Wednesday , March 29 2023

Guvernul Romaniei a aprobat ca locuintele ANL sa poata fi achizitionate de actualii chiriasi

N Num\rul total al cererilor `nregistrate pentru cump\rarea apartamentelor `nchiriate p=n\ `n prezent este de 47 din 194 de apartamente disponibile
Chiria[ii din locuin]ele ANL care doresc s\ `[i achizioneze locuin]a `n care stau, o vor putea achizi]iona `n condi]iile impuse de lege, `ncep=nd din acest an.
Pe data de 11 august, Guvernul Rom=niei a aprobat schimbarea regimului juridic a 1.946 de locuin]e pentru tineri construite de Agen]ia Na]ional\ pentru Locuin]e (ANL). Astfel, blocurile pentru tineri din 15 jude]e urmeaz\ a fi trecute din proprietate public\ a statului `n proprietate privat\ a statului, `n scopul v=nz\rii c\tre actualii chiria[i.
Din cele 15 jude]e din care chiria[ii `[i vor achizi]iona apartamentele se num\r\ [i jude]ul Suceava.
~n municipiul Suceava num\rul total al apartamentelor care au fost construite este de 274, din care 26 de apartamente afl=ndu-se pe Bulevardul 1 Decembrie din cartierul Obcini, iar 248 de apartamente `n Ansamblul Privighetorii din cartierul Burdujeni. Din num\rul total de 274, num\rul de apartamente construite care `ntrunesc condi]iile stabilite de lege pentru a fi v=ndute este de 194 apartamente, 26 din acestea `n cartierul Obcini, iar 168 `n cartierul Burdujeni, 80 dintre acestea fiind date `n folosin]\ de anul trecut, ne`ntrunind condi]iile necesare pentru a fi v=ndute `nc\.
Num\rul total al cererilor `nregistrate pentru cump\rarea apartamentelor `nchiriate p=n\ `n prezent este de 47.
Potrivit viceprimarului Viorel Seredenciuc, pre]ul de v=nzare a apartamentelor din Ansamblul ANL este de 407 euro pe metru p\trat, cu TVA, cu achitarea sumei integral la achizi]ia unei locuin]e.
Acesta a spus c\, „Prim\ria este `n proces de intabulare, 1% din suma unei locuin]e r\m=n=nd la Prim\rie pentru ceea ce `nseamn\ intabulare [i alte formalit\]i, conform legii, iar restul intr\ `n bugetul Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e”.(Iulia GU{|)

Vezi si

Primăria Ipotești se va muta într-un sediu nou, modernizat cu 2 milioane de lei de la bugetul local

Conform primarului Dumitru Gulei, lucrările sunt finalizate în proporție de 100%, în maximum două luni …