Monday , December 5 2022

Iarna viitoare, `ncalzirea Sucevei va fi asigurata tot pe carbune

„Proiectul `n derulare pentru construirea unei noi centrale termice de c\tre Adrem [i cel de modernizare al actualului CET sunt `n compatibilitate”, sus]ine primarul Ion Lungu n el a spus c\ una din condi]iile care trebuie `ndeplinite, iarna viitoare, pentru c\ s\ func]ioneze `n continuare CET-ul ar fi o cerere mai mare de producere a energiei electrice n liderul sindical Iord\nel Secrieru a declarat c\ o ofert\ cu privire la modernizarea actualului CET a fost trimis\, recent, chiar de una din societ\]ile care furnizau, anii trecu]i, mari cantit\]i de c\rbune
Primarul Sucevei, Ion Lungu, nu mai vrea s\ renun]e la actuala central\ electric\ de termoficare (CET) a ora[ului, cel pu]in `n iarna 2012 – 2013. Ieri, la Prim\rie, au avut loc discu]ii cu privire la func]ionarea CET-ului [i asigurarea c\ldurii `n iarna urm\toare, `ntre primar [i sindicatele de la SC Termica SA. Subiectele abordate au fost mai multe, printre care [i chestiuni legate de subven]ii, salarii, contractul colectiv de munc\, `ns\ primarul a spus c\, din punctul s\u de vedere, cea mai mare problem\ ar fi legat\ de asigurarea combustibilului.
„Sunt [i problemele legate de drepturile salariale importante, dar din punctul meu de vedere la SC Termica principala problem\ nu este legat\ de salarii, ci de combustibil”, a declarat Ion Lungu. El a precizat c\ din acest punct de vedere, cea mai bun\ solu]ie `n condi]iile `n care p=n\ iarna viitoare nu va fi finalizat\ noua central\ termic\ a Sucevei nu este recurgerea la centrala termic\ pe hidrocarburi situat\ l=ng\ SC Ambro SA, ci la men]inerea CET-ului actual care func]ioneaz\ pe baz\ de c\rbune.
Aceasta deoarece exist\ suspiciuni, chiar [i `n r=ndurile unor profesioni[ti `n domeniul termofic\rii, cu privire la capacitatea de a asigura un confort termic `n Suceava, `n condi]iile unor geruri aprige, doar din cazanele de ap\ fierbinte (CAF) de la centrala termic\. ~n plus, CAF-urile func]ioneaz\ pe baz\ de gaz [i p\cur\, combustibili care sunt scumpi [i despre care se crede c\ se vor scumpi `n continuare.
~n ce prive[te func]ionarea CET-ului care este supradimensionat la nevoile actuale ale ora[ului, Ion Lungu a spus c\ varianta ar putea fi cea prin care s\ se cear\ o cantitate mai mare de energie electric\ `n sistemul energetic na]ional iar `n aceste condi]ii func]ionarea CET-ului ar fi rentabil\. „Proiectul `n derulare pentru construirea unei noi centrale termice de c\tre Adrem [i cel de modernizare al actualului CET sunt `n compatibilitate”, a declarat Ion Lungu. El a ad\ugat c\ a fost informat de conducerea societ\]ii Termica despre faptul c\ sunt firme care s-au ar\tat interesate de colaborare cu privire la CET. „Va trebui s\ analiz\m `n continuare [i s\ contur\m strategia de `nc\lzire pentru iarna 2012 – 2013, pornind de la premiza c\ va func]iona `n continuare CET-ul pe c\rbune”, a declarat Ion Lungu.
Potrivit celor declarate de liderul sindical Iord\nel Secrieru, dup\ `ntrevederea cu primarul Sucevei, societatea care s-a ar\tat interesat\ de actualul CET este unul din furnizorii de c\rbune [i anume Unicom Holding. Aceasta de]ine o baz\ `n zona v\mii Dorne[ti [i are o rela]ie relativ bun\ cu o serie de parteneri din zona Rusiei, de unde s-a adus o mare parte din c\rbunele folosit la CET Suceava. ~n ce prive[te oferta propriu – zis\ a Unicom Holding, Iord\nel Secrieru a precizat c\ ar fi vorba de preluarea activit\]ii de producere a energiei termice [i electrice cu ajutorul CET-ului [i construirea, `n urm\torii doi – trei ani a unui grup energetic cu o putere instalat\ de 20 – 25 MW/h, fa]\ de cele dou\ grupuri ale CET-ului care au, `n prezent, o putere instalat\ de c=tre 50 MW/h fiecare. Conform celor declarate de liderul sindicatului „Prometeu”, inten]ia celor de la Unicom ar fi ca, dup\ darea `n folosin]\ a noului grup energetic, s\ se renun]e cu totul la CAF-uri iar producerea, pe perioada de var\, a apei calde s\ se fac\ din noul grup energetic, avantajul fiind, spre deosebire de CAF-uri, c\ [i `n perioada sezonului cald va putea fi furnizat\ energie lectric\ `n sistemul energetic na]ional, nu doar pe perioada de iarn\ cum se `nt=mpl\ acum. O decizie defintiv\ `ns\ nu s-a luat iar conducerea SC Termica SA Suceava nu a putut fi contactat\ pentru a oferi un r\spuns sau a comunica un punct de vedere vizavi de oferta celor de la Unicom Holdng. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Situația răniților în explozia de la Burdujeni

Un bărbat, cu arsuri pe 80% din corp, a fost aruncat de suflul exploziei de …

No comments

  1. Brusc , afacera CET a devenit neinteresanta pentru primar , de unde si ezitarile . Pai de ce ? Ehe ! Frica pazeste bostanaria , cum se spune .Urechile lungi ale serviciilor si actiunile din ultima vreme a DNA , arata ca nu-i de gluma . Si , daca nimic nu iese ( adica nu mai poate iesi ) ce rost are sa te legi la cap . Lasati piata libera , domnilor politicieni , si orasul va avea exact ce-i trebuie . Nu hotarati voi ce , unde si cum se investeste . Greu de rumegat aceasta dorinta a mediului de afaceri , dar n- aveti incotro de acum incolo . A inceput declinul amestecului politicului in economie , amestec care ne-a facut una din tarile cele mai corupte .