Tuesday , June 18 2024

Igienizarea spatiilor de invatamant inaintea inceperii anului scolar, pe cheltuiala primariilor

.
N printre recomand\rile MECTS privind organizarea de c\tre [coli în condi]ii optime a noului an [colar se num\r\ efectuarea demersurilor pentru ob]inerea autoriza]iei sanitare de func]ionare [i igienizarea spa]iilor de înv\]\mânt n aceste cheltuieli trebuie suportate de consiliile locale, a atras aten]ia inspectorul general al Inspectoratului {colar Suceava, Petru Carcalete
Preg\tirile pentru `nceperea noului an [colar `n condi]ii bune sunt `n toi, at=t `n mediul urban, c=t [i `n cel rural. P=n\ [i Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului (MECTS) a transmis inspectoratelor [colare o list\ cu punctele cheie ce trebuie avute `n vedere pentru ca noul an [colar s\ `nceap\ `n condi]ii optime.
Printre recomand\rile MECTS privind organizarea de c\tre [coli în condi]ii optime a noului an [colar se num\r\ efectuarea demersurilor pentru ob]inerea autoriza]iei sanitare de func]ionare, cu sprijinul Prim\riilor [i Consiliilor Locale; diminuarea abandonului [colar la trecerea din clasa a VIII-a în clasa a IX-a, prin identificarea absolven]ilor necuprin[i la liceu sau cu dosare nedepuse [i cuprinderea acestora în clase cu locuri neocupate în etapele anterioare de admitere; definitivarea orarului [colii pân\ la data de 9 septembrie, astfel încât s\ poat\ fi pus la dispozi]ia fiec\rui elev în prima zi de [coal\; sprijinirea cadrelor didactice în efectuarea analizelor medicale, în conformitate cu prevederile legale – Ordinul comun privind controlul medical anual pentru personalul din înv\]\mântul preuniversitar semnat de MECTS, Ministerul S\n\t\]ii [i Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate, 2005, dar [i igienizarea spa]iilor de înv\]\mânt.
N la `nceputul anului [colar trecut, din 927 unit\]i [colare, 587 func]ionau f\r\ autoriza]ie
Cheltuielile aferente igieniz\rii spa]iilor de `nv\]\m=nt trebuie suportate de consiliile locale, a atras aten]ia inspectorul general al Inspectoratului {colar Suceava, Petru Carcalete.
~n [colile de la ora[ situa]ia este un pic mai relaxat\, `n sensul c\ fondurile necesare acestor activit\]i sunt mai u[or de ob]inut dec=t `n mediul rural, dar [i personalul administrativ este mai bine pus la punct [i `n num\r mai mare. Pe de alt\ parte, `n mediul rural, mai ales `n comunit\]ile mici, p\rin]ii elevilor contribuie fie financiar, fie fizic la cur\]enia de `nceput de an [colar, `n sensul c\ atribu]iile sunt `mp\r]ite `ntre p\rin]ii dispu[i s\ dea o m=n\ de ajutor, mai ales acum, `n condi]iile economice actuale. Astfel se face c\ un p\rinte spal\ un covor, altul d\ cu var, mamele spal\ perdelele, ta]ii mai vopsesc un gard, cosesc iarba din curte [i a[a mai departe. Drept urmare, la `nceputul anului [colar elevii au parte de spa]ii de `nv\]are igienizate [i, acolo unde p\rin]ii sunt mai darnici, chiar de unele moderniz\ri.
O situa]ie elaborat\ la `nceputul anului [colar trecut ar\ta c\ din 927 unit\]i [colare, 286 aveau autoriza]ie de func]ionare, 54 erau `n curs de autorizare iar 587 func]ionau f\r\ autoriza]ie. Aceast\ situa]ie se repet\ an dup\ an pentru c\ unit\]ile `n cauz\ nu `ndeplinesc condi]iile normelor sanitare pentru autorizare, cum ar fi ap\ curent\, canalizare, toalete interioare, desf\[urarea activit\]ii `ntr-un singur schimb, m\rimea s\lilor de clas\ raportat\ la num\rul de elevi/pre[colari. Conform datelor furnizate de Inspectoratul {colar, [i `n noul an [colar vor fi circa 4.000 de copii cuprin[i `n `nv\]\m=ntul simultan. (Oana PAULIUC)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

No comments

  1. Dar comasarea claselor cu elevi putini cand se face,si asa se va invata doar in spatii din scoli nu in toate anexele.Verifia cineva numarul elevilor din clase si cate cadre didactice predau??

error: