Thursday , January 20 2022

Greva profesorilor continua, in ciuda eforturilor de a zadarnici protestele pentru neplata salariilor

N peste 200 de profesori au protestat ieri `n fa]a Prefecturii Suceava, hot\r=nd continuarea grevei n luni, dou\ autocare cu profesori se vor deplasa la Bucure[ti, unde vor continua protestele [i negocierile n nemul]umi]i de atitudinea liderilor de sindicat, profesorii au cerut demisia acestora

Peste 200 de cadre didactice sucevene [i-au cerut drepturile [i [i-au scandat nemul]umirile la mittingul ce a avut loc `n fa]a Prefecturii Suceava de[i pentru protestul de ieri se anun]aser\ prezen]a a peste 400 de profesori. ~n ciuda faptului c\ dasc\lilor li s-a cerut anularea ac]iunii de protest de c\tre liderii de sindicat ace[tia au venit `narma]i cu benere, fluiere [i portavoce, exprim=ndu-[i indignarea fa]\ de neachitarea salariilor aferente lunii februarie.
Pe toat\ durata manifest\rilor, profesorii au fost sus]inu]i de c\tre secretarul general al Federa]iei Sindicatelor Libere din Înv\]\mânt – FSLI, Liviu Pop care a `nvinuit exclusiv Ministerul Educa]iei condus de Daniel Funeriu pentru `ntreaga situa]ie creat\ `n jude], ministrul refuz=nd comunicarea pe marginea acestui subiect. „Ministerul a observat abia duminic\ seara c\ la Suceava `ntr-adev\r exist\ o problem\ legat\ de salariile profesorilor [i de atunci se caut\ orice solu]ie de [trangulare a legii 221, cea care a prev\zut m\rirea salariilor profesorilor cu 33%” a declarat Liviu Pop. Secretarul general al FSLI le-a mai spus protestatarilor c\ Ministerul Educa]iei nu a transmis Ministerului de Finan]e comunic\ri privind situa]ia cadrelor didactice sucevene.
N Profesori indu[i `n eroare de unii lideri sindicali [i de directori, care au convocat [edin]e chiar `n timpul pichet\rii Prefecturii

Ini]ial, liderii sindicali suceveni au fost convoca]i la o discu]ie cu reprezentan]i ai administra]iei jude]ene sucevene care au `ncercat s\ le explice [i s\ `i conving\ pe reprezentan]ii cadrelor didactice c\ se caut\ solu]ii pentru a li se rezolva dolean]ele legate de neplata integral\ a drepturilor salariale cuvenite. Potrivit unor surse din r=ndul protestatarilor, liderii sindicali au acceptat [i apoi au anun]at profesorii s\ nu mearg\ la pichetarea Prefecturii. Ba chiar la un moment dat s-au vehiculat [i amenin]\ri de genul c\ vor fi amenda]i de c\tre jandarmi. De altfel, chiar FSLI a anun]at, oficial, chiar pe adresele de mail ale publica]iilor locale sucevene, c\ se supend\ pichetarea [i c\ profesorii nu vor mai fi chema]i s\ protesteze.
Zadarnic demers pentru c\ sute de cadre didactice nu au mai ]inut cont de ce s-a spus [i au venit chiar dac\ nu mai aveau de partea lor acest sindicat mare ca num\r de membri. Din c=te se pare, la discu]ii nu au fost chemate toate sindicatele sucevene din `nv\]\m=nt, unul dintre acestea fiind omis de la discu]ii poate [i pentru c\ nu are foarte mul]i membri.
Ei bine, tocmai acest sindicat a fost cel mai hot\r=t s\ continue at=t greva, c=t [i s\ mearg\ la Prefectur\ ca s\ protesteze. „Le-am spus c\ [i numai cu zece oameni merg la protest. Chiar dac\ mi s-ar fi pus piedici de la jandarmi, de[i nu s-a `nt=mplat acest lucru, puteam s\ cer voie s\ pichetez singur cl\direa Prefecturii”, ne-a spus liderul sindical Petru Gorea. Pe de alt\ parte, el a spus c\ au fost cadre didactice din alte sindicate care nu au ]inut cont de niciun fel de recomand\ri venite din pareta liderilor sindicali [i au mers la Prefectur\ ca s\ picheteze, protest care s-a transformat, ulterior, `ntr-o form\ mai apropiat\ de cea a unui miting.
O alt\ [ican\ f\cut\ unora dintre cei care urmau s\ participe la protest a fost cea de convocare a unor consilii profesorale exact atunci c=nd pichetarea ar fi trebuit s\ fie `n toi. Astfel, la Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”, o [edin]\ de consiliu profesoral a fost stabilit\ la ora 13.00 iar la Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret” era programat\ o astfel de [edin]\ pentru ora 14.00, adic\ exact c=nd cadrele didactice trebuiau s\ participe la protest. Totu[i, unii profesori de la cea de-a doua institu]ie de `nv\]\m=nt au fost `n fa]a Prefecturii, conform celor spuse de Petru Gorea fiind vorba de 14 cadre didactice. La final, profesorii au hot\r=t s\ continue pe termen nelimitat greva iar luni patru autocare vor fi puse la dispozi]ia dasc\lilor din Suceava [i din Boto[ani pentru a se deplasa la Bucure[ti unde vor continua protestele [i negocierile.
N Sute de profesori au ajuns s\ scandeze „Jos Cernica!” mai des dec=t „Jos Funeriu!”
Totu[i, nemul]umirea protestatarilor a fost mai mult dec=t evident\ [i printre ei s-a strecurat tot mai mult `ndoiala cu privire la onestitatea unora dintre cei ce se afl\ `n fruntea sindicatelor din `nv\]\m=nt. Practic, nici liderii sindicatelor de `nv\]\m=nt nu au sc\pat de virulen]a [i furia profesorilor, ace[tia, nemul]umi]i de atitudinea liderilor [i pe motiv c\ nu le ap\r\ corespunz\tor drepturile au cerut demisia lor, scand=nd lozinci negative la adresa lui Constantin Cernica. „Jos Cernica! Flutur e cu noi!”, a fost una din scand\rile cele mai des strigate de c\tre profesori. Liderul sindical Petru Gorea [i Lucian Lungu – fost director la Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret” [i actualmente profesor de fizic\ la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, au sus]inut c\ profsorii care au ie[it [i au pichetat Prefectura nu mai putea fi controla]i [i nemul]umirile lor s-au r\sfr=nt [i asupra liderului sindical Constantin Cernica.
Nimeni nu a putut da o explica]ie coerent\ cu privire la scandarea numelui pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, dup\ ce el avusese o `ncercare de a am=na protestul profesorilor spun=ndu-le liderilor sindicali c\ a discutat `n mai multe r=nduri cu ministerul Educa]iei [i cu cel de Finan]e. O posibil\ explica]ie st\ `n afirma]iile lui Liviu Pop care a spus c\, `n prezent, singura porti]\ pentru discu]iile cu Guvernul este pre[edintele CJ Suceava. Liviu Pop a subliniat c\ administra]ia local\ nu are nicio vin\ pentru situa]ia `n care se afl\ cadrele didactice sucevene, men]ion=nd c\ `n cele cinci [coli speciale, administrate de CJ Suceava, angaja]ii [i-au primit salariile.
N Indemnuri la solidaritate [i sprijin pentru profesori din partea p\rin]ilor elevilor
Profesorii s-au `ndemnat reciproc la solidaritate [i unitate p=n\ `n momentul `n care deciziile care se vor lua vor fi clare [i concrete. Ace[tia au amenin]at cu ne`ncheierea situa]iei [colare, respectiv cu `nghe]area anului [colar `n cazul `n care nu se va solu]iona situa]ia actual\. „Trebuie s\ devenim o for]\ solid\ [i puternic\, de aceea trebuie s\ fim solidari cu to]ii [i s\ nu ne baz\m pe promisiunile nim\nui. Nu trebuie s\ fim la[i pentru a ni se respecta drepturile noaptre c\[tigate `n timp” a declarat liderul sindicatului Gr\dini]ei-C\min Nr. 16, domna Doina C=rciu.
O delega]ie format\ din 5 profesori a discutat `n particular cu prefectul Sucevei, Sorin Popescu acesta prezent=ndu-le dasc\lilor toate demersurile ce au fost întreprinse pân\ în prezent de dumnealui în vederea remedierii acestei nepl\cute situa]ii. Prefectura Suceava a `naintat o serie de documente at=t Ministerului de Finan]e c=t [i Ministerului Educa]iei prin care se cerea identificarea unei solu]ii pentru a se acoperi deficitul financiar al fondurilor salariale din `nv\]\m=nt.
Profesorii prezen]i au fost sus]inu]i [i de p\rin]ii elevilor, ace[tia urm=nd s\ se `nt=lneasc\, s=mb\t\, `n jurul orei 10, la {coala General\ Nr. 3 pentru a depune un memoriu prin care s\ se stabileasc\ cine `[i asum\ responsabilitatea pentru orele pierdute de elevi.
Reamintim faptul c\ profesorii din zeci de unit\]i [colare din jude]ul Suceava sunt `n grev\ general\ de s\pt\m=na trecut\ din cauz\ c\ profesorii nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie.
N Prefectul de Suceava a solicitat de la 1 martie s\ fie transferate fonduri pentru plata profesorilor
Prefectul de Suceava, Sorin Popescu, sus]ine c\ a transmis `nc\ din 1 martie, at=t Ministerului Finan]elor, c=t [i Ministerului Educa]iei [i celui de Interne, o propunere privind acoperirea deficitului astfel `nc=t s\ se poat\ asigura plata cadrelor didactice din jude].
Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, at=t `n 21 februarie, c=t [i `n 28 februarie, a fost convocat\ [edin]a Comisiei de Dialog Social, la cererea liderilor de sindicat din `nv\]\m=nt, `n cadrul c\reia a fost analizat\ situa]ia privind lipsa fondurilor necesare cheltuielilor de personal din institu]iile de `nv\]\m=nt preuniversitar de stat din jude]ul Suceava.
“~n urma acestor [edin]e, `n 1 martie am transmis situa]ia existent\ la nivelul jude]ului Suceava, at=t Ministerului Finan]elor Publice, c=t [i Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, iar `n 10 martie Ministerului Administra]iei [i Internelor, cu rug\mintea de a analiza posibilitatea modific\rii repartiz\rii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finan]area cheltuielilor descentralizate, prin majorarea `n trimestrul I 2011 cu suma de 5.603 mii lei [i diminuarea cu aceea[i sum\ `n trimestrul IV, precum [i posibilitatea rectific\rii pozitive a fondurilor cheltuielilor salariale din `nv\]\m=nt, pentru acoperirea deficitului”, se arat\ `n comunicatul prefectului de Suceava.
Sute de cadre didactice au protestat, joi, `n fa]a Palatului Administrativ Suceava, nemul]umite c\ problema pl\]ii salariilor pentru februarie nu a fost solu]ionat\, protestul desf\[ur=ndu-se de[i liderii de sindicat anun]aser\ anularea mitingului [i ceruser\ profesorilor s\ nu mai vin\ la ac]iune.
Conducerile sindicatelor sucevene din `nv\]\m=nt au anun]at, joi, c\ mitingul programat s\ fie organizat `n fa]a Palatului Administrativ a fost anulat [i fiecare grup\ sindical\ a fost informat\ s\ nu mai trimit\ participan]i, dar c=teva sute de cadre didactice, nemul]umite de atitudinea liderilor sindicali, au participat la protestul prin care cer s\ li se achite salariile aferente lunii februarie.
Participan]ii la miting au hot\r=t s\ continue protestul, iar luni dou\ autocare cu dasc\li s\ mearg\ s\ protesteze la Bucure[ti.
Mitingul s-a `ncheiat f\r\ incidente, cadrele didactice a[tept=nd s\ fie emis un ordin comun al Ministerului Finan]elor [i Ministerului Educa]iei prin care s\ fie suplimentat fondul de salarii pentru primul trimestru al acestui an pentru ca acestea s\ fie achitate.
Cadrele didactice din zeci de unit\]i [colare din jude]ul Suceava sunt `n grev\ general\ de s\pt\m=na trecut\ din cauz\ c\ profesorii nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie.
N FSLI: Situa]ia cadrelor didactice din Boto[ani [i Suceava, tensionat\ [i se poate extinde
FSLI sus]ine c\ situa]ia `n care se afl\ cadrele didactice din Suceava [i Boto[ani, care nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie, devine tensionat\ din cauza lipsei de dialog [i se poate extinde [i la nivelul altor jude]e, deoarece fondurile pentru salarii ar ajunge p=n\ `n octombrie.
„De[i colegii no[tri din jude]ele Suceava [i Boto[ani sunt `n grev\ general\ de dou\ s\pt\m=ni [i organizeaz\ mitinguri [i mar[uri la nivelul prefecturilor din cele dou\ jude]e, Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului precum [i Guvernul Rom=niei refuz\ dialogul social, stabilit prin acte normative. Angaja]ii din `nv\]\m=nt din cele dou\ jude]e protesteaz\ din cauza faptului c\ nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie [i nu li se recunoa[te re`ncadrarea conform Legii 221/2008, ob]inut\ prin sentin]e irevocabile”, sus]ine Federa]ia Sindicatelor Libere din `nv\]\m=nt (FSLI), `ntr-un comunicat de pres\ transmis joi.
FSLI arat\ c\ a f\cut numeroase adrese oficiale prin care a solicitat `nt=lniri la care s\ participe reprezentan]ii autorit\]ilor statului care pot g\si o solu]ie pentru rezolvarea problemelor salariale cu care se confrunt\ cadreele didactice din cele dou\ jude]e.
„Atragem aten]ia, pe aceast\ cale, autorit\]ilor statului c\ astfel de probleme vor ap\rea [i `n restul jude]elor, `ntruc=t fondurile acordate pentru plata salariilor nu ajung dec=t p=n\ `n luna octombrie a acestui an, ceea ce `nseamn\ c\ `n lunile noiembrie-decembrie 2011 angaja]ii din `nv\]\m=nt nu vor primi salariile”, sus]in sindicali[tii.
FSLI avertizeaz\ c\ neplata salariilor presupune c\ guvernan]ii `[i dau acordul la declan[area grevei generale.
N PSD va depune mo]iune simpl\ `mpotriva lui Funeriu pentru situa]ia din Suceava [i Boto[ani
PSD va depune s\pt\m=na viitoare, la Senat, o mo]iune simpl\ `mpotriva ministrului Educa]iei, Daniel Funeriu, fa]\ de situa]ia `n care se afl\ cadrele didactice din jude]ele Suceava [i Boto[ani, care nu [i-au primit salariile, a anun]at pre[edintele PSD Suceava, deputatul C\t\lin Nechifor.
Nechifor a declarat, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, “orbit de pixelul albastru”, nu poate vedea situa]ia din teren.
El a spus c\ acesta este vinovat de situa]ia `n care se afl\ angaja]ii din `nv\]\m=ntul preuniversitar din jude]ele Suceava [i Boto[ani, care nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie [i care protesteaz\, zeci de [coli fiind `n grev\.
Nechifor a ar\tat c\ situa]ia `n care s-a ajuns este at=t de critic\ `nc=t nimeni nu poate `ntrez\ri solu]ii de rezolvare.
“S\pt\m=na viitoare vom depune la Senat mo]iune simpl\ fa]\ de ministrul Educa]iei, pentru demiterea sa, pentru c\ s-a dovedit c\ acesta nu are nici o leg\tur\ cu sistemul de educa]ie”, a spus Nechifor.
El a men]ionat c\ mo]iunea simpl\ va fi depus\ `n Senat pentru c\ exist\ [ase ca aceasta s\ fie adoptat\.
La r=ndul s\u, senatorul PSD de Suceava, Gavril M`rza, a spus c\ apreciaz\ for]a [i t\ria oamenilor din `nv\]\m=ntul sucevean care se sacrific\ pentru ca `n ]ar\ s\ troneze legea.
El a spus c\ `n cazul profesorilor din Suceava [i Boto[ani puterea am=n\ rezolvarea [i a precizat c\ grupul PSD din Senat a depus o interpelare la adresa premierului Emil Boc `n acest sens [i c\ a[teapt\ ca acesta s\ prezinte solu]ii pentru plata salariilor profesorilor.
Cadrele didactice din zeci de [coli din jude]ele Suceava [i Boto[ani sunt `n grev\ de s\pt\m=na trecut\, protest=nd pentru c\ nu [i-au primit salariile aferente lunii februarie. (Adelina TALPALARIU, Dan PRICOPE)

Vezi si

Ion Lungu a prezentat principalele proiecte pentru care Suceava vrea să atragă finanțare europeană de 100 de milioane de euro 

  Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat, miercuri, că sunt în pregătire proiecte cu …

No comments

 1. Inca o data profesorii sunt amagiti pentru a intra in scoli. Este clar ca bani pentru lunile aprilie si mai nu vor fi (nu stiu ce garantii sunt pentru luna martie!!).De ce nimeni din conducerea judetului nu a raspuns la intrebarea: CINE SI-A PERMIS SA MODIFICE SUMA NECESARA PENTRU PLATA SALARIILOR PROFESORILOR ATATA TIMP CAT DIRECTORII SCOLILOR AU RAPORTAT CORECT NECESATUL PENTRU PLATA PROFESORILOR IN ANUL 2011 ?? ESTE CLAR CA SUMA PREZENTATA A FOST MODIFICATA DE CINEVA. CINE ESTE ACEA PERSOANA?! O alta intrebare este legata de incercarea disperata a conducerii judetului de a impiedica organizarea manifestatiei, fortand mana liderilor de sindicat pentru ai anunta pe profesori ca acea actiune de protest se suspenda? Este clar ca domnului Flutur nu-i convine sa-i fie huiduit partidul chiar sub geamul sau, singurul lucru pe care la admis este ca profesorii au totusi dreptate. Numai sa nu uite domnia sa ca ceea ce se intampla este datorita partidului pe care dumnealui il sustine. Unde sunt domnii parlamentari? Ceva aranjamente? Cat le pasa acestora de electoratul pe care l-a mintit sa-i voteze?
  Ce este mai grav este faptul ca domnul Constantin Cernica care este lider sindical de 20 de ani, de parca a fost ales pe viata, nici nu s-a prezentat in fata profesorilor si de ai incuraja. Ceea ce au reusit actuiali guvernanti (si nu numai) este faptul ca a dus miscarea sindicala in derizoriu, au sustinut lideri corupti pe care i-au putut manipula.Mai mult a creat intre categoriile socio-profesionale tensiuni artificiale astfel ca acum profesorii sunt huiti de muncitori, pensionarii de tineri, medicii de pacienti, politistii de cetateni , etc….. . Se mai pot rapara aceste situatii dar ar fi necesara organizarea de alegeri sindicale in fiecare institutie si apoi spre conducerile sindicale centrale fiindca si acestia au devenit peste noapte adevarati oameni de afaceri pe spatele si buzunarul membrilor de sindicat. In plus ar trebui o schimbare politica, adusi oameni noi, profesionisti, verticali in fapta, in care oamenii sa aiba incredere. Clasa politica actuala este mizerabila si are doar un singur gand:sa umileasca poporul si sa-si asigure un venit substantial pentru cel putin 5 generatii de acum in colo. RUSINE POLITICIENI !! RUSINE LIDERI SINDICALI !!

 2. Nu va dispersati!
  Fiti uniti!
  Parintii sunt de partea dumneavoastra! Am auzit de o actiune de mare amploare maine, la Scoala 3 cu toti parintii copiilor care zilele acestea stau acasa in loc sa invete!
  Parintii va iubesc!

 3. Este adevarat tot ce se scrie
  Astazi prin scoli s-a primit adresa de la Trezorerie cum ca ar trebui virati banii la fondurile de sanatate si ce mai e pe acolo si daca nu se vireaza se percep penalitati
  Dar oare oamenii acestia, care nu si-au luat salariile de 17 zile ,nu ar trebui sa cera si ei penalitati de la stat?
  Unde este dreptatea in Romania?

 4. parerea mea,chiar daca ma afecteaza intr-o oarecare masura,ca ar trebui sa mearga pana la capat. Ar trebui sa se uneasca si ceilalti ”tovarasi”,din cadrul invatamantului,pt. ca ,zic eu,invatamantul a ajuns,in Romania,scuza-ti-ma,da c….
  Nu sa mai face scoala ca pe vremuri,(anii 90 -2000),nu mai sunt profesori cinstiti,dar,cel mai important lucru,e ca din invatamant s-au furat cei mai multi bani,pe fata.
  totul si aici,politic,dar,ma socheaza un lucru:
  tocmai suceava lui Flutur,a ajuns sa-l infrunte cu o greva(poate meritata),?
  NU AS RENUNTA,CREDETI-MA.

 5. „Le-am spus ca [i numai cu zece oameni merg la protest. Chiar daca mi s-ar fi pus piedici de la jandarmi, de[i nu s-a înt=mplat acest lucru, puteam sa cer voie sa pichetez singur cl\direa Prefecturii”, ne-a spus liderul sindical Petru Gorea.
  mi se pare corecta afirmatia lui Gorea, el nu are mai mult de 10 oameni in tot sindicatul. pe de alta parte, nu stiu cum au stat lucrurile la Informatica, dar Consiliul Profesoral de la “Eminescu”era fixat cu multa vreme inainte de a se cunoaste care vor fi problemele salariale ale lunii martie si cu mult inainte de a se solicita organizarea unui miting. aces lucru il pot dovedi toti din scoala, mai putin rauvoitorii… jurnalistii (cei care au nevoie de 3 surse…pour les connesseurs) ar trebui sa stie cum se fixeaza aceste sedinte.

 6. Bravo, Adelina TALPALARIU, Dan PRICOPE, sunteti intotdeauna sinceri si drepti in relatrea fidela a faptelor. II frumos gestul dvs. ca doriti sa ajutati dascalii, oricare ar fi ei. Inseamna ca ati avut profesori buni! Stima!