Monday , December 4 2023

Greva generala de ieri, cantarita cu doua masuri

N clase goale, lini[te p\trunz\toare [i secretare care f\ceau ordine printre h=rtii, aceasta a fost imaginea care a descris starea `n care s-a aflat ieri cea mai mare parte a unit\]ilor de `nv\]\m=nt din Suceava n conform raport\rilor unit\]ilor [colare c\tre Inspectoratul {colar Jude]ean, ieri a fost grev\ general\ `n 97 de [coli din jude]ul Suceava, fiind vorba despre 3.000 profesori, cu precizarea c\ zece unit\]i din localit\]i rurale nu au transmis nimic n de cealalt\ parte, sindicali[tii au prezentat cifre de dou\ ori mai mari – 7.000 de profesori [i peste 140 de [coli `n grev\ n de azi, elevii sunt a[tepta]i la [coal\, cursurile urm=nd s\ se desf\[oare dup\ orarul normal

Greva general\ de ieri din [colile sucevene a `nsemnat o zi liber\ pentru elevi, prilej de organizare a documentelor pentru personalul administrativ [i ocazia de a socializa cu elevii pentru o parte a dasc\lilor care au ales s\-[i petreac\ ziua `n [coal\. De men]ionat c\ `n perioada grevei generale o treime din membrii de sindicat trebuie s\ asigure activitatea `n [coal\, astfel c\ `n toate unit\]ile au fost prezen]i ieri dasc\li, `ns\ nu au ]inut ore.
Clase goale, lini[te p\trunz\toare [i secretare care f\ceau ordine printre h=rtii, aceasta a fost imaginea care a descris starea `n care s-a aflat ieri cea mai mare parte a unit\]ilor de `nv\]\m=nt din Suceava. La primele ore ale dimine]ii se mai puteau vedea c=]iva elevi care perindau prin cur]ile [colilor, fiind vorba de elevi interni, caza]i `n internatele liceelor, sau cei care nu erau siguri dac\ greva general\ e pe bune. Am `nt=lnit `n cursul zilei de ieri elevi care, chema]i de dirigin]i, au venit la [coal\ pentru a orna clasele pentru Halloween, care va fi s\rb\torit de ei azi. ~n [colile generale, elevii de clasa a VIII-a, tot la `ndemnul profesorilor, au venit la [coal\ pentru a se preg\ti pentru tezele unice.
N La cele mai multe gr\dini]e cu program prelungit nu a fost grev\ general\
Probleme au `nt=mpinat directorii gr\dini]elor cu program prelungit (GPP) [i ai liceelor cu internat, pentru c\, de[i au fost de acord cu protestul colegilor lor, unii s-au g\sit `n imposibilitatea de a face grev\ general\. Dup\ cum a explicat directorul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, Cornel Roma[cu, `n liceu a fost grev\ general\ `ns\ a trebuit s\ fac\ o eviden]\ a elevilor care au ales s\ r\m=n\ `n internat ieri pentru a [ti cu exactitate pentru c=]i trebuia preg\tit\ masa. Pe de alt\ parte, pentru c\ azi `ncep Zilele Colegiului [i este o zi “f\r\ catalog”, dup\ cum au numit-o organizatorii, o bun\ parte dintre ei a decis s\ plece acas\. ~n ceea ce-i prive[te pe managerii GPP-urilor, ei au ]inut cont `n primul r=nd de p\rin]ii pre[colarilor, care nu aveau unde s\-[i lase copiii o zi `ntreag\, c=t ei se aflau la serviciu, astfel c\ `n acest gen de unit\]i greva general\ nu a putut fi organizat\.
“La noi nu a fost grev\ general\ `n primul r=nd pentru c\ nu putem recupera materia pierdut\ `ntr-o zi de s=mb\t\, pentru c\ am strica programul p\rin]ilor. {i, `n al doilea r=nd, vorbim de copii mici [i nu putem s\ le d\m peste cap activitatea”, a declarat Maria Matei, directoarea GPP “Gulliver” Suceava. La fel [i la GPP “A[chiu]\”, unde activitatea didactic\ s-a desf\[urat `n condi]ii normale ieri.
N Sindicali[tii au prezentat cifre de dou\ ori mai mari dec=t cele din raport\rile unit\]ilor [colare transmise Inspectoratului {colar
Conform raport\rilor unit\]ilor [colare c\tre Inspectoratul {colar Jude]ean, ieri a fost grev\ general\ `n 97 de [coli din jude]ul Suceava, din totalul de 228, cu precizarea c\ zece unit\]i din localit\]i rurale nu au transmis nimic. Aproximativ 3.000 cadre didactice s-au aflat `n grev\, apar]in=nd Sindicatelor Spiru Haret [i PRO EDUCA}IA, potrivit I{J.
De cealalt\ parte, sindicali[tii au prezentat cifre de dou\ ori mai mari. Astfel, dintre cele 148 de [coli afiliate Sindicatului Jude]ean ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, `n 140 a fost `ntrerupt\ ieri activitatea de greva profesorilor, circa 7.000 la num\r, dup\ cum a afirmat Constantin Cernica, liderul Sindicatului. Cei care nu au reu[it s\ str=ng\ suficiente semn\turi pentru a declan[a greva general\ – cum este cazul Colegiului “Petru Rare[“ Suceava – au purtat banderole albe la m=n\. ~n municipiul Suceava, au participat la ore elevi ai colegiilor “Petru Rare[“, “Mihai Eminescu” [i “Spiru Haret”, greva fiind par]ial\ `n ultimele dou\ unit\]i, dat fiind faptul c\ exist\ c=te dou\ grupe sindicale, astfel c\ unii profesori nu au f\cut grev\, deci elevii au fost chema]i la [coal\, iar ceilal]i doar i-au supravegheat.
~n gr\dini]ele cu program normal personalul didactic a f\cut grev\ general\, cum este cazul Gr\dini]ei “Piticot” Suceava, iar pre[colarii au stat acas\ cu bonele, bunicile sau mamele.
Greva general\ a fost organizat\ de profesorii membrii de sindicat pentru a protesta `mpotriva Guvernului care urma s\-[i asume r\spunderea pe Legea Educa]iei Na]ionale `n cursul zilei de ieri. De asemenea, membrii Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i au decis s\ fac\ doar grev\ japonez\, convin[i fiind c\ protestul colegilor lor nu ar schimba nimic [i s-ar alege cu o zi nepl\tit\ la salariu.
De azi elevii sunt a[tepta]i la [coal\, cursurile urm=nd s\ se desf\[oare dup\ orarul normal. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Conferința ”Drogul, calea spre infern”, în Suceava și Rădăuți

Baroul Suceava, în parteneriat cu Instituția Prefectului județului Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, continuă …