Sunday , October 2 2022

Gheorghe Flutur: Centura Sucevei va fi finalizata `n noiembrie

Pre[edintele Consiliului Jude]ean este de p\rere c\ sunt posibilit\]i ca `n luna iunie s\ fie dat\ `n folosin]\ tronsonul de la P\tr\u]i la {cheia al rutei ocolitoare iar `n noiembrie de la {cheia la Moara  

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anun]at, ieri, c\ `n acest an va avea loc finalizarea rutei ocolitoare num\rul 1 a municipiului Suceava, una din cele mai mari [i, totodat\, cele mai importante investi]ii care s-a derulat la nivelul jude]ului Suceava, cel pu]in `n domeniul infrastructurii rutiere. De altfel, pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost de-a lungul anilor unul din cei mai mari sus]in\tori ai acestui demers, insist=nd permenent pe la Guvern ca s\ aloce fonduri pentru continuarea, an de an, a lucr\rilor, `n pofida unor dificult\]i financiare majore, generate de criza economic\.
{eful administra]iei jude]ene a luat, recent, pulsul lucr\rilor la ruta ocolitoare 1 a municipiului Suceava, cea care se afl\ `n curs de realizare [i a fost proiectat\ ca s\ devize traficul greu din Suceava spre Humor, F\lticeni [i R\d\u]i.
Termenele de finalizare a investi]iei r\m=n, potrivit lui Gheorghe Flutur, cele deja stabilite cu c=teva luni `n urm\ [i anume la tronsonul {cheia – P\tr\u]i, `n luna iunie iar tronsonul Moara – Scheia, `n luna noiembrie. Conform celor afirmate de pre[edintele CJ Suceava, `n urma vizitei `n teren, la aceast\ dat\ stadiul de execu]ie a lucr\rilor este de aproximativ 70 % pe `ntreaga rut\ ocolitoare iar din cele ce urmeaz\ a fi f\cute pentru finalizarea investi]iei se num\r\ [i execu]ia de parc\ri, sta]ii de benzin\ etc.
{oseaua de centur\ a municipiului Suceava este o investi]ie care a ajuns la 84 milioane de euro, lungimea fiind de 12,4 de kilometri, trec=nd pe teritoriul comunelor P\tr\u]i, {cheia [i Moara.
Aceast\ rut\ ocolitoare este prev\zut\ cu trei pasaje din care dou\ sunt feroviare, dar [i patru viaducte – unele de peste dou\ sute de metri lungime, la care se adaug\ trei noduri rutiere cu DN 2, DN 17 [i DJ 209. De asemenea, de-a lungul rutei ocolitoare num\rul 1 s-au realizat nu mai pu]in de 13 poduri [i pode]e, dintre care unul peste r=ul Suceava, situat `ntre P\tr\u]i [i cartierul I]cani.
Lungimea acestuia are nu mai pu]in de 500 de metri, fiind cel mai lung din jude]ul Suceava, dup\ cel de la Dorne[ti, tot peste r=ul Suceava [i care are aproximativ 560 de metri lungime, fiind pe locul al cincisprezecelea la nivel na]ional. Spre deosebire de acesta din urm\, podul de jum\tate de kilometru de la P\tr\u]i ce s-a f\cut peste r=ul Suceava [i care face parte din ruta ocolitoare 1 a Sucevei are numai zece deschideri, a c=te 50 de metri fiecare, lucru considerat a fi o mare realizare inginereasc\ pentru c\ de regul\ podurile au deschideri mai multe [i mai mici.
Pe l=ng\ poduri, ruta ocolitoare num\rul 1 are [i alte lucr\ri de art\ inginereasc\, cum ar fi cele de consolid\ri de maluri, stabiliz\ri ale terenului `n contextul prevenirii unor alunec\ri [amd.
Investi]ia de prim\ importan]\ nu doar pentru municipiul re[edin]\ de jude], ci pentru jude] `n ansamblu, este aproape de finalizare, fiind partea dintr-un concept mai amplu de fluidizare a traficului `n zona localit\]ilor importante.
Din acest concept preconizat a se realiza `n mai mul]i ani, `n func]ie de sursele de finan]are, mai fac parte at=t investi]iile preconizate la rutele ocolitoare ale municipiilor F\lticeni [i R\d\u]i iar `ntr-o perioad\ ceva mai avansat\ [i rute ocolitoare pentru municipiile Vatra Dornei [i C=mpulung Moldovenesc.
~n cadrul aceluia[i concept larg de fluidizare a traficului [i scoaterea circula]iei ma[inilor de mare tonaj din ora[ele mari face parte o a doua rut\ ocolitoare a Sucevei, care s\ devieze traficul greu din Suceava spre Boto[ani, aceasta urm=nd s\ treac\ pe teritoriul comunei Ipote[ti [i a ora[ului Salcea.
De asemenea, tot `n leg\tur\ cu traficul greu, un alt proiect de viitor, pentru care deja administra]ia jude]ean\ este `ntr-un stadiu foarte avansat `n ce prive[te ob]inerea finan]\rii, este cel de realizare a unui centru intermodal pentru transportul de m\rfuri de pe infrastructura rutier\ pe cea feroviar\. Acest ucru se va face pe teritoriul comunei D\rm\ne[ti [i este, cel pu]in deocamdat\, singura investi]ie de acest gen de pe teritoriul Moldovei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …