Tuesday , November 28 2023

Gheorghe Flutur a `nm=nat, ieri, ajutoare banesti fiecarei familii afectate de inundatiile din Itcani

Pre[edintele CJ Suceava a spus c\ banii provin din dona]iile angaja]ilor iar la finele lunii familiile sinistrate vor mai beneficia de sume suplimentare n tot ieri, la copiii unor familii afectate de inunda]ii, au fost aduse ajutoare de c\tre deputatul Sanda Maria Ardeleanu

 
32 de familii ale c\ror case au fost afectate de apele iazului Lipoveni `n urma unei devers\ri gestionat\ de Sistemul de Gospod\rire a Apelor au primit, ieri, sume de bani ob]inute din dona]iile f\cute de conducerea [i angaja]ii Consiliului Jude]ean Suceava (CJ) [i ai Prefecturii. Banii au fost da]i fiec\rui reprezentant al familiilor afectate de deversarea necontrolat\ de c\tre pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pe baza unui tabel stabilit dinainte. Pre[edintele CJ Suceava a discutat cu fiecare din cei care a avut de suferit de pe urma inunda]iei. Oamenii au fost invita]i, `n prealabil, s\ mearg\ de la casele lor la locul unde veniser\ pre[edintele CJ Suceava, vicepre[edin]ii CJ Vasile Ilie [i Daniel Cadariu, precum [i mai mul]i angaja]i de la CJ Suceava [i de la Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ – Protec]ia Civil\ – pentru a primi, discret, sume de bani [i, eventual, s\ discute pe scurt unele probleme cu Gheorghe Flutur.
~n acela[i timp, deputatul Sanda Maria Ardeleanu a mers la mai multe familii afectate de inunda]ia produs\ `n urma devers\rii necontrolate de la acumularea Lipoveni, cu scopul de a oferi ajutoare pentru copii. Este vorba despre 15 copii de la mai multe familii care au primit ajutoare const=nd `n bunuri de strict\ necesitate, cump\rate de deputatul Sanda Maria Ardeleanu. Men]ion\m c\ lista cu cei 15 copii a fost `ntocmit\ `n urma unor consult\ri cu conducerea [colii din cartierul I]cani.
~n ce prive[te ajutoarele oferite de administra]ia jude]ean\ sucevean\, Gheorghe Flutur a spus c\ toate cele 32 de familii au primit, vineri, c=te 2.000 de lei, iar la finele lunii septembrie s\ mai primeasc\ `nc\ 3.000 de lei. „Acesta este sprijinul pe care putem s\-l acord\m `n momentul de fa]\, [i ne-am gr\bit [i noi pentru ca oamenii s\-[i rezolve problemele c=t mai permite vremea”, a spus Gheorghe Flutur.
El le-a spus oamenilor care au primit banii ca s\ cear\ `n continuare desp\gubiri de la Sistemul de Gospod\rire a Apelor. Referindu-se la modul `n care SGA Suceava s-a ocupat de deversarea apei, pre[edintele CJ Suceava a precizat c\ „aceasta este o problem\ care trebuie clarificat\ p=n\ la cap\t pentru c\ astfel de accidente nu trebuie s\ mai existe. Cei care gre[esc trebuie s\ pl\teasc\”.
De asemenea, [eful administra]iei jude]ene a mai ad\ugat c\ pentru familiile ale c\ror case au fost afectate de deversarea apei din iazul Lipoveni vor fi aduse [i pl\ci de OSB [i 25 de metri cubi de cherestea. (D.P.)

Vezi si

Accident la Dumbrăveni – două persoane au ajuns la spital

Luni seara, în jurul orei 19.30, un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza …