Thursday , July 25 2024

Guvernul obliga toti proprietarii de paduri sa suporte integral costul de administrare

N Guvernul nu va mai acoperi costurile de administrare [i paz\ a p\durilor private [i îi va obliga pe proprietari s\ î[i asume aceste cheltuieli, invocând c\ aceste pl\]i alocate de la buget contravin normelor Uniunii Europene n persoanele fizice [i juridice care au în proprietate privat\ fond forestier vor fi obligate s\ încheie contracte de administrare sau servicii silvice cu un ocol silvic, dar [i s\ suporte, în calitate de proprietar, costurile administr\rii sau serviciilor silvice

Codul Silvic impune, în forma actual\, acordarea de la bugetul de stat a unor sume anuale pentru gestionarea durabil\ a fondului forestier proprietate privat\ a persoanelor fizice [i juridice, daca suprafa]a propriet\]ii forestiere este mai mic\ sau egal\ cu 30 hectare. Finan]area administr\rii celor circa 500.000 hectare p\duri proprietate privat\ în suprafa]\ mai mic\ de 30 hectare, la un cost minim estimativ de 10 euro/hectar anual implic\ un cost total de minimum 5 milioane euro pe an. La aceasta se adaug\ [i cheltuielile de paz\ a p\durilor retrocedate, Guvernul sus]ine îns\ c\ aceast\ form\ de sprijin nu este conform\ liniilor directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol [i forestier [i, în aceste condi]ii, a decis, printr-o lege de modificare a Codului Silvic, ca statul s\ nu mai acopere integral costurile de administrare a p\durilor proprietate privat\, indiferent dac\ suprafa]a este sau nu este cuprins\ într-o asocia]ie. Astfel, persoanele fizice [i juridice care au în proprietate privat\ fond forestier vor fi obligate s\ încheie contracte de administrare sau servicii silvice cu un ocol silvic, dar [i s\ suporte, în calitate de proprietar, costurile administr\rii sau serviciilor silvice. Proprietarii vor suporta [i costurile pentru serviciile de paz\ [i protec]ie a vegeta]iei forestiere de pe terenurile retrocedate. Aceste costuri au fost acoperite pân\ în prezent tot de stat, inclusiv dup\ punerea în posesie, pân\ la formarea de c\tre proprietari a structurilor proprii de administrare/prest\ri de servicii silvice ori pân\ la încheierea contractelor cu un ocol silvic. Ocoalele silvice private înfiin]ate de proprietarii p\durilor vor putea func]iona sub form\ de societ\]i comerciale, asocia]ii, funda]ii sau regii autonome. Executivul arat\ c\ proprietarii de p\duri au deschis un num\r semnificativ de ac]iuni în instan]\ pentru a primi aloca]ii din buget [i c\ aproximativ 500.000 hectare p\dure nu sunt p\zite deoarece proprietarii nu au încheiat contracte de servicii silvice, motivând c\ nu au primit bani de la stat. “Aceste sume îns\ nu au fost prev\zute în bugetul Ministerului Mediului [i P\durilor pe anul 2010 [i nu se pot prevedea nici în viitor, în primul rând din necesitatea de conformare cu legisla]ia european\”, arat\ Guvernul. Actul normativ aprobat de Guvern mai stabile[te c\, prin derogare de la lege, terenurile folosite la lucr\ri din domeniul gospod\ririi apelor [i de protec]ie împotriva inunda]iilor, de interes na]ional, jude]ean [i local, pot fi scoase, definitiv ori temporar, din circuitul agricol [i din fondul forestier na]ional f\r\ achitarea obliga]iilor b\ne[ti [i îndeplinirea celorlalte obliga]ii legale.

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …