Saturday , March 2 2024

Guvernul Romaniei a aprobat ca locuintele ANL sa poata fi achizitionate de actualii chiriasi

N Num\rul total al cererilor `nregistrate pentru cump\rarea apartamentelor `nchiriate p=n\ `n prezent este de 47 din 194 de apartamente disponibile
Chiria[ii din locuin]ele ANL care doresc s\ `[i achizioneze locuin]a `n care stau, o vor putea achizi]iona `n condi]iile impuse de lege, `ncep=nd din acest an.
Pe data de 11 august, Guvernul Rom=niei a aprobat schimbarea regimului juridic a 1.946 de locuin]e pentru tineri construite de Agen]ia Na]ional\ pentru Locuin]e (ANL). Astfel, blocurile pentru tineri din 15 jude]e urmeaz\ a fi trecute din proprietate public\ a statului `n proprietate privat\ a statului, `n scopul v=nz\rii c\tre actualii chiria[i.
Din cele 15 jude]e din care chiria[ii `[i vor achizi]iona apartamentele se num\r\ [i jude]ul Suceava.
~n municipiul Suceava num\rul total al apartamentelor care au fost construite este de 274, din care 26 de apartamente afl=ndu-se pe Bulevardul 1 Decembrie din cartierul Obcini, iar 248 de apartamente `n Ansamblul Privighetorii din cartierul Burdujeni. Din num\rul total de 274, num\rul de apartamente construite care `ntrunesc condi]iile stabilite de lege pentru a fi v=ndute este de 194 apartamente, 26 din acestea `n cartierul Obcini, iar 168 `n cartierul Burdujeni, 80 dintre acestea fiind date `n folosin]\ de anul trecut, ne`ntrunind condi]iile necesare pentru a fi v=ndute `nc\.
Num\rul total al cererilor `nregistrate pentru cump\rarea apartamentelor `nchiriate p=n\ `n prezent este de 47.
Potrivit viceprimarului Viorel Seredenciuc, pre]ul de v=nzare a apartamentelor din Ansamblul ANL este de 407 euro pe metru p\trat, cu TVA, cu achitarea sumei integral la achizi]ia unei locuin]e.
Acesta a spus c\, „Prim\ria este `n proces de intabulare, 1% din suma unei locuin]e r\m=n=nd la Prim\rie pentru ceea ce `nseamn\ intabulare [i alte formalit\]i, conform legii, iar restul intr\ `n bugetul Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e”.(Iulia GU{|)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …