Tuesday , November 29 2022

Gropi `n asfaltul de la Vama Siret, `n timpul vizitei unor oficiali din UE si Ucraina privind un proiect de infrastructura

Ieri, `n Vama Siret, a avut loc o `ntrevedere `ntre oficialit\]i din Rom=nia, Ucraina [i Uniunea European\ cu privire la proiect de infrastructur\. Gazdele nu au dat `ns\ dovad\ de o bun\ organizare, cel pu]in `n ce prive[te unele detalii legate de calitatea drumului [i a accesului `n vam\. La parcarea Vamii Siret erau mai multe gropi, nu era `n regul\ nici limitatorul de vitez\ gen „cocoa[\ de m\gar” [i poarta de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) nu are un aspect onorant pentru una din intr\rile `n Uniunea European\.
Pe parcursul `ntrevederii, s-a trecut cu vederea aceste inconveniente, `ns\ la plecare pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat foarte dezam\git de felul `n care se prezint\ la ora actual\ PTF Siret [i Vama per ansamblu. „La cum arat\ la ora actual\ PTF Siret nu poate reprezenta imaginea unei por]i de intrare `n Uniunea European\”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat c\ va avea o discu]ie `n acest sens cu conducerea institu]iei pentru a pre`nt=mpina pe viitor astfel de aspecte nepl\cute.
Aspectul exterior al cl\dirilor nu l-a sup\rat, `ns\, at=t de tare pe pre[edintele CJ Suceava, c=t starea deplorabil\ a c\ilor de acces, `n condi]iile `n care discu]iile s-au purtat cu privire la infrastructur\, de c\tre oameni de specialitate. „Nici m\car nu s-a putut turna asfalt s\ astupe groapa asta”, a spus Gheorghe Flutur `n timp ce urca la volanul unei ma[ini ce trebuia s\ ias\ din parcarea V\mii. Conform [efului administra]iei jude]ene, s\pt\m=na viitoare va fi discutat\ `ntre CJ [i Vam\ o modalitate de solu]ionare a situa]iei actuale. (D.P.)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …