Monday , July 22 2024

Guvernul a aprobat construirea unui nou spital la Falticeni

Guvernul Rom=niei a aprobat, `n [edin]a de ieri, indicatorii tehnico – economici pentru construc]ia noului spital municipal din F\lticeni, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, anun]=nd c\ a fost aprobat\, totodat\, alocarea sumei de un milion de lei pentru spitalul din F\lticeni. „Ministrul S\n\t\]ii, domnul Cseke Attila, s-a ]inut de cuv=nt [i [i-a respectat promisiunea f\cut\ la recenta vizit\ `n jude]ul Suceava. Vreau s\-i mul]umesc”, a declarat Gheorghe Flutur. Potrivit indicatorilor economici aproba]i de Guvern valoarea total\ a investi]iei `n construc]ia noului spital din F\lticeni se ridic\ la suma de 71,2 milioane de lei, din care 57,4 milioane de lei pentru lucr\rile de construc]ii montaj, iar diferen]a o reprezint\ fondurile pentru dotarea noii unit\]i spitalice[ti. Suprafa]a total\ desf\[urat\ a noului spital va fi de 15.593 de metri p\tra]i [i va avea 239 de paturi de spitalizare iar lucr\rile sunt estimate a dura 24 de luni. Finan]area va fi asigurat\ din fonduri provenite de la bugetul de stat, precum [i din alte surse de finan]are. Reamintim c\ lucr\rile de construc]ie la noul spital din F\lticeni au `nceput `n anul 1991, `ns\ au fost sistate `n anul 2000 din lips\ de fonduri. Actual spital din F\lticeni func]ioneaz\ `n [ase cl\diri, dispersate pe o zon\ de cinci kilometri, o parte din ele fiind retrocedate [i pentru ca s\ poat\ func]iona unele sec]ii `n acele cl\diri trebuie pl\tit\ o chirie, `ns\ nu pot fi f\cute investi]ii de reabilitare sau de modernizare. (D.P.)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …