Monday , December 5 2022

Ieri a fost inaugurat noul dispensar din Scheia

Lucr\rile au fost finan]ate de la bugetul local [i au `nceput cu un an `n urm\, primarul Vasile Andriciuc preciz=nd c\ tot `n aceast\ var\ va fi inaugurat\ [i o investi]ie privind mai multe cabinete medicale de specialitate
Ieri a avut loc inaugurarea lucr\rilor de modernizare a dispensarului comunei {cheia. Astfel, fostul dispensar medical din comuna {cheia a fost modernizat [i a redevenit func]ional `ncep=nd de ieri. Inaugurarea a debutat cu o slujb\ de sfin]ire oficiat\ de un sobor de preo]i `ncep=nd cu ora 11.30. De asemenea, un grup de elevi din localitate a interpretat imnul na]ional la vioar\.
La acest eveniment au participat numero[i cet\]eni ai comunei, al\turi de oficialit\]i locale [i jude]ene. Printre acestea se num\r\ pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul comunei {cheia, Vasile Andriciuc, deputatul democrat liberal Dan Gabriel Gospodaru, directorul Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, Ludovic Abi]ei [i secretarul de stat `n Ministerul S\n\t\]ii, Cristian Irimie.
Dispensarul sanitar inaugurat, ieri, este amplasat\ `n vecin\tatea Prim\riei din comuna {cheia. La respectivul dispendar este o farmacie, dou\ cabinete de medicin\ general\, un laborator de tehnic\ dentar\ [i un cabinet stomatologic, precum [i o locuin]\ de serviciu pentru medici. Lucr\rile de modernizare au demarat `n urm\ cu un an [i au costat jum\tate de milion de lei, finan]area fiind asigurat\ din bugetul local al Prim\riei comunei {cheia, primarul Vasile Andriciuc declar=nd c\, tot `n aceast\ var\, l=ng\ dispensar va fi finalizat\ o nou\ construc]ie, `n care vor func]iona [apte cabinete de specialitate. Investi]ia este realizat\ cu fonduri din bugetul local [i de la Guvern iar primarul a f\cut apel pentru alocarea fondurilor neecsare `n vederea dot\rii cabinetelor de specialitate.
Gheorghe Flutur a apreciat investi]ia f\cut\ [i a spus c\ `n vreme ce se discut\ de `nchiderea unor spitale, la {cheia se deschide un nou dispensar.
~n opinia [efului administra]iei jude]ene, primarul Vasile Andriciuc este unul dintre cei mai gospodari primari din jude]ul Suceava. „Putem aminti [i modernizarea prim\riei, despre [coli, str\zi [i trotuare modernizate. Sunt lucruri pe care primarul le face `n fiecare an, cu echipa lui de aici. Este de remarcat c\ [i gospodarii de aici, [i agen]ii economici sunt al\turi de primar”, a declarat Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ pe l=ng\ aceste investi]ii, `n {cheia ar putea fi dezvoltate mai multe centre de colectare [i prelucrare a produselor agricole pentru a fi v=ndute pe pia]a din Suceava.
Vasile Andriciuc a mai amintit c\ `n satul Sf=ntul Ilie va fi deschis un centru sportiv nou, care va dispune, printre altele, de un teren de fotbal, unul de tenis de c=mp [i o sal\ de for]\. La `nceputul lui iulie vor `ncepe lucr\rile la proiectul cu finan]are european\ prin care se vor moderniza 9,7 kilometri de drumuri din satele {cheia, Sf=ntul Ilie [i Mihoveni, va fi construit\ o unitate „after-school”, iar la c\minele culturale vor fi achizi]ionate instrumente muzicale [i costume populare. (D.P.)

Vezi si

Podul de la Praxia va fi reabilitat anul viitor

Anul viitor vor demara lucrările de reabilitare a podului de la Praxia, situat pe un …