari, dar [i 236 de baraje de p\m=nt, din gabioane [i zid\rie de piatr\.
 
n pagube grele `n amenaj\rile funciare din jude]ul Suceava, de la Dolhasca la Voitinel, de la Zamostea la Solone] [i de la Berchi[e[ti la Siminicea
 
~n 2010, prin ordinul Prefectului jude]ului Suceava s-a constituit o comisie care a constatat pagubele [i distrugerile din amenaj\rile de IF aflate `n administrarea ANIF. Ca urmare au fost `ntocmite, cu doi ani `n urm\, 13 procese verbale de calamitate `n amenaj\rile afectate.
Prima este cu privire la desecarea H`n]e[ti – Siminicea care are o suprafa]\ de 628 hectare cu decolmat\ri canale cu un volum de 17000 metri cubi; repara]ii la un pode]; repara]ii peree – 350 mp; repara]ii guri evacuare – 40 buc.
O a doua problem\ a fost la desecarea Zvori[tea care are o suprafa]\ de 568 ha [i unde au fost semnalate probleme cu privire la decolmat\ri canale – 11000 mc.
Lucr\rile de combatere a eroziunii solului (CES) Zvori[tea – Zamostea care are o suprafa]\ de 4325 ha sunt o alt\ loca]ie cu probleme [i care necesit\ decolmat\ri canale pe un volum de 17000 mc.
Desecarea f\cut\ `n zona R\d\u]i pe o suprafa]\ amenajat\ de 8040 ha are nevoie de decolmat\ri canale pe 60000 mc; repara]ii la 14 pode]e; repara]ii peree pe canale pe o arie de 600 mp; refacere dig la p=r=ul Pozen pe o distan]\ de 800 de metri liniari; refacere dig Voitinel pe o lungime de 600 metri liniari.
La acumularea Gr\nice[ti este nevoie de refacere golire de fund iar la desecarea Chili[eni Ude[ti care are o suprafa]\ de 2600 ha este nevoie de decolmat\ri canale pe 24000 mc, `n vreme ce la desecarea Gr\nice[ti Calafinde[ti care are o suprafa]\ de 1071 ha sunt necesare decolmat\ri canale pe 52000 mc. La aceea[i desecare este nevoie de repara]ii la 26 de pode]e; repara]ii 800 metri p\tra]i peree [i refacere drenaj pe o distan]\ de 500 metri liniari.
La desecarea Arbore Marginea Volov\] care are o suprafa]\ de 2.122 hectare sunt `n continuare probleme legate de decolmat\ri canale – 32.500 metri cubi; repara]ii 11 pode]e [i repara]ii peree pe canale pe o arie de 600 metri p\tra]i.
La CES Ili[asca care are o suprafa]\ de 6454 ha sunt probleme cu decolmat\ri pe aproximativ 12000 mc canale, cu repara]ii la 13 pode]e [i 25 de kilometri de drumuri antierozionale; refacere drenaj – 800 metri liniari.
La desecarea Berchi[e[ti – Dr\goie[ti cu o suprafa]\ amenajat\ de 1790 ha sunt `n continuare probleme cu decolmat\ri canale – 18000 mc; probleme cu 13 pode]e care necesit\, la care se adaug\ repara]ii la 12 c\mine [i guri evacuare [i refacere drenaj pe o distan]\ de 400 metri liniari.
La CES Lisaura Liteni care are o suprafa]\ de 3511 ha sunt `n continuare probleme cu decolmat\ri canale – 21000 mc; repara]ii pode]e – 2 buc; repara]ii drumuri antierozionale – 21 km; repara]ii peree – 350 mp.
La desecarea din zona Dolhasca Sili[tea cu o suprafa]\ amenajat\ de 714 ha sunt probleme nerezolvate cu decolmat\ri canale – 32000 mc; repara]ii pode]e – 12 buc; repara]ii peree pe canale – 350 mp.
De asemenea, la CES Solone] care are o suprafa]\ de 8988 ha cu decolmat\ri canale – 20000 mc; repara]ii pode]e – 10 buc; repara]ii drumuri antierozionale – 47,25 km.
 
n nici a zecea parte din necesarul de fonduri nu s-a alocat pentru repara]ii [i nici nu s-a clarificat m\car colectarea veniturilor din taxa ce ar putea ajuta ANIF
 
Toate aceste procese verbale `nso]ite de memorii tehnice privind necesitatea [i oportunitatea repar\rii lucr\rilor de IF afectate, devize estimative, grafice fizice [i valorice au fost `naintate la ANIF – Bucure[ti `n vederea ob]inerii de fonduri pentru aducerea la parametrii func]ionali a acestor amenaj\ri de IF. Valoarea estimativ\ pentru refacerea acestor lucr\ri de IF este de 8.700.000 lei.
~n anul 2010 au fost alocate 500.000 lei pentru refacerea a 300 ml de dig pe p=r=ul Pozen [i 600 ml de dig pe p=r=ul Voitinel, 1500 ml decolmat\ri canale [i un pod deversor. Din 2010 p=n\ `n prezent nu s-au mai alocat fonduri de la buget pentru refacerea lucr\rilor de `mbun\t\]iri funciare afectate de inunda]ii.
„Conform OUG 82/2011 costul lucr\rilor de exploatare, `ntre]inere [i repara]ii a amenaj\rilor de IF sunt suportate integral din taxa de IF. P=n\ `n prezent nu s-a emis o Hot\r=re a Guvernului privind modul de calcul [i de colectare, termenele de plat\ a taxei de IF. Ca urmare  acestui fapt nu putem efectua procedurile privind atribuirea execu]iei lucr\rilor de `ntre]inere [i repara]ii a lucr\rilor de IF”, se arat\ `ntr-un comunicat prezentat de directorul filialei Suceava a ANIF, Mihai Lungu, c\tre Prefectura Suceava.
Men]ion\m c\ ANIF este o institu]ie aflat\ `n subordinea Ministerului Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale (MADR) [i av=nd ca atribu]ii administrarea, exloatarea, `ntre]inerea [i repararea amenaj\rilor de `mbun\t\]iri funciare din domeniul public [i privat al statului, declarate de utilitate public\. Costul lucr\rilor de exploatare, `ntre]inere [i repara]ii a amenaj\rilor de IF sunt suportate integral din taxa de IF. Conform legisla]iei, beneficiarii terenurilor de]inute `n baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosin]\ `n amenaj\rile de `mbun\t\]iri funciare (IF) sau `n afara acestora, care beneficiaz\ direct sau indirect de lucr\rile de IF pentru administrarea amenaj\rilor de IF, sunt obliga]i s\ achite Agen]iei o tax\ de IF. Prin hot\r=re a Guvernului, la propunerea MADR cu avizul Consiliului Concuren]ei se aprob\ modul de calcul, de colectare [i termenele de plat\ aferente taxei de IF. Statul intervine `n ceea ce prive[te Agen]ia numai pentru finan]area lucr\rilor de investi]ii care sunt efectuate pe terenuri proprietate public\ sau privat\ a statului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Leii ucraineni refugiați la Rădăuți au ajuns în Africa de Sud

Simba și Mir, cei doi lei care luni au fost preluați de la Grădina Zoologică …