Tuesday , January 31 2023

Guvernul a aprobat construirea unei sosele de centura pentru Falticeni

N „Este un lucru excep]ional pentru F\lticeni [i o mare reu[it\ pentru aceast\ comunitate, care va avea `n c=]iva ani o [osea de centur\ proprie, a[a cum va avea Suceava [i cum este prev\zut s\ aib\ [i R\d\u]iul”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur n pa[ii urm\tori care trebuie f\cu]i c=t mai repede pentru a se putea demara apoi lucr\rile sunt cei privind organizarea licita]iilor n [oseaua de centur\ va avea un viaduct, patru pasaje rutiere, o lungime de opt kilometri, iar finan]area va dep\[i 200 de milioane de lei, aproape dou\ treimi fiind din fonduri europene, diferen]a urm=nd a fi acordat\ de la bugetul de stat

~n [edin]a de miercuri, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru [oseaua de centur\ a municipiului F\lticeni, investi]ie `n sum\ de 201,6 milioane de lei din care construc]ii [i montaj vor fi 154,37 milioane de lei. „Este un lucru excep]ional pentru F\lticeni [i o mare reu[it\ pentru aceast\ comunitate care va avea `n c=]iva ani o [osea de centur\ proprie, a[a cum va avea Suceava [i cum este prev\zut s\ aib\ [i R\d\u]iul”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, unul din cei care au f\cut demersuri constante ca s\ se poat\ ob]ine finan]are pentru lucr\ri de acest fel `n jude]ul Suceava. De altfel, pe l=ng\ rutele ocolitoare ale municipiilor Suceava, F\lticeni [i R\d\u]i, au mai fost f\cute demersuri [i pentru [osele de centur\ pentru Vatra – Dornei [i C=mpulung Moldovenesc, jude]ul nostru fiind singurul din ]ar\ care are [anse s\ ob]in\ finan]are [i de la Guvern pentru cinci [osele de centur\.
~n ce prive[te [oseaua de centur\ a municipiului F\lticeni, aceasta va avea o lungime de 8,3 kilometri iar l\]imea platformei de rulare va fi de zece metri din care l\]imea carosabil\ va fi de [apte metri la care se adaug\ l\]imea benzilor de `ncadrare a c=te 0,75 metri fiecare [i a acostamentelor care vor fi tot de 0,75 metri fiecare, lucr\rile urmând s\ se realizeze pe parcursul a doi ani. ~n primul an se vor face lucr\ri estimate la 131 de milioane de lei din care 100 de milioane vor reprezenta cheltuielile de construc]ii [i montaj, diferen]a urm=nd a fi f\cut\ `n cel\lalt an.
Costurile ridicate se datoreaz\ terenului accidentat, similar din unele puncte de vedere cu cel de la [oseaua de centur\ a Sucevei [i care impun derularea unor lucr\ri de art\. Este vorba de execu]ia a patru pasaje rutiere din care dou\ la nodurile rutiere [i la care se adaug\ [i execu]ia unui viaduct. Finan]area lucr\rilor de construc]ie va fi asigurat\ din fonduri nerambursabile alocate de Comisia European\ prin Fondul European de Dezvoltare Regional\ (FEDR) `n propor]ie de 69,25%, precum [i din fonduri de la bugetul de stat `n propor]ie de 30,75%, prin bugetul Ministerului Transporturilor [i din alte surse legal constituite. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Aeroportul Suceava, locul doi într-un top european, din punct de vedere al creșterii procentuale a numărului de pasageri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă, 28 ianuarie 2023, că, într-un clasament …