Thursday , December 1 2022

Gradul V pentru Spitalul din Siret si Spitalul Bethesda

Spitalul Or\[enesc Siret va trebui ca p=n\ la mijlocul lunii noiembrie s\ devin\ spital cu 70% paturi de cronici [i s\ investeasc\ `n modernizare [i dotare n spitalul particular Bethesda va beneficia de un plus de finan]are fa]\ de anii trecu]i, `ncadrat fiind la o categorie pentru care, `ns\, este mult prea bun
Spitalul Or\[enesc Siret [i Spitalul Bethesda din Suceava, care func]ioneaz\ `n regim particular, au fost `ncadrate de Ministerul S\n\t\]ii la categoria a V-a, cu nivel de competen]\ limitat, care asigur\ servicii medicale pentru `ngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicale `ntr-o singur\ specialitate sau servicii paleative. Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava a evaluat Spitalul din Siret `n aceea[i categorie care a [i fost aprobat\, de[i cu un plan de conformare `n leg\tur\ cu care au existat anumite incertitudini. Pe de alt\ parte, documenta]ia pentru Spitalul Bethesda trimis\ la Bucure[ti l-a propus ca fiind neclasificabil, pentru c\ nu se `ncadra `n niciuna dintre formele prestabilite pentru fiecare categorie prin Ordinul ministrului.
Dr. Ludovic Abi]ei, [eful DSP Suceava, a declarat c\ aceast\ veste este `mbucur\toare pentru ambele spitale. ~n cazul Spitalului din Siret, planul de conformare cuprindea ca element principal transformarea profilului unit\]ii `n direc]ia asisten]ei medicale oferite bolnavilor cronici. ~n acest sens, managerul spitalului a precizat c\ modificarea de structur\ care ar trebui f\cut\ este transformarea a 50% dintre paturile de acu]i din sec]ia de Pediatrie `n paturi de cronici, cealalt\ jum\tate r\m=n=n pentru bolnavii acu]i. “P=n\ `n luna noiembrie, c=nd spitalele trebuie s\ depun\ documenta]ia pentru stadiul de concretizare al planului de conformare, Spitalul din Siret trebuie s\ devin\ o unitate cu 70% din activitate `ndreptat\ c\tre `ngrijirea pacien]ilor cronici. Acest lucru rezolv\ statutul spitalului, care era neclar”, a explicat dr. Abi]ei. ~n continuare, exist\ investi]ii care trebuiesc f\cute. Spitalul mai trebuie s\ treac\ `n toamn\ [i hopul acredit\rii din partea Sanepidului, iar pentru acest lucru are nevoie de finan]are pentru a renova cl\direa principal\ [i pentru a pune la punct circuitele. Amenajarea [i modernizarea Ambulatoriului urmeaz\, de asemenea, s\ se finalizeze.
Dac\ spitalul nu ar fi fost `ncadrat `n categoria a V-a, ceea ce era un risc real, din moment ce Ministerul a cerut l\muriri `n plus la planul s\u de conformare, acesta ar fi fost `nchis sau transformat `n c\min de b\tr=ni, dup\ exemplul spitalului din Solca. Vestea mai pu]in bun\ const\ `n faptul c\, av=nd plan de conformare, spitalul va fi oricum penalizat cu 2 procente din finan]area pe categoria a V-a [i va avea, p=n\ la eventuala aprobare de `ncadrare de anul viitor, cea mai redus\ finan]are posibil\ conform modalit\]ii de calcul propuse pentru categorii.
~n cazul spitalului particular Bethesda, finan]area va fi ceva mai bun\ dec=t `n anii trecu]i pentru serviciile pentru care unitatea va `ncheia contract cu CAS Suceava. Reprezentan]ii DSP au fost mul]umi]i de faptul c\, de[i nu era obligatoriu, managerul {tefan Pu[ca[u a ales s\ depun\ totu[i documenta]ia [i s\ solicite `ncadrarea, autoevaluarea fiind una pertinent\. La fel, cu toate c\ acest tip de spital care se adreseaz\ unor servicii ]int\ cerute de pia]\ nu putea fi `ncadrat `n niciuna dintre categorii, Ministerul S\n\t\]ii a optat totu[i pentru aprobarea unui nivel de finan]are, chiar dac\ prea mic pentru competen]ele [i dotarea spitalului. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …