Guvernul aproba finantarea pentru patru noi proiecte de turism in Suceava, desi trei deja existente nu au fost terminate

reportersite
24 martie 2011, 21:44

investi]iile începute [i înca neterminate sunt doar p=rtii de schi, proiectele fiind depuse de diverse autorit\]i locale, iar pe lista de noi proiecte ce vor putea fi finan]ate se mai afla înca o p=rtie de schi pe de alta parte, finan]are guvernamentala se va putea ob]ine [i pentru un obiectiv ce nu a fost pus în valoare la adev\ratul s\u poten]ial – Salina Cacica

Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului va putea finan]a patru noi proiecte de investi]ii în turism, în jude]ul Suceava. Asta în condi]iile în care altele trei deja aprobate nu s-au finalizat, fiind în diverse stadii de execu]ie.

Primul dintre cele patru noi proiecte aprobate pentru Suceava este cel de amenajare turistica a salinei Cacica. Proiectul respectiv este unul mai vechi [i pentru care, cel pu]in în ultimii doi ani, au fost ini]iate demersuri de c\tre Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava [i de parlamentari suceveni, precum Ioan B\lan [i Sanda Maria Ardeleanu, în vederea includerii într-un program finan]at de la bugetul de stat.

Cel de-al doilea proiect, legat într-o anumita m\sura de primul, este dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement în ora[ul Solca. La ora actual\, infrastructura turistica [i de agrement din aceasta localitate este cu mult sub a[tept\ri, parcul din ora[ul Solca nefiind între]inut corespunz\tor. C=t prive[te locurile de cazare sau alte oportunit\]ile de petrecere a timpului liber, deficitul din ora[ul Solca este [i mai mare.

Un al treilea proiect ce a fost inclus pe lista de finan]are a MDRT este unul extrem de ambi]ios [i de amplu. Este vorba despre o p=rtie de schi în Mun]ii C\limani situata pe raza teritorial administrativa a comunei {aru Dornei. Despre acest proiect de p=rtie ce se are în vedere a fi construita la o altitudine de peste 1.500 de metri a f\cut referire pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, înca de la începutul lui 2009. La aceea vreme, c=nd mai mul]i demnitari vizitasera Suceava, o parte din ei fusesera condu[i la fa]a locului, printre ei fiind [i fostul ministru al Tineretului [i Sportului, Monica Iacob – Ridzi. Ceea ce s-a înt=mplat de atunci [i p=na acum a fost, de fapt, includerea [i a acestui proiect în cadrul programului na]ional „Schi în Rom=nia”, în care sunt incluse, de altfel, mai multe proiecte de amenajare de p=rtii de schi în mai multe loca]ii din ]ar\.

Cel de-al patrulea proiect inclus în lista MDRT de poriecte noi de investi]ii în turism este un Complex de agrement intitulat „Lunca Dornelor” [i care este situat în municipiul Vatra Dornei.

Proiectele respective au fost incluse de MDRT al\turi de alte trei proiecte turistice din jude]ul Suceava, proiecte aflate în diverse stadii de execu]ie. Este vorba despre p=rtii de schi din municipiul C=mpulung Moldovenesc [i din comunele Sucevi]a [i M\lini, aceste investi]ii fiind prinse în programul „Schi în România”. Una din cele mai critice situa]ii se afla la C=mpulung Moldovenesc, lucr\rile fiind de mai mult timp „suspendate” din diverse motive birocratice.

Preciz\m ca Guvernul a adoptat, în [edin]a din data de 23 martie, o hot\r=rea pentru modificarea [i completarea Listei cuprinz=nd programele [i proiectele de investi]ii în turism [i a surselor de finan]are a documenta]iilor tehnice [i a lucr\rilor de execu]ie a programelor [i obiectivelor de investi]ii în turism [i pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate ale programelor [i proiectelor noi de investi]ii în turism. Men]ion\m ca lista cu proiectele aflate în derulare are 33 de solicitan]i – autorit\]i ale administra]iilor publice [i jude]ene – care voiau sa primeasca sprijin pentru investi]ii în turism. Lista cu noile proiecte ce ar putea beneficia de finan]are de la MDRT are 77 de astfel de solicitan]i.

Potrivit unui comunicat al MDRT, criteriile de eligibilitate aplicabile proiectelor noi, prev\d, printre altele, condi]ia ca terenul pe care se va derula proiectul sa fie în proprietatea publica sau privata a autorit\]ii publice locale. De asemenea, este necesara respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului, acolo unde acestea exist\. „Proiectele care urmeaza sa fie finan]ate vor ob]ine avizul Consiliului tehnico – economic al MDRT pe studiile de fezabilitate executate. Orice modificare a proiectului din punct de vedere al condi]iilor tehnico – economice trebuie sa ob]ina avizul Consiliului tehnico – economic. Beneficiarii locali vor asigura între 5% [i 50% din valoarea totala a contractelor de lucr\ri [i a contractului aferent realiz\rii documenta]iei tehnico – economice. Ministerul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului va finan]a achizi]ia [i montajul instala]iilor de transport pe cablu pentru domenii schiabile în limita fondurilor disponibile, f\ra a dep\[i 50% din valoarea acestora”, se precizeaza în comunicatul respectiv. (Dan PRICOPE)

2 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. popescu 25/03/2011 la ora 16:00 -

    ai dreptate adriane, numai promisiuni…………..

  2. adrian 25/03/2011 la ora 8:14 -

    La iarna o sa atarnati de cablu ca rufele la uscat si o sa mancati mingi de golf pe post de barabule. Daca nu se urneste agricultura amu prin programe, foametea e ca si asigurata.