Tuesday , September 27 2022

Ieri a fost inaugurata conducta de gaze Frasin-Câmpulung, o investitie de sase milioane de euro

Momentul in care a fost aprinsa prima flacara la centrala de cogenerare de la Campulung Moldovenesc

N conducta de transport al gazelor naturale între localit\]ile sucevene Frasin [i Câmpulung Moldovenesc, construit\ prin proiectul „Suceava – Utilit\]i [i mediu la standarde europene” [i transferat\ ulterior la Transgaz, a fost inaugurat\ joi, valoarea total\ a investi]iei fiind de [ase milioane de euro

Inaugurarea a fost f\cut\ în prezen]a secretarului de stat în Ministerul Economiei Claudiu Stafie [i a directorului general al Transgaz, Florin Cosma. Flac\ra de gaz a fost aprins\, joi, la centrala termic\ de cogenerare din Câmpulung Moldovenesc, de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, care a declarat c\ un proiect pe care l-a g\sit blocat când a preluat conducerea administra]iei jude]ene începe s\ devin\ opera]ional.
El a spus c\ tronsonul de conduct\ de transport a gazelor naturale a fost realizat ini]ial prin proiectul jude]ean „Suceava – Utilit\]i [i mediu la standarde europene”, care s-a blocat din mai multe cauze, iar cu sprijinul Guvernului s-au transferat la Transgaz cei 101 kilometri de re]ea de gaze naturale construit\, iar societatea a reluat proiectarea [i execu]ia lucr\rilor prev\zute în proiect.
Gheorghe Flutur a precizat c\ investi]ia ini]ial\ în conducta Frasin – Câmpulung Moldovenesc a costat trei milioane de euro, iar dup\ preluarea ei de Transgaz a fost nevoie de investi]ii de alte trei milioane de euro pentru remedierea deficien]elor constând în schimb\ri de amplasament, opt subtravers\ri ale unor cursuri de ap\, devieri [i refacerea unor por]iuni afectate de alunec\ri de teren.
El a ar\tat c\ proiectul ini]iat de fosta conducere a CJ Suceava prevede construc]ia a 237 de kilometri de conducte de transport a gazelor naturale din jude] [i c\ urm\torul tronson, care va fi finalizat cel mai probabil la sfâr[itul anului 2011, va fi cel care leag\ municipiile Câmpulung Moldovenesc de Vatra Dornei, iar un alt traseu care va trebui finalizat este P\ltinoasa – Vicov – R\d\u]i.
Gheorghe Flutur a mai spus c\ operatorul local de gaze naturale din Câmpulung Moldovenesc este preg\tit deja s\ fac\ bran[amente pentru 25-30 la sut\ dintre consumatorii casnici. Totodat\, el a subliniat c\ acum poate func]iona la capacitatea maxim\ centrala termic\ de cogenerare din Câmpulung Moldovenesc construit\ tot prin proiectul jude]ean de utilit\]i [i [i-a exprimat speran]a c\ locuitorii municipiului vor reîncepe s\ se rebran[eze la sistemul centralizat de termoficare.

La inaugurarea de ieri au participat secretarul de stat în Ministerul Economiei, Claudiu Stafie (foto dreapta), presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, si directorul general al Transgaz, Florin Cosma (foto stanga)
La rândul s\u, directorul general al Transgaz, Florin Cosma, a spus c\ pentru punerea în func]iune a noului tronson de transport a gazelor naturale a fost necesar\ reproiectarea acestuia întrucât au fost constatate deficien]e [i c\ au fost realizate lucr\ri în valoare de trei milioane de euro pentru ca aceast\ conduct\ s\ fie exploatat\ în condi]ii de siguran]\. „Este acum o conduct\ ce face parte din sistemul na]ional de transport a gazelor naturale”, a spus Florin Cosma.
El a ar\tat c\ lucr\rile vor continua pe traseul Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, urmând s\ fie construit\ o conduct\ pe o lungime de 38 de kilometri [i a subliniat c\ acest traseu este mai dificil întrucât traverseaz\ mun]ii. „Cu sprijinul Ministerului Economiei [i al CJ Suceava sper s\ g\sim solu]ii tehnice [i de finan]are pentru acest tronson”, a spus Florin Cosma, preciz=nd c\ nu se poate pronun]a asupra valorii investi]iei întrucât nu a fost finalizat\ proiectarea acestei conducte. Directorul general al Transgaz a mai spus c\ are în vedere continuarea investi]iei [i pe traseul P\ltinoasa – Vicov – R\d\u]i, care a fost început, dar c\ nu poate estima când ar putea intra în finan]are.
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Claudiu Stafie, a spus, la rândul s\u, c\ acest proiect este complicat [i c\ s-a consumat foarte mult\ energie pentru a fi g\sit\ formula legal\ pentru a fi continuat [i a subliniat c\ autorit\]ile locale s-au implicat foarte mult pentru finalizarea acestui proiect care aduce confort popula]iei [i creeaz\ premisele dezvolt\rii de investi]ii. Claudiu Stafie a ]inut s\ sublinieze c\ un merit considerabil pentru finalizarea lucr\rilor la C=mpulung Moldovenesc [i pentru continuarea lor spre Vatra Dornei le are [i administra]ia jude]ean\ care a f\cut demersuri insistente [i pe care secretarul de stat a declarat, ulterior, la Vatra Dornei, c\ le consider\ normale dat fiind preocuparea pe care autorit\]ile jude]ene trebuie s\ o aib\ pentru rezolvarea unor probleme ale comunit\]ilor locale.
La rândul s\u, primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Gabriel Constantin {erban, a spus c\ de 30 de ani se a[teapt\ alimentarea cu gaze naturale a acestui ora[ [i c\ acum, în preajma s\rb\torilor de iarn\, locuitorii municipiului primesc un cadou mult a[teptat, care va contribui mult la cre[terea investi]iilor în zon\.
Delega]ia care a participat la inaugurarea finaliz\rii conductei de gaze naturale [i punerea în func]iune a centralei termice de cogenerare a verificat primii abona]i la sistemul centralizat de termoficare, Colegiul Na]ional Silvic din municipiu, absolvit de pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, de prefectul de Suceava, Sorin Popescu, [i de primarul din Câmpulung Moldovenesc, Gabriel Constantin {erban [i Colegiul Na]ional „Drago[ Vod\”. Din delega]ie nu au lipsit nici deputatul Gabriel Gospodaru [i senatorul Sorin Fodoreanu, ambii fiind ale[i `n colegiile uninominale `n care este arondat [i municipiul C=mpulung Moldovenesc.
Sistemul de termoficare din municipiul Câmpulung Moldovenesc a fost modernizat prin proiectul „Suceava – Utilit\]i [i mediu la standarde europene”, valoare investi]iei, ce const\ în construc]ia unei centrale noi, modernizarea punctelor termice [i reabilitarea re]elelor de termoficare fiind de 14 milioane de euro.
O investi]ie similar\ este f\cut\ [i în municipiul Vatra Dornei aceasta urmând s\ fie dat\ în folosin]\ dup\ ce ora[ul va fi racordat la re]eaua na]ional\ de gaze naturale. Ac]ionarii Transgaz au decis, la începutul lunii septembrie 2009, preluarea cu titlu gratuit a conductelor de transport al gaze naturale construite în jude]ul Suceava prin proiectul jude]ean de utilit\]i.
Preciz\m c\ prin proiectul „Suceava – Utilit\]i [i mediu la standarde europene” sunt construite centrale termice de cogenerare [i re]ele de termoficare în municipiile Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, R\d\u]i [i ora[ele Gura Humorului [i Siret, precum [i o re]ea magistral\ de gaze naturale ce cuprinde 61 de localit\]i din jude]. De asemenea, municipiul Suceava a ob]inut unele sume importante pentru a se putea face lucr\ri de modernizare la re]elele de termoficare.
Conform Mediafax, pentru realizarea investi]iilor în cadrul acestui proiect, Consiliul Jude]ean Suceava a ob]inut un credit cu garan]ii guvernamentale în valoare de 86,3 milioane de euro, finan]atorul fiind Deutsche Bank A.G. Londra cu care CJ Suceava a semnat un contract de împrumut ce prevede rambursarea creditului în 25 de ani. (O.S.)

Vezi si

LUNGU: Grădinița de la Colegiul ”Mihai Eminescu” va fi dată în funcțiune pe 1 decembrie 2022, iar cea din Ițcani, de la Școala 7, până pe 30 iunie 2023

După ce recent au fost date în funcțiune 2 grădinițe cu program prelungit pe fonduri …