Saturday , October 16 2021

Ieri a fost inaugurata, dupa renovare, sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Suceava

Aproximativ zece miliarde lei vechi au fost necesari pentru modernizarea [i dotarea uneia dintre cele mai importante sec]ii ale Spitalului Jude]ean Suceava, care preia pacien]ii proasp\t ie[i]i din s\lile de opera]ii [i cei `n stare foarte grav\, care au nevoie de monitorizare permanent\ n pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, a declarat c\ vor fi f\cute eforturi pentru ob]inerea a `nc\ 30 de miliarde lei vechi, astfel `nc=t [i ultimele sec]ii care au r\mas nemodernizate s\ fie ref\cute la standarde europene

Sec]ia renovat\ de Anestezie [i Terapie Intensiv\ a fost inaugurat\ ieri la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, `n prezen]a pre[edintelui Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur. Pentru reabilitarea, echiparea [i modernizarea uneia dintre cele mai importante sec]ii ale spitalului s-au investit aproape un milion de lei, bani care provin din bugetul jude]ean, de la Guvern [i din fonduri europene.
~n cadrul sec]iei de Anestezie [i Terapie Intensiv\ `[i desf\[oar\ activitatea un num\r de 80 de salaria]i, dintre care 10 sunt medici, 49 asisten]i medicali, iar 21 –  infirmiere [i `ngrijitoare. Managerul Spitalului, Vasile R`mbu, a declarat c\ modernizarea sec]iei a avut `n vedere cre[terea eficien]ei activit\]ilor specifice, a calit\]ii, `ngrijirii pacien]ilor, reducerea riscurilor postoperatorii [i recuperarea rapid\ a bolnavilor, reducerea consumabilelor [i a materialelor sanitare folosite [i utilizarea optim\ a resurselor umane. Amenajat\ `ntr-un spa]iu nou, `n vecin\tatea Blocului Operator, la nivelul III al Spitalului, paturile sec]iei au fost dispuse `n rezerve de 1-2 paturi, `ntr-un salon septic cu patru paturi [i dou\ saloane aseptice cu nou\ [i respectiv 10 paturi. Aceast\ dispunere faciliteaz\ sterilizarea fiec\rui salon ori de c=te ori este necesar, p\str=nd `n func]iune celelalte saloane.
Toate saloanele au fost dotate cu instala]ii complexe pentru fiecare pat, incluz=nd prize de oxigen, vacuum, aer comprimat, butoane de alarm\, avertizoare de fum, iluminare artificial\ direct\ [i indirect\ conform standardelor, dar [i natural\ datorit\ suprafe]elor vitrale generatoare. Dotarea achizi]ionat\ `n aceast\ perioad\ pentru a echipa sec]ia modernizat\ const\ `n instala]ii fluide medicale (aer comprimat [i oxigen, reductoare, panouri), `n 16 aparate de aer condi]ionat, `n instala]ii sanitare (c\zi, lavoare, sp\l\toare, wv-uri) [i `n instala]ii electrice [i termice. Totodat\, au fost achizi]ionate nou\ paturi multifunc]ionale, zece aspiratoare, 28 oxigenatoare, 10 paravane mobile [i mobilier medical (noptiere, dulapuri, birouri). Managerul Vasile R`mbu a declarat c\ suma total\ investit\ `n modernizarea sec]iei ATI se ridic\, astfel, la 878.617 lei.
Gheorghe Flutur a declarat c\ aceasta este a 19-a sec]ie modernizat\ `n Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Suceava cu sprijinul Consiliului Jude]ean, considerat\ o prioritate din cauza faptului c\ deserve[te pacien]i care au trecut prin interven]ii chirurgicale [i care au nevoie de `ngrijiri medicale speciale. “Aproape zece miliarde lei vechi au fost folosi]i pentru a reconstrui, practic, de la zero sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv\, bani investi]i mai ales `n dotarea necesar\ pentru confortul pacientului, cu posibilit\]i de interven]ie [i de monitorizare pentru bolnavii care ies din s\lile de opera]ie”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean. Acesta a mai completat c\ `n lucru sunt [i patru dintre cele opt s\li de opera]ie ale blocului operator. “Cam la jum\tatea lunii octombrie estim\m c\ vom finaliza lucr\rile. S\lile vor fi dotate la fel ca [i cele din ATI, cu aparatur\ modern\, de ultim\ tehnic\. Este [i firesc s\ fie a[a, [i ne-am concetrat foarte tare ca aceste saloane post-operatorii s\ fie c=t mai apropiate de blocul operator, pentru confortul bolnavilor”, a ad\ugat Flutur.
Acesta a promis conducerii Spitalului, managerului Vasile R`mbu [i `ntregii echipe ATI, condus\ de doctorul Dorin St\nescu, sprijin financiar `n continuare, pentru achizi]ionarea paturilor necesare pentru saloanele post-operatorii [i pentru anveloparea spa]iilor, care s\ asigure reducerea cheltuielilor de `nc\lzire. ~n continuarea lucr\rilor care se desf\[oar\ la Blocul Operator [i care vor fi inaugurate `n perioada urm\toare pe sec]iile chirurgicale, vor mai fi renovate [i ultimele trei sec]ii ale spitalului – Nefrologia, o parte a sec]iei de Diabet [i Medicina Intern\ -, la care se adaug\ [i amenjarea holului de la intrarea principal\ a Spitalului, care va `ncepe de s\pt\m=na viitoare. Pentru toate aceste lucr\ri ar mai fi nevoie de `nc\ 30 miliarde lei vechi. “Noi ne-am achitat de ceea ce `nseamn\ confortul de cazare al bolnavilor. Medicii au toate condi]iile `n momentul de fa]\ s\-[i desf\[oare activitatea”, a completat Flutur, atr\g=nd aten]ia asupra faptului c\ un aspect asupra c\ruia trebuie lucrat `n mod consistent este `ncrederea [i mul]umirea sucevenilor `n ceea ce prive[te sistemul de s\n\tate [i profesionalismul cadrele medicale.
N Cabinetul de endoscopie [i sectorul “chirurgie septic”, modernizate cu peste 200.000 lei
Cabinetul de endoscopie digestiv\, situat la nivelul III al Spitalului, a fost, de asemenea, modernizat [i amenajat `n aceast\ perioad\. Acesta este dotat cu un set complet de videoendoscopie, care permite explor\ri pe tubul digestiv superior [i colonoscopii, [i deserve[te at=t pacien]ii interna]i, c=t [i pe cei care se prezint\ la Ambulatoriu. Aparatura existent\ asigur\ [i efectuarea de prelev\ri de biopsii `n scop diagnostic, precum [i `nl\turarea polipilor.
Activitatea cabinetului de endoscopie este asigurat\ de c\tre patru medici – doi medici chirurgi atesta]i `n endoscopie digestiv\, un medic gastroenterolog [i un medic din cadrul Unit\]ii de Primire Urgen]e. Dinamica explor\rilor a crescut de la an la an: `n 2009 au fost realizate 440 de colonoscopii digestive superioare [i 109 colonoscopii, `n 2010 num\rul lor a crescut, pentru ca `n cele opt luni ale anului 2011 s\ ajung\ la 446 colonoscopii digestive superioare [i 275 colonoscopii.
Pentru viitor, medicii speciali[ti [i-au propus efectuarea unor proceduri de `nalt\ performan]\, cum ar fi efectuarea de band\ri cu ligaturi elastice pentru varicele esofagiene s=nger=nde, [i de scleroz\ri ale ulcerelor gastroduodenale s=nger=nde. Pentru modernizarea Cabinetului de endoscopie au fost investi]i 9.500 lei.
126.167 lei au fost investi]i pentru lucr\ri de amenajare la sectorul “chirurgie septic”, unde urmeaz\ s\ fie montate instala]ii sanitare [i de climatizare moderne [i mobilier medical nou. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Creștere semnificativă a numărului sucevenilor care se vaccinează antiCovid

În cursul zilei de joi, 14 octombrie, 1.567 de suceveni s-au vaccinat împotriva Covid-19. Dintre aceștia, …