Tuesday , November 29 2022

Grinda din 1841, cu `nscrisuri `n slava despre familia lui Ciprian Porumbescu, cumparata de Consiliul Judetean Suceava

O grind\ din lemn dat=nd din anul 1841 [i care con]ine `nscrisuri despre familia lui Ciprian Porumbescu a fost g\sit\ `ntr-o cas\ veche din comuna sucevean\ Breaza [i a fost achizi]ionat\ de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava, urm=nd s\ fie expus\ la Casa Memorial\ „Ciprian Porumbescu” din Stupca. Anun]ul a fost f\cute, ieri, `n conferin]\ de pres\, de pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, potrivit c\ruia a avut discu]ii cu speciali[ti ai Centrului Cultural Bucovina care i-au semnalat c\ au g\sit, `ntr-o locuin]\ veche din comuna sucevean\ Breaza, o grind\ din lemn, cu o lungime de [ase metri, dat=nd din anul 1841, pe aceasta fiind mai multe `nscrisuri despre familia Porumbescu. Ini]ial, familia din Breaza care avea grinda respectiv\ inten]iona s\ v=nd\ acest bun altcuiva, Gheorghe Flutur preciz=nd c\ cei de la CJ Suceava [i de la Centrul Cultural Bucovina au mers acolo c=t mai repede pentru a o achizi]iona. Astfel, grinda respectiv\ a fost achizi]ionat\ de CJ Suceava cu suma de 3.000 de lei [i va fi expus\ `n Casa Memorial\ „Ciprian Porumbescu” din Stupca. Gheorghe Flutur a precizat c\ aceast\ grind\ este inscrip]ionat\ cu caractere chirilice, iar `nscrisurile se refer\ la leg\turile lui Porumbescu cu hu]ulii din zona de munte, `ndeosebi de la Breaza.
Men]ion\m c\ anun]ul pre[edintelui CJ Suceava cu privire la grinda respectiv\ a fost f\cut `n contextul `n care la nivelul administra]iei jude]ene [i a institu]iilor de cultur\ din subordine sunt preg\tiri „de ultim\ or\” pentru manifest\ri culturale dedicate marelui compozitor Ciprian Porumbescu. Astfel, peste o s\pt\m=n\ va debuta Festivalul Interna]ional „Ciprian Porumbescu”, care se desf\[oar\ la Suceava [i la Stupca, `n cadrul c\ruia se organizeaz\ Concursul de interpretare „Lira de Aur”, dar [i diverse alte ac]iuni `n aer liber, precum o tab\r\ de sculptur\ `n stejar [i de pictur\ la care particip\ studen]i ai Facult\]ii de Arte din Ia[i. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …