Sunday , January 29 2023

Gheorghe Flutur a `nm=nat, ieri, ajutoare banesti fiecarei familii afectate de inundatiile din Itcani

Pre[edintele CJ Suceava a spus c\ banii provin din dona]iile angaja]ilor iar la finele lunii familiile sinistrate vor mai beneficia de sume suplimentare n tot ieri, la copiii unor familii afectate de inunda]ii, au fost aduse ajutoare de c\tre deputatul Sanda Maria Ardeleanu

 
32 de familii ale c\ror case au fost afectate de apele iazului Lipoveni `n urma unei devers\ri gestionat\ de Sistemul de Gospod\rire a Apelor au primit, ieri, sume de bani ob]inute din dona]iile f\cute de conducerea [i angaja]ii Consiliului Jude]ean Suceava (CJ) [i ai Prefecturii. Banii au fost da]i fiec\rui reprezentant al familiilor afectate de deversarea necontrolat\ de c\tre pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, pe baza unui tabel stabilit dinainte. Pre[edintele CJ Suceava a discutat cu fiecare din cei care a avut de suferit de pe urma inunda]iei. Oamenii au fost invita]i, `n prealabil, s\ mearg\ de la casele lor la locul unde veniser\ pre[edintele CJ Suceava, vicepre[edin]ii CJ Vasile Ilie [i Daniel Cadariu, precum [i mai mul]i angaja]i de la CJ Suceava [i de la Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ – Protec]ia Civil\ – pentru a primi, discret, sume de bani [i, eventual, s\ discute pe scurt unele probleme cu Gheorghe Flutur.
~n acela[i timp, deputatul Sanda Maria Ardeleanu a mers la mai multe familii afectate de inunda]ia produs\ `n urma devers\rii necontrolate de la acumularea Lipoveni, cu scopul de a oferi ajutoare pentru copii. Este vorba despre 15 copii de la mai multe familii care au primit ajutoare const=nd `n bunuri de strict\ necesitate, cump\rate de deputatul Sanda Maria Ardeleanu. Men]ion\m c\ lista cu cei 15 copii a fost `ntocmit\ `n urma unor consult\ri cu conducerea [colii din cartierul I]cani.
~n ce prive[te ajutoarele oferite de administra]ia jude]ean\ sucevean\, Gheorghe Flutur a spus c\ toate cele 32 de familii au primit, vineri, c=te 2.000 de lei, iar la finele lunii septembrie s\ mai primeasc\ `nc\ 3.000 de lei. „Acesta este sprijinul pe care putem s\-l acord\m `n momentul de fa]\, [i ne-am gr\bit [i noi pentru ca oamenii s\-[i rezolve problemele c=t mai permite vremea”, a spus Gheorghe Flutur.
El le-a spus oamenilor care au primit banii ca s\ cear\ `n continuare desp\gubiri de la Sistemul de Gospod\rire a Apelor. Referindu-se la modul `n care SGA Suceava s-a ocupat de deversarea apei, pre[edintele CJ Suceava a precizat c\ „aceasta este o problem\ care trebuie clarificat\ p=n\ la cap\t pentru c\ astfel de accidente nu trebuie s\ mai existe. Cei care gre[esc trebuie s\ pl\teasc\”.
De asemenea, [eful administra]iei jude]ene a mai ad\ugat c\ pentru familiile ale c\ror case au fost afectate de deversarea apei din iazul Lipoveni vor fi aduse [i pl\ci de OSB [i 25 de metri cubi de cherestea. (D.P.)

Vezi si

Peste 120 de polițiști suceveni, cu 45 de mașini, prezenți pe șosele, pentru monitorizarea și fluidizarea traficului. Recomandări pentru șoferi în condiții de iarnă

Peste 120 de polițiști și 45 de autospeciale de poliție se află pe drumurile publice …