Sunday , July 21 2024

Guvernul a alocat 11 milioane de lei pentru repararea caii ferate intre Dornesti si Suceava

.
N Guvernul a suplimentat fondurile Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii la circa o s\pt\m=n\ dup\ vizita lui Traian B\sescu la Dorne[ti, c=nd [eful statului a aflat c\ s-au alocat sume doar pentru refacerea podului rutier, nu [i a c\ii ferate afectate de inunda]ii n pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ refacerea c=t mai rapid\ a por]iunii de cale ferat\ afectat\ `n zona Dorne[ti este foarte important\, `n primul r=nd pentru transportul c\rbunelui necesar pentru `nc\lzirea Sucevei
Printr-o Hot\r=re de Guvern adoptat\ `n [edin]a de miercuri a Executivului, s-a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii cu 11 milioane de lei. Ace[ti bani au fost aloca]i pentru finan]area proiect\rii [i execu]iei lucr\rilor necesare redeschiderii circula]iei trenurilor pe linia de cale ferat\ Suceava Nord – Dorne[ti, afectat\ de calamit\]ile naturale produse `n ultima decad\ a lunii iunie [i `nceputul lunii iulie. „Guvernul sus]ine demararea `n regim de urgen]\ a procedurilor pentru repara]ia infrastructurii feroviare pe traseul Suceava Nord – Dorne[ti [i reluarea circula]iei `n condi]ii de siguran]\”, a afirmat, `ntr-un comunicat de pres\, Ioana Muntean, purt\torul de cuv=nt al Guvernului.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, consider\ c\ repararea c\ii ferate `ntre Suceava [i Dorne[ti va avea ca efect reluarea traficului feroviar spre Ucraina, ceea ce `nseamn\ c\ va putea fi adus [i c\rbunele necesar pentru func]ionarea centralei electrice de termoficare (CET) a Sucevei. ~n lipsa unei c\i ferate care s\ asigure transportul huilei la SC Termica SA Suceava, pre]ul pentru c\rbunele necesar CET pentru `nc\lzirea Sucevei ar fi crescut cu circa 20 de euro/ton\.
Conform celor afirmate de pre[edintele CJ Suceava, lucr\rile vor trebui s\ `nceap\ `n cursul s\pt\m=nii viitoare [i este de dorit a se finaliza `ntr-un interval c=t mai scurt posibil, chiar o s\pt\m=n\. Potrivit lui Gheorghe Flutur, sunt necesare lucr\ri la un pod feroviar [i la re]eaua de cale ferat\, pe o lungime de circa 1,5 kilometri.
Reamintim c\ pe[edintele Rom=niei, Traian B\sescu, a inspectat `n urm\ cu o s\pt\m=n\ lucr\rile de refacere a podului rutier de la Dorne[ti, afectat [i acesta de inunda]ii. Pre[edintele Rom=niei s-a interesat, la acea dat\, [i de modul `n care se lucreaz\ la repararea c\ii ferate afectat\ `n zon\. Atunci, [eful statului a aflat `ns\ c\ lucr\rile de reparare a c\ii ferate nu au `nceput, iar Gheorghe Flutur i-a spus c\ nu au fost alocate `nc\ fondurile necesare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un pompier militar care transporta apă către Solca a resuscitat un bătrân căzut într-o casă din Păltinoasa

Bogdan Gorce, pompier militar la Detașamentul Rădăuți, se afla în misiune încă de sâmbătă dimineață, …