Thursday , December 8 2022

Greva generala de ieri, cantarita cu doua masuri

N clase goale, lini[te p\trunz\toare [i secretare care f\ceau ordine printre h=rtii, aceasta a fost imaginea care a descris starea `n care s-a aflat ieri cea mai mare parte a unit\]ilor de `nv\]\m=nt din Suceava n conform raport\rilor unit\]ilor [colare c\tre Inspectoratul {colar Jude]ean, ieri a fost grev\ general\ `n 97 de [coli din jude]ul Suceava, fiind vorba despre 3.000 profesori, cu precizarea c\ zece unit\]i din localit\]i rurale nu au transmis nimic n de cealalt\ parte, sindicali[tii au prezentat cifre de dou\ ori mai mari – 7.000 de profesori [i peste 140 de [coli `n grev\ n de azi, elevii sunt a[tepta]i la [coal\, cursurile urm=nd s\ se desf\[oare dup\ orarul normal

Greva general\ de ieri din [colile sucevene a `nsemnat o zi liber\ pentru elevi, prilej de organizare a documentelor pentru personalul administrativ [i ocazia de a socializa cu elevii pentru o parte a dasc\lilor care au ales s\-[i petreac\ ziua `n [coal\. De men]ionat c\ `n perioada grevei generale o treime din membrii de sindicat trebuie s\ asigure activitatea `n [coal\, astfel c\ `n toate unit\]ile au fost prezen]i ieri dasc\li, `ns\ nu au ]inut ore.
Clase goale, lini[te p\trunz\toare [i secretare care f\ceau ordine printre h=rtii, aceasta a fost imaginea care a descris starea `n care s-a aflat ieri cea mai mare parte a unit\]ilor de `nv\]\m=nt din Suceava. La primele ore ale dimine]ii se mai puteau vedea c=]iva elevi care perindau prin cur]ile [colilor, fiind vorba de elevi interni, caza]i `n internatele liceelor, sau cei care nu erau siguri dac\ greva general\ e pe bune. Am `nt=lnit `n cursul zilei de ieri elevi care, chema]i de dirigin]i, au venit la [coal\ pentru a orna clasele pentru Halloween, care va fi s\rb\torit de ei azi. ~n [colile generale, elevii de clasa a VIII-a, tot la `ndemnul profesorilor, au venit la [coal\ pentru a se preg\ti pentru tezele unice.
N La cele mai multe gr\dini]e cu program prelungit nu a fost grev\ general\
Probleme au `nt=mpinat directorii gr\dini]elor cu program prelungit (GPP) [i ai liceelor cu internat, pentru c\, de[i au fost de acord cu protestul colegilor lor, unii s-au g\sit `n imposibilitatea de a face grev\ general\. Dup\ cum a explicat directorul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, Cornel Roma[cu, `n liceu a fost grev\ general\ `ns\ a trebuit s\ fac\ o eviden]\ a elevilor care au ales s\ r\m=n\ `n internat ieri pentru a [ti cu exactitate pentru c=]i trebuia preg\tit\ masa. Pe de alt\ parte, pentru c\ azi `ncep Zilele Colegiului [i este o zi “f\r\ catalog”, dup\ cum au numit-o organizatorii, o bun\ parte dintre ei a decis s\ plece acas\. ~n ceea ce-i prive[te pe managerii GPP-urilor, ei au ]inut cont `n primul r=nd de p\rin]ii pre[colarilor, care nu aveau unde s\-[i lase copiii o zi `ntreag\, c=t ei se aflau la serviciu, astfel c\ `n acest gen de unit\]i greva general\ nu a putut fi organizat\.
“La noi nu a fost grev\ general\ `n primul r=nd pentru c\ nu putem recupera materia pierdut\ `ntr-o zi de s=mb\t\, pentru c\ am strica programul p\rin]ilor. {i, `n al doilea r=nd, vorbim de copii mici [i nu putem s\ le d\m peste cap activitatea”, a declarat Maria Matei, directoarea GPP “Gulliver” Suceava. La fel [i la GPP “A[chiu]\”, unde activitatea didactic\ s-a desf\[urat `n condi]ii normale ieri.
N Sindicali[tii au prezentat cifre de dou\ ori mai mari dec=t cele din raport\rile unit\]ilor [colare transmise Inspectoratului {colar
Conform raport\rilor unit\]ilor [colare c\tre Inspectoratul {colar Jude]ean, ieri a fost grev\ general\ `n 97 de [coli din jude]ul Suceava, din totalul de 228, cu precizarea c\ zece unit\]i din localit\]i rurale nu au transmis nimic. Aproximativ 3.000 cadre didactice s-au aflat `n grev\, apar]in=nd Sindicatelor Spiru Haret [i PRO EDUCA}IA, potrivit I{J.
De cealalt\ parte, sindicali[tii au prezentat cifre de dou\ ori mai mari. Astfel, dintre cele 148 de [coli afiliate Sindicatului Jude]ean ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, `n 140 a fost `ntrerupt\ ieri activitatea de greva profesorilor, circa 7.000 la num\r, dup\ cum a afirmat Constantin Cernica, liderul Sindicatului. Cei care nu au reu[it s\ str=ng\ suficiente semn\turi pentru a declan[a greva general\ – cum este cazul Colegiului “Petru Rare[“ Suceava – au purtat banderole albe la m=n\. ~n municipiul Suceava, au participat la ore elevi ai colegiilor “Petru Rare[“, “Mihai Eminescu” [i “Spiru Haret”, greva fiind par]ial\ `n ultimele dou\ unit\]i, dat fiind faptul c\ exist\ c=te dou\ grupe sindicale, astfel c\ unii profesori nu au f\cut grev\, deci elevii au fost chema]i la [coal\, iar ceilal]i doar i-au supravegheat.
~n gr\dini]ele cu program normal personalul didactic a f\cut grev\ general\, cum este cazul Gr\dini]ei “Piticot” Suceava, iar pre[colarii au stat acas\ cu bonele, bunicile sau mamele.
Greva general\ a fost organizat\ de profesorii membrii de sindicat pentru a protesta `mpotriva Guvernului care urma s\-[i asume r\spunderea pe Legea Educa]iei Na]ionale `n cursul zilei de ieri. De asemenea, membrii Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i au decis s\ fac\ doar grev\ japonez\, convin[i fiind c\ protestul colegilor lor nu ar schimba nimic [i s-ar alege cu o zi nepl\tit\ la salariu.
De azi elevii sunt a[tepta]i la [coal\, cursurile urm=nd s\ se desf\[oare dup\ orarul normal. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …