Wednesday , December 6 2023

Ideea unui economist silvic sucevean, continuta in proiectul de modificare a Codului Silvic

N o propunere apar]in=nd lui Vasile Rusu, [ef Birou Financiar Contabil `n cadrul Direc]iei Silvice Suceava, a fost preluat\ ca atare `n noua lege n aceasta vizeaz\ ca banii rezulta]i din exploatarea masei lemnoase rezultate din calamit\]i s\ fie folosi]i pentru regenerarea p\durii

O solu]ie propus\ de economistul Vasile Rusu, [ef Birou Financiar Contabil `n cadrul Direc]iei Silvice  Suceava a fost preluat\, `n proiectul de modificare a Codului Silvic. Este vorba despre finan]area regener\rii p\durilor prin constituirea unui fond special, provenit din exploatarea fondului forestier distrus anterior de calamit\]i.
~n toamna anului trecut, economistul sucevean a publicat `n Revista P\durilor un studiu pe care editorii celei mai importante publica]ii de profil l-au apreciat, a[a cum a fost apreciat de `ntreaga comunitate a silvicultorilor suceveni. La acea vreme, Vasile Rusu aprecia c\ solu]iile propuse de el sunt `ns\ greu de pus `n practic\, fiindc\ aceasta ar `nsemna modificarea unor prevederi din Codul Fiscal si din Codul Silvic. ~n doar c=teva luni `ns\, acest lucru a devenit posibil [i foarte probabil de pus `n practic\. Propunerile f\cute de Vasile Rusu, ca atunci c=nd se produc calamit\]i deosebite, care dep\[esc posibilitatea anual\ de exploatare, diferen]a dintre volumul de mas\ lemnoas\ ce trebuia s\ fie exploatat `n mod normal [i cel calculat `n urma calamit\]ilor s\ fie eviden]iat separat iar sumele ob]inute `n urma valorific\rii masei lemnoase calamitate s\ fie utilizate pentru refacerea p\durilor. „M\ bucur c\ aceast\ propunere a mea a fost cuprins\ `n proiectul de modificare a Codului Silvic ca atare. Ideea este simpl\ [i `n general, ideile simple pot fi mai bine preluate [i puse `n aplicare, a declarat economistul Vasile Rusu.
N Profiturile ob]inute din exploatarea arborilor distru[i de calamit\]i, direc]ionate p=n\ acum `n alt\ parte dec=t `n regenerarea p\durii
Economistul Vasile Rusu de la Direc]ia Silvic\ Suceava a publicat la `nceputul toamnei anului trecut `n ,,Revista P\durilor, un studiu anun]at de atunci ca fiind un punct novator de plecare în reevaluarea [i rea[ezarea profitului pe care îl ob]ine o structur\ silvic\, fie ea de stat sau privat în perioadele în care calamit\]ile afecteaz\ fondul forestier. În acest studiu organizat punctual, Vasile Rusu  a demonstrat  c\ în anii în care  doborâturile de vânt, de z\pad\ sau sau al]i factori au impus t\ieri masive în fondurile silvice s-au înregistrat [i cele mai mari profituri în vistieria administratorilor acestor fonduri. De cele mai multe ori profiturile au fost `ns\ direc]ionate c\tre alte scopuri, f\r\ leg\tur\ direct\ cu refacerea p\durilor afectate de calamit\]i.  „Fie c\ este vorba de doborâturi de vânt, de z\pad\, de atacuri de insecte sau de al]i factori, într-un cuvânt calamit\]i naturale, acestea se soldeaz\ în toate cazurile cu  obligativitatea exploat\rii imediate a unei cantit\]i de material lemnos peste posibilitatea anual\, adic\ peste ceea ce s-ar exploata în mod normal. Existen]a acestor produse accidentale exprim\ în fapt o dereglare uneori grav\ a mecanismelor uzinei vii, care este p\durea. Aparenta supraproduc]ie accidental\, inclusiv plus-valoarea ob]inut\ sunt de fapt expresii ale unui dezechilibru”, a ar\tat la acea vreme economistul Vasile Rusu, care a considerat c\ pentru corectarea acestui dezechilibru se impune un management de fine]e, ce al\tur\ m\surilor tehnice specifice o viziune nou\ din punct de vedere economico-financiar.
N Un studiu economic bazat pe o idee simpl\, pe cale s\ se transforme `ntr-o prevedere legal\
~n studiul „Un paradox actual: calamit\]ile naturale în silvicultur\, surs\ de venituri suplimentare [i profit”, pornind de la datele privind evolu]ia cantit\]ii de mas\ lemnoas\ colectat\ [i cea planificat\ anual începând din 2001 [i pân\ în 2009 la Direc]ia Silvic\ Suceava, Vasile Rusu demonstreaz\ f\r\ echivoc: în anii 2002 [i 2003 când s-au înregistrat cele mai mari cantit\]i de mas\ lemnoas\ afectat\ de calamit\]i naturale, profitul a fost cel mai mare din deceniul trecut. Vasile Rusu a prezentat o solu]ie care ar putea s\ fie utilizat\ în perspectiv\ pentru a se asigura regenerarea fondului forestier. El propune ca o parte din profiturile care sunt aduse în urma exploat\rii masei lemnoase afectate de calamit\]i s\ fie utilizate pentru refacerea p\durii. „În opinia mea, veniturile ob]inute din exploatarea masei lemnoase peste posibilitatea anual\, datorate calamit\]ilor naturale, trebuie eviden]iate [i înregistrate diferit, într-un cont de rezerve purt\tor de dobând\, care s\ aib\ ca principal\ destina]ie lucr\rile de refacere a fondului forestier [i împ\duriri în principal, dar si refacerea celorlalte utilit\]i (amenaj\ri diverse, drumuri, cl\diri, etc). Aceasta deoarece , dup\ calamit\]i, o întreag\ zon\ este condamnat\ practic la subdezvoltare, o perioad\ mare de timp din cauza lipsei fondurilor [i a ciclului foarte lung de produc]ie din silvicultur\. O posibil\ destina]ie ar fi fondul de conservare [i regenerare, care se constituie la nivelul RNP [i care are ca principal\ menire, împ\durirea [i refacerea suprafe]elor distruse de calamit\]i”, se arat\ în studiu. Vasile Rusu a propus [i modalit\]i practice de rezolvare legal\ a acestei probleme. Una dintre acestea ar fi înregistrarea veniturilor ob]inute din exploatarea suplimentar\ a masei lemnoase direct în fondul de conservare [i regenerare simultan cu deducerea cheltuielilor aferente acestei mase lemnoase din acela[i fond. O a  doua solu]ie propus\ ar fi ca profitul ob]inut din valorificarea cantit\]ii de mas\ lemnoas\ peste posibilitatea anual\ s\ se înregistreze ca fond de rezerv\/conservare [i regenerare. „Acest mod de lucru în cazul calamit\]ilor se impune ca o regul\ de bun sim], mai ales ast\zi, în condi]iile crizei economice, ale unei legisla]ii inadecvate în domeniul forestier [i ale dificult\]ilor de a prevedea efectele negative pe termen mediu [i lung”, concluziona atunci Vasile Rusu în studiul publicat de Revista P\durilor. Faptul c\ legislatorii au preluat propunerea sa `n noul Cod Silvic, poate fi interpretat\ ca o re`ntoarcere la „bun sim]” `n exploatarea p\durilor din Rom=nia. (Neculai RO[CA)

Vezi si

Un ucrainean de 16 ani și 11 luni este cel mai tânăr student al USV. Constantin este în anul I la Drept şi Ştiinţe Administrative

Un adolescent ucrainean, care are acum 16 ani şi 11 luni, câștigătorul Olimpiadei de Limba …

No comments

  1. Apai, domnule Rusu, daca taceai, filsof ramaneai. Poate matale vrei si un brevet de inventie pentru ceva normal. Adica a trecut atat timp si nu stiti cum sa gestionati fondurile rezultate din urma calamitatilor si nu e prioritate refacerea suprafetelor prin asigurarea bazei materiale, pepiniere, forta de munca, planificare impaduririlor. Aveti o structura piramidala cu fosti si actuali sefi la varf pana sus in guvern, dar cred ca va e greata de atata padure. Pacat, nu merita tara asta atatea bogatii. Sunt lucruri normale, si daca le-ati omis pana acum inseamna ca e haos la dumneavoastra, fara strategii ce se intind pe 10-50 ani.