Friday , December 2 2022

Guvernul nu da nici jumatate de milion de lei pentru terenurile ce urmeaza a fi expropriate la Scheia


Ieri s-a modificat de c\tre Guvern o hot\r=re mai veche `n baza c\reia suma maxim\ pentru exproprieri putea s\ fie de 9,5 milioane de lei n noua hot\r=re face ca pentru terenurile care au mai r\mas de expropriat `n comuna {cheia s\ fie alocat\ o sum\ ce dep\[e[te abia 400.000 de lei
Guvernul Rom=niei a adoptat, `n [edin]a de ieri, un proiect de hot\r=re privind completarea altor prevederi adoptate cu un an `n urm\ referitoare la declan[area procedurii de expropriere a imobilelelor proprietate privat\ care au mai r\mas de expropriat `n vederea realiz\rii [oselei de centur\ a Sucevei. Motivul adopt\rii acestei hot\r=ri `l constituie ajustarea unor sume destinate exproprierilor.
La data adopt\rii hot\r=rii de Guvern din 2010 cu privire la exproprierile de teren din zona rutei ocolitoare a Sucevei era `n vigoare o Lege din anul 2004 iar `n baza aceleia s-a `ntocmit, anul trecut, o documenta]ie tehnico – economic\ referitoare la imobilele care mai trebuiau expropriate. Amplasamentul lucr\rii de construire a [oselei de centur\ a Sucevei a fost aprobat, `n 2009, prin hot\r=re de Guvern. Potrivit hot\r=ri Guvernului 743 din 2010, modificat\ `n [edin]a de ieri a Guvernului, suma global\ aprobat\ pentru exproprieri a fost de nu mai pu]in de 9,5 milioane de lei.
Ulterior, cadrul legislativ referitor la exproprieri s-a modificat [i a fost necesar\ [i adoptarea unei noi Hot\r=ri de Guvern. Astfel, suma necesar\ rezultat\ `n urma `ntocmirii unui raport de evaluare a fost de numai 434,4 mii lei. ~n conformitate cu noile dispozi]ii legale `n materie, raportul se `ntocmie[te av=ndu-se `n vedere expertizele actualizate de camerele notarilor publici, expertul evaluator fiind obligat s\ se raporteze la aceste expertize. Potrivit motiva]iei Guvernului, la data emiterii Hot\r=rii 743/2010 nu se cuno[teau to]i proprietarii `n vederea stabilirii individuale a sumei necesare, „fapt determinat [i de modificarea culuarului ini]ial de expropriere”. De aceea a fost necesar\ completarea cu lista imobilelor aflate pe raza localit\]ilor pe unde trece [oseaua de centur\. De asemenea, `n motivarea noii Hot\r=ri a Guvernului se arat\ c\ o parte din imobilele care vor fi expropriate nu erau `nscrise `n cartea funciar\. Astfel, conform celor stabilite de Guvern, suma global\ estimat\ cu titlu de desp\gubire a fost de numai 434,4 mii lei, aferent\ suprafe]ei de 351.981 de metri p\tra]i necesar realiz\rii rutei ocolitroare. (D.P.)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …

No comments

  1. Pai terenul arabil se incadreaza la acest pret si nu vad sensul de numai . Corect era sa fie despagubiti cei care au cumparat teren de-a lungul anilor iar cei care l-au dobandit prin acte de reforma , adica donatii ale statului , sa fie despagubiti doar pentru lucrarle agricole facute in anul respectiv .