Saturday , April 20 2024

Goodyear si Railex au lansat la Suceava cea mai mare investitie pe piata service-ului si retail-ului cu anvelope din Europa de Sud-Est

N Ieri, Goodyear Dunlop Tires Rom=nia `mpreun\ cu partenerul s\u francizat – firma sucevean\ Railex – au inaugurat, `n municipiul Suceava, cel mai mare centru Premio din Europa de Sud-Est – PREMIO RAILEX N La eveniment au participat [i unele oficialit\]i locale, cum ar fi primarul Ion Lungu [i vicepre[edin]ii Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie [i, respectiv, Daniel Cadariu
„Nu putem dec=t s\ felicit\m o firm\ din jude]ul Suceava, din municipiul Suceava pentru o astfel de reu[it\, `ntr-o situa]ie economic\ pe care o cunoa[tem cu to]ii, cu at=t mai mult cu c=t vedem peste drum investi]ii `ncepute [i, din p\cate, nefinalizate”, a spus Daniel Cadariu. Vasile Ilie a felicitat, `n numele CJ Suceava, firmele care au pus um\rul la „aceast\ frumoas\ investi]ie”. „Este o investi]ie de for]\ pentru jude]ul Suceava [i pentru sud estul Europei `n acest domeniu”, a subliniat Vasile Ilie. ~nainte de a le ura succes `n activitate celor de la PREMIO RAILEX, el a ]inut s\ precizeze c\ `i asigur\ de tot sprijinul CJ `n desf\[urarea `n condi]ii legale [i favorabile activit\]ii.
„Eu cred c\ sunt cel mai bucuros de aceast\ relizare pentru c\ se realizeaz\ o investi]ie `n ora[. Vreau s\ felicit pe domnul Ilie Lahman, patronul firmei RAILEX. Am `n]eles c\ este vorba de o investi]ie de circa dou\ milioane de euro care va crea la Suceava aproximativ 100 de locuri de munc\ iar acest lucru este foarte important pentru noi, sucevenii, c=t [i pentru mine, ca primar. De asemenea, vreau s\ `i mul]umesc pentru faptul c\ a consolidat o parte din deal, din versantul de aici unde ne afl\m. Este un lucru foarte bun [i dac\ ar face to]i la fel, am fi mai degreva]i noi de efort financiar de la Prim\rie”, a spus primarul Ion Lungu. El a declarat c\ `i asigur\ de tot sprijinul Prim\riei Suceava pe investitori [i a amintit c\ Suceava are printre cele mai mici taxe din ]ar\ percepute pe plan local. „A]i f\cut aici o investi]ie, o afecere de nivel european. V\ felicit pentru aceasta [i v\ urez mult succes”, a spus Ion Lungu.
Ilie Lahman a spus, pe scurt, cum a avut curajul s\ investeasc\ `n aceast\ perioad\ o sum\ at=t de mare. Mai `nt=i a urat bun venit `n Bucovina oaspe]ilor de la Goodyear [i a mul]umit autorit\]ilor locale pentru „c\ [i-au f\cut timp s\ fie al\turi de noi la deschidere”. „Am pornit aceast\ investi]ie acum doi ani [i vreau s\ mul]umesc celor care au sprijinit invsti]ia, `n primul r=nd celor de la ConBucovina. Sper s\ ne bucur\m `mpreun\ de aceast\ investi]ie. V\d aici mul]i prieteni. V\ a[tept `n continuare [i v\ vom r\spunde cu aceea[i corectitudine [i sinceritate ca p=n\ acum”, a spus Ilie Lahman.
„Dedicat cre[terii calit\]ii serviciilor pe pia]a de desfacere a anvelopelor, programul de franciz\ Premio recent introdus pe pia]a din Rom=nia de subsidiara local\ a Goodyear ajunge astfel la al zecelea magazin – service Premio inaugurat `n mai pu]in de un an [i jum\tate de la lansarea sa oficial\, dep\[ind performan]ele `ntregului program european de franciz\ dedicat zonei de sud – est a Europei. Magazinul – service Premio inaugurat acum `n Suceava, dispune de o suprafa]\ total\ de 7600 mp, fiind al treilea centru Premio greenfield din Romania `n ordinea dezvolt\rii programului la nivel local [i cel mai mare din `ntreaga Europ\ de Sud-Est”, se arat\ `ntr-un comunicat oficial al celor de la Railex. Premio Railex atinge aceast\ performan]\ nu numai la nivelul `ntinderii pe care o presupune, ci [i din punct de vedere al ratei ini]iale de investi]ie [i al desf\[ur\rii de personal pe care o presupune, fiind `n momentul de fa]\ cea mai important\ investi]ie pentru segmentul de service [i retail cu anvelope din regiune.
Un nou centru, acelea[i standarde Premio
Situat pe strada Traian Vuia nr. 10B din Suceava, Premio Railex se impune at=t prin designul cl\dirii cu dou\ etaje `n form\ de L c=t [i prin facilit\]ile pe care le ofer\ clien]ilor s\i. Din cei 7600 mp aloca]i construc]iei ini]iale, peste 2000 mp sunt aloca]i exclusiv activit\]ilor de service, 800 mp sunt aloca]i depozitului de anvelope [i accesorii, 100 mp recep]iei, 800 mp sunt aloca]i magazinului [i birourilor, iar 2500 mp sunt rezerva]i parc\rii. `n aceste spa]ii extrem de generoase ca dimensiuni sunt g=ndite [i activit\]i ce ]in de service-area vehiculelor cu un gabarit mai mare de 3,5 tone, precum [i activit\]ile ce presupun interven]ie rapid\, la cald, pentru un consumator gr\bit [i presat de propriile sale activit\]i de afaceri.
Pentru aceste situa]ii, dar [i pentru cele `n care opera]iunile solicitate de client permit r\gazul unei discu]ii amicale sau de afaceri, Premio Railex a rezervat al]i 500 mp special pentru o cafenea-restaurant. Toate aceste elemente r\spund cerin]elor de calitate Premio centrate pe respectul fa]\ de client [i pe satisfacerea nevilor acestuia `n cele mai bune condi]ii. „Conceptul Premio este unul deosebit, centrat pe client, ce propune pe pia]a de anvelope [i componente [i a service-ului auto o fericit\ `mbinare a activit\]ilor de service cu cele de v=nzare cu am\nuntul `ntr-un cadru deosebit. Acest concept a ap\rut `n contextul unei pie]e europene `n care clientul final devenea mai preten]ios [i mai rafinat, `n timp ce standardele interna]ionale puneau din ce `n ce mai mult accent pe respectul [i siguran]a ce trebuie oferite fiec\rui client `n parte. Prin Premio Railex continu\m s\ impunem pe pia]a local\ din Rom=nia aceste deziderate ale conceptului european Premio”, a subliniat Ovidiu B\lan, Director General al Goodyear Dunlop Tires Rom=nia.
Premio Railex – cea mai mare investi]ie de pe segmentul service-ului [i retail-ului cu anvelope din sud-estul Europei
Premio Railex Suceava devine `ncep=nd de ast\zi cel mai mare magazin-service Premio din sud-estul Europei [i implicit din Rom=nia [i din punct de vedere al ratei de investi]ie ini]ial\, c=t [i al desf\[ur\rii de personal. Investi]ia ini]ial\ de peste 2 milioane de euro se reflect\ la momentul actual `n infrastructura dezvoltat\ pentru cele 9 rampe de lucru, din care dou\ sunt destinate exclusiv service-\rii vehiculelor mai mari de 3,5 tone, autoutilitare [i camioane, [i pentru echiparea cu aparatur\ de ultim\ genera]ie a fiec\rei boxe de lucru `n parte. La nivelul personalului calificat, `n noul magazin-service Premio Railex activit\]ile sunt deservite de peste 30 de angaja]i, prelua]i `n unitate prin angaj\ri directe [i preg\ti]i la locul de munc\ precum [i `n centrele de preg\tire puse la dispozi]ie prin programul de franciz\ de la Goodyear.
„~n momentul de fa]\, investi]ia realizat\ ne permite s\ ne desf\[ur\m activit\]ile la cele mai `nalte standarde, dar nu ne vom opri aici. Vom continua s\ angaj\m personal [i s\ investim `n dezvoltarea acestui segment p=n\ la acoperirea unui necesar de 50 de persoane `n organigrama noastr\ de desf\[urare a activit\]ilor curente”, a declarat Ilie Lahman, reprezentant al SC Railex Suceava.
„Suntem `nc=nta]i c\ am reu[it s\ atragem unii dintre cei mai buni parteneri pentru dezvoltarea programului nostru la nivel local. SC Railex Suceava este partener al Goodyear Dunlop Tires Rom=nia `nc\ din 2004 [i s-a dovedit un partener de `ncredere [i pentru acest proiect al Goodyear de a impune un anumit standard al calit\]ii pe aceast\ pia]\ a service-ului [i comer]ului cu anvelope. Investi]ia realizat\ `n acest centru Premio, de peste dou\ milioane de euro, reprezint\ o sum\ deloc de neglijat mai ales `n aceste condi]ii financiare globale dificile de pe pia]a intern\. Odat\ cu aceast\ investi]ie, am acumulat o valoare total\ a investi]iilor pe pia]a acestui nou concept de peste 5,5 milioane de euro [i am oferit o platform\ social\ pentru angajarea unor cadre necalificate [i calificarea lor la locul de munc\. Al\turi de partenerii no[tri vom continua s\ dezvolt\m acest model de afaceri prin deschiderea a cel pu]in trei noi centre p=n\ la sf=r[itul anului doi de franciz\ Premio `n Rom=nia”, a `ncheiat Ovidiu B\lan.

Franciza Premio `n Rom=nia
Programul de franciz\ european Premio de la Goodyear a fost introdus pe pia]a local\ `n al doilea trimestru al anului trecut, pe un fond descendent al interesului pentru investi]ii pe pia]a intern\ de profil. Primul magazin-service inaugurat `n 2009 deserve[te cu cel mai bun raport calitate-pre] Deva [i zonele sale `mprejmuitoare [i p=n\ la sf=r[itul primul an de franciz\ au fost acoperite zone importante de pe tot cuprinsul ]\rii. Aflat la jum\tate, cel de-al doilea an de franciz\ Premio `n Rom=nia a adus pe pia]a local\ alte 4 noi magazine-service Premio. `n momentul de fa]\ 10 magazine-service Premio deservesc zone importante de pe cuprinsul Rom=niei, cu centre `n Deva, Bucure[ti [i zonele limitrofe ale acestuia, Gala]i, Timi[oara, Ploie[ti, R=mnicu-V=lcea, Boto[ani [i Suceava. Extinderea lan]ului Premio `n Rom=nia va continua `n viitorul apropiat cu inaugurarea altor 3 magazine-service de profil `n zona de centru-vest a ]\rii. Programul de franciz\ Premio a fost implementat prima dat\ de organiza]ia German Goodyear-Franchise (GDHS), `n 1996, [i este un concept al companiei Goodyear furnizat dealerilor `n sistem franciz\. `n 2002, Premio Elve]ia a fost primul pas spre pie]ele interna]ionale. La nivel european exist\ aproape 4.000 de magazine-service Premio, HiQ (Marea Britanie) sau Vulco (Fran]a), toate reprezent=nd acela[i concept. Goodyear continu\ `n prezent extinderea lan]ului [i `n Ungaria, Turcia, Austria, Rusia, Polonia, Bulgaria [i Rom=nia. `n aceste magazine-service se g\sesc at=t m\rcile de anvelope proprii ale Goodyear, c=t [i alte m\rci de anvelope, accesorii [i piese de schimb, clien]ii direc]i beneficiind [i de serviciile aferente pentru opera]iuni de `ntre]inere [i montaj pe loc. Premio Railex este primul magazin-service Premio inaugurat `n Suceava, al zecelea `n Rom=nia [i al treisprezecelea `n cele dou\ ]\ri gestionate de Goodyear Dunlop Tires Rom=nia, Rom=nia [i Bulgaria. `n momentul de fa]\, alte 9 magazine-service Premio deservesc zonele: Banat, Ardeal, Oltenia, Prahova, zona de sud [i nord a Moldovei [i Bucure[ti. (D.P.)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …