Sunday , December 4 2022

Ieri au fost semnate contractele de finantare pentru proiecte de canalizare `n opt localitati sucevene

~n [ase din cele opt localit\]i se vor construi, `n urm\torii trei ani, [i sta]ii de epurare a apelor uzate, iar `ntr-una se vor realiza [i re]ele de ap\ n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ de aceste investi]ii vor beneficia circa 40 de mii de suceveni n 75% din finan]area proiectelor este nerambursabil\, reprezent=nd fonduri guvernamentale [i europene alocate prin Fondul de Mediu n „Primarii pot s\ treac\ urgent la treab\ [i s\ organizeze licita]iile pe SEAP. Poten]ialii ofertan]i trebuie s\ fie aten]iona]i s\ nu vin\ cu pre]uri de dumping”, a declarat Gheorghe Popescu, pre[edintele Administra]iei Fondului Na]ional de Mediu
Opt localit\]i sucevene vor beneficia de 53 de milioane de lei pentru extinderea re]elelor de ap\ [i de canalizare ori construirea de sta]ii de epurare. Este vorba despre ora[ele Salcea [i Liteni, dar [i comunele Moara, {cheia, Ad=ncata, {aru Dornei, Iacobeni [i Poieni – Solca. Banii au fost aloca]i, `n propor]ie de 75% `n cazul a [apte din cele opt localit\]i [i `n propor]ie de 94% `n cazul comunei Iacobeni, din Fondul de Mediu, fiind de fapt sume care, `n parte, provin dintr-un program european la care are o contribu]ie [i Guvernul Rom=niei. Diferen]a p=n\ la 100% va trebui s\ fie asigurat\ de la bugetele locale. Contractele de finan]are au fost semnate, ieri, la C\minul Cultural din comuna Moara, `n prezen]a [efului Administra]iei Fondului Na]ional de Mediu, Gheorghe Popescu, [i a pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur.
Gheorghe Popescu este originar din Moara [i le-a solicitat primarilor din cele opt localit\]i s\ lanseze c=t mai repede pe Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice – SEAP – licita]ia pentru stabilirea constructorilor [i `ncheierea contractelor, de a[a manier\ `nc=t lucr\rile s\ poat\ demara chiar de anul acesta. „Poten]ialii ofertan]i trebuie s\ fie aten]iona]i s\ nu vin\ cu pre]uri de dumping”, a declarat Gheorghe Popescu.
Gheorghe Flutur a spus c\, `n jude]ul Suceava, din Fondul de Mediu mai sunt finan]ate 45 de proiecte [i a ad\ugat c\ valoarea acestora este de 25 de milioane de euro. El a avut cuvinte de apreciere at=t pentru prim\riile sucevene care s-au implicat [i au reu[it s\ ob]in\ fonduri, c=t [i pentru Administra]ia Fondului de Mediu, preciz=nd c\ toate aceste lucr\ri [i proiecte reprezint\ pa[i concre]i spre civiliza]ie, de care vor beneficia circa 40 de mii de locuitori. Spre exemplu, `n comuna {cheia vor fi realizate re]ele de canalizare pe o lungime de 32 de kilometri, `n satele {cheia [i Sf=ntu Ilie de care vor beneficia peste [ase mii de locuitori. „Comuna a beneficiat de fonduri pentru re]ele de ap\ `n satul Mihoveni [i alte investi]ii. Cred c\ se preg\te[te s\ `ntruneasc\ toate condi]iile ca s\ intre `n zona metropolitan\”, i-a transmis Gheorghe Flutur primarului Vasile Andriciuc. Ad=ncata a beneficiat `n ultimii ani de fonduri de patru milioane de lei pentru aduc]iunea de ap\, iar acum, `n baza proiectului semnat, ieri, la Moara, va beneficia de fonduri pentru realizarea a 25 de kilometri de re]ele de canalizare [i o sta]ie de epurare, aceste investi]ii fiind calculate `n beneficiul a 4.300 de locuitori. Moara va beneficia de fonduri pentru 7,2 kilometri de canalizare [i o sta]ie de epurare. Liteniul va primi finan]are pentru opt kilometri de canalizare [i o sta]ie de epurare, iar Iacobeniul tot pentru o sta]ie de epurare [i 3,5 kilometri de canalizare. De asemenea, la Poieni Solca se va face o sta]ie de epurare [i 12,7 kilometri de canalizare, iar la {aru Dornei se vor face c=te 4,3 kilometri de re]ea de ap\ [i de canalizare, dar [i o sta]ie de epurare. Salcea va primi finan]are pentru 12 kilometri de canalizare, `n satul V\ratec, dar Gheorghe Flutur a precizat c\ din punct de vedere al re]elelor de utilit\]i aceast\ localitate st\ mult mai bine la finan]are pentru c\ a fost inclus\ [i `n cadrul Programului Opera]ional Sectorial cu o sum\ de circa 11 milioane de euro, al\turi de municipiul Suceava care va beneficia de peste 20 de milioane de euro pentru extinderea [i reabilitarea re]elelor de ap\ [i de canalizare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Călăreț rănit de un șofer băut, pe DN 18, la Ciocănești

Sâmbătă seara, la ora 17.32, un bărbat de 36 ani, din comuna Ciocănești, în timp …