Monday , July 22 2024

Iepuroi de 10 kg, pauni si gaini scumpe – marile pasiuni ale unui gospodar din Ipotesti

Dragos Guliciuc detine un iepure Urias Gri German, care cantareste 10 kilograme

N Drago[ Guliciuc a investit zeci de mii de euro `n «pasiunea» sa [i a umblat dup\ animalele sale preferate prin toat\ Rom=nia [i `n multe ]\ri din Europa n

Un sucevean are o pasiune mai pu]in obi[nuit\, `n care a investit c=teva zeci de mii de euro: cre[terea g\inilor de ras\ pur\, a iepurilor [i p\unilor. Are adunate `n curtea gospod\riei sute de exemplare. Chiar dac\ « pasiunea » sa nu `i aduce venituri mari, omul se simte mul]umit suflete[te. Drago[ Guliciuc, de 44 de ani, din Ipote[ti  este paznic la o institu]ie de `nv\]\m=nt din Suceava. El a f\cut o pasiune pentru cre[terea iepura[ilor [i a p\s\rilor de ras\.
De-a lungul timpului, Drago[ Guliciuc a reu[it s\ transforme aceast\ pasiune [i `ntr-o mic\ afacere. Nu se poate m=ndri c\ scoate bani foarte mul]i de pe urma pasiunii sale, `ns\ rezultatele ob]inute la concursurile la care particip\ `i dau o satisfac]ie cu mult peste cea material\.  Pentru a avea `n curte animale [i p\s\ri de ras\ a c\l\torit `n ]\ri precum Germania, Austria, Ungaria, Slovacia dar [i `n multe jude]e din ]ar\.
N Un iepure se vinde cu 300 de euro
Din colec]ia sa de iepuri fac parte Castorul Rex, Uria[ul Gri German, Uria[ul Alb German sau Marele Berbec. Suceveanul este membru al Asocia]iei « Fantezia », o asocia]ie a cresc\torilor de animale [i, totodat\, el este arbitru la concursurile pentru animale [i p\s\ri. Cel mai frumos iepure din curtea sa este un Uria[ Gri German care c=nt\re[te 10 kg. Spune c\ unui urecheat care a dep\[it aceast\ greutate i se pune sub semnul `ntreb\rii calitatea c\rnii. Al\turi de  g\ini [i p\uni, urechea]ii l-au atras de mic. A `nv\]at tot ce [tie despre iepuri citind necontenit, dar [i lovindu-se mereu de obstacole. C=nd l-a prins pasiunea, prin adolescen]\, cam to]i au r=s de el. « Era o vorb\ la noi, c\ iepuri cresc numai s\r\ntocii. Gospodarii ]in porci, g\ini [i vaci. Am `nceput s\ adun `n curte atunci [i g\ini de ras\, pentru a nu st=rni prea mult\ vorb\ `n sat”, poveste[te Guliciuc. Nu tr\ie[te `ns\ din cre[terea urechea]ilor [i a g\inilor [i spune c\ `n Rom=nia cu greu ar putea cineva s\ o fac\. « Rom=nii nu se dau `n v=nt dup\ carnea de iepure, de[i e mai s\n\toas\ dec=t a altor animale, nu are colesterol [i e foarte gustoas\. Apoi statul nu ofer\ niciun fel de sprijin, nu exist\ firme care s\ preia produc]ia, iar organiza]iile de cresc\tori de animale au alte treburi”, spune cresc\torul.  Pentru iepurii s\i, Drago[ Guliciuc a citit [i multe c\r]i de specialitate ca s\ afle cum trebuie s\-i `ngrijeasc\.  Cunoa[te bolile urechea]ilor, dar mai mult a `nv\]at dup\ ce i-au murit c`]iva iepura[i. Cel mai mare urecheat pe care l-a crescut, „Campionul”, cum singur l-a numit, are 10 kilograme, `n condi]iile `n care un iepure de r=nd abia c=nt\re[te 3-4 kilograme. Un iepure  de ras\ se vinde [i cu 300 de euro bucata.

N G\inile din Ipote[ti au ajuns [i `n Finlanda
{i g\inile de ras\ sunt la mare c\utare, sus]ine suceveanul. Cele mai scumpe g\ini pe care le ]ine sunt din rasele Combatanul malaesian [i Conchina, care cost\ `n jur de 100 de euro bucata, `ns\ odat\ cu criza suceveanul spune c\ se mai poate negocia la pre]. B\rbatul are exemplare [i din rasele Brahna, Plymouth Rock, Rhode Island [i  Italiana argintie. Are deja  adunate mai multe diplome c=[tigate la concursuri din jude] [i din ]ar\. A v=ndut g\ini [i `n ]ar\, la Br\ila, Boto[ani, Neam] [i Ia[i [i chiar `n Finlanda. « Un rom=n stabilit `n Finlanda a venit la mine s\ cumpere g\ini de ras\ [i a luat s\ le creasc\ acolo », poveste[te Guliciuc.
Nu numai iepuri [i g\ini a adunat `n curte suceveanul ci [i p\uni. Este foarte m=ndru de ace[tia [i `i place mai ales c=nd p\unii `[i `ntind cozile [i pun st\p=nire pe toat\ curtea. Pe pia]\, un pui de p\un se vinde cu 100 de euro. Ipote[teanul spune c\ nu poate face cerin]elor de pe pia]\, nu de alta, dar oamenii cu dare de m`n= au f\cut un fel de « fi]\ » [i vor ca aceste p\s\ri s\ le `nfrumuse]eze gosp\d\riile. « Oamenii care [i-au ridicat case frumoase [i chiar vile de lux vor s\ ]in\ `n curte un animal sau o pas\re de ras\. Au `nceput s\ caute p\uni pentru c\, p=n\ la urm\, e frumos s\ ai ce admira `n curtea casei », spune Guliciuc. B\rbatul a ]inut s\ mai spun\ c\ so]ia sa, Elena, nu l-a `ntrebat niciodat\ c=t a cheltuit pe animalele din curte [I  i-a `n]eles pasiunea de c=nd s-au cunoscut. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Trei zile pline de dansuri și cântece bucovinene la Câmpulung Moldovenesc. Show total susținut de Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu, urmat de un fabulos foc de artificii

În weekendul acesta, principalul eveniment din zona de munte a județului Suceava a fost Festivalul …

No comments

  1. cea mai mare teapa am luat-o de la el.va sfatuiesc sa nu va incaltati cu iepuri de la el,eu ma patit-o pe pielea mea si vreau sa vada lumea ce fel de om este.