Wednesday , April 17 2024

Gala Olimpicilor Suceveni, prilej pentru copiii minune ai judetului sa-si exprime liber dorinta de a pleca din tara

N circa 150 de elevi din jude], luarea]i ai olimpiadelor na]ionale [i interna]ionale, au fost s\rb\tori]i ieri la Conacul Domnesc de dasc\li, inspectori [colari [i invita]i din protipendada Sucevei n actorul Adrian P\duraru a riscat, cer=nd olimpicilor s\ ridice m=na, cei care vor s\ plece din ]ar\ n niciunul dintre ace[tia nu a stat cu m=na jos n

Peste 400 de persoane au ocupat mai toate locurile puse la dispozi]ie de Inspectoratul {colar Jude]ean al Jude]eului Suceava, pentru s\rb\torirea, ieri, a copiilor, elevi de gimnaziu sau de liceu, care au ob]inut `n anul [colar care a trecut, distinc]ii importante la olimpiadele interne [i interna]ional\.
Ca [i acum un an, la eveniment au fost invita]i personalit\]i politice, administrative, din mediul de afaceri dar [i din mass – media, scenariul organizatorilor viz=nd o [edin]\ “instructiv\” de lucru `n care cei care acum fac parte din cei care acum fac parte din structuri de conducere ale aministra]iei publice sau  au dob=ndit notorietate `n alte domenii de activitate s\ le `mp\rt\[easc\  tinerilor olimpici din experien]a lor.
Mai to]i invita]ii s-au achitat de sarcina impus\ de organizatori numai c\, rezultatul final al votului propus de  invitatul num\rul unu, actorul Adrian P\duraru – c=]i dintre elevii din jude]ul Suceava doresc s\ `[i continue o carier\ `n ]ar\, dup\ terminarea studiilor a fost dezam\gitor pentru dasc\li, oameni de afaceri, responsabili din administra]ia public\ jude]ean\ [i local\, parlamentari.
~n propor]ie cov=r[itoare, cei aproximativ 150 de tineri medalia]i la competi]iile na]ionale [i interna]ionale din acest an au ridicat m=na pentru plecarea din ]ar\, pentru construirea unei cariere `n str\in\tate. Desigur, acum str\in\tatea nu mai este cea de acum 20 de ani. Zeci de mii de suceveni lucreaz\ `n afara grani]elor Rom=niei, o bun\ parte dintre ei [i-au stabilit domiciliul `n alte ]\ri, copiii lor nu mai au niciun fel de piedic\ s\ opteze pentru a studia `n ]ar\ sau `n alte state europene. Dar op]iunea declarat\ tran[ant de c\tre olimpicii suceveni prin ridicarea voluntar\ a m=inii, trebuie s\ dea de g=ndit, nu dasc\lilor care i-au preg\tit ci acelor care `ntr-un fel sau altul, prin votul p\rin]ilor au fost trimi[i s\ fac\ treab\  pentru ei la c=rma unit\]ilor administrativ teritoriale sau `n Parlament, la Bucure[ti. Interesant este c\ o parte dintre copiii premia]i ieri [i care au votat la unison pentru plecarea din ]ar\, au p\rin]i ce `[i desf\[oar\ activitatea `n zona politicului, fiind consilieri primari, parlamentari, etc. Cum vor putea explica ace[tia dorin]a copiilor de a p\r\si ]ara condus\ de ei, ca p\rin]i?

N Invita]i de prim\ m=n\ au socializat cu olimpicii suceveni
La “Gala Olimpicilor Suceveni” au  participat oficalit\]i jude]ene [i locale, `n frunte cu pre[edintele Consiliului Jude]ean Gheorghe Flutur, vicepre[edintele CJ Vasile Ilie, prefectul Sorin Arcadie Popescu, parlamentari, precum senatorul Orest Onofrei [i deputatul Ioan B\lan, [efi de servicii deconcentrate, rectorul Universit\]ii {tefan cel Mare, Adrian Graur, al]i universitari, oameni de afaceri [i de cultur\, medici, consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyli Boeciko, reprezentan]i ai structurilor de pres\ locale, care au purtat discu]ii cu tinerele valori sucevene ar=t=ndu-le c=t de important\ este misiunea lor pentru viitor, rezultatele ob]inute la olimpiadele na]ionale [i interna]ionale constituind un punct de plecare `n des\v=r[irea carierelor profesionale pe care doresc s\ le `mbr\]i[eze.
Petru Carcalete, inspectorul [colar general al I{J Suceava, a ar\tat c\ olimpiadele [colare reprezint\ pentru `nv\]\m=ntul rom=nesc competi]ii de o importan]\ major\ sub aspectul etal\rii cuno[tin]elor, apritudinilor [i talentelor. “Anual, elevi [i profesori confirm\ valoarea institu]iilor de `nv\]\m=nt, prin distinc]iile ob]inute  iar Suceava este unul dintre cele mai reprezentative jude]e din ]ar\ sub aspectul num\rului de participan]i [i de premii, demonstr=nd c\ [colile asigur\ [i condi]ii de preg\tire a elitelor”, a ar\tat inspectorul [colar general Petru Carcalete, la Gala organizat\ `n Sala polivalent\ a complexului “Conacul Domnesc” Suceava, unde au participat elevii laurea]i ai olimpiadelor na]ionale [i interna]ionale, profesorii îndrum\tori ai acestora, directorii unit\]ilor [colare eviden]iate, inspectorii [colari. La capitolul invita]i, pe l=ng\ cei deja aminiti]i, men]ion\m pe subprefectul Jude]ului Suceava, Angela Zarojanu, europarlamentarul Petru Luhan, primarii localit\]ilor de care apar]in unit\]ile [colare eviden]iate, pre[edintele camerei de Comer], Industrie [i Agricultur\  Suceava, inspectorul General ISJ Ia[i, reprezentan]i ai unor organiza]ii nonguvernamentale dar [i primul olimpic interna]ional al jude]ului Suceava, profesor universitar doctor Gheorghe Pentiuc, care a fost laureat al Olimpiadei Na]ionale de Fizic\ `n anul 1972, f\r\ a-l uita, desigur, pe actorul Adrian P\duraru care `n cele dou\ interven]ii ale sale, a captat aten]ia publicului.
N Distinc]ii speciale pentru [ase unit\]i de `nv\]\m=nt [i [ase elevi olimpici suceveni, din partea Ministerului Educa]iei
Inspectorul [colar general Petru Carcalete a `nm=nat diplome de excelen]\ institu]ional\ din partea Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului pentru [ase unit\]i de `nv\]\m=nt din jude]: Colegiul Na]ional {tefan cel Mare Suceava, Colegiul Na]ional Eudoxiu Hurmuzaci R\d\u]i, Colegiul Na]ional Drago[ Vod\ C=mpulung Moldovenesc, Colegiul Na]ional Nicu Gane F\lticeni, {coala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului, {coala cu clasele I-VIII Bosanci.
Primului olimpic sucevean, universitarul Gheorghe Pentiuc, i-a revenit misiunea de a `nm=na diplome [i plachete celor [ase  olimpici suceveni premia]i de Ministerul Educa]iei. Ace[tia sunt  Constantin Popa, care a ob]inut medalia de bronz la Olimpiada Interna]ional\ de Geografie, de la Colegiul Na]ional Nicu Gane din F\lticeni, coordonat de profesorul doctor Marcel Porof; Andreea C=mpan, care a ob]inut locul II la Olimpiada Interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\, preg\tit\ de profesoara Sextilia Cr\ciun de la {coala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava; Sabinne Marie }\ranu, care a ob]inut locul I la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ rom=n\, preg\tit\ de profesorul Gheorghe C=rstean de la Colegiul Na]ional Petru Rare[; Mihai Vasile C=rj\, locul III la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ român\, `ndrum\tor profesor Domnica Oniga de la Colegiul Na]ional {tefan cel Mare; {tefan Ionu] Blesneag, care a ob]inut medalia de bronz la Olimpiada Interna]ional\ de fizic\, `ndrumat de profesoara Anca Greculeac, de la Colegiul Na]ional Petru Rare[, [i Iustina Cr\ciun, medaliat\ cu bronz la Olimpiada interna]ional\ de Astronomie, `ndrumat\ de profesorul Petru Cr\ciun de la Colegiul Tehnic Mihai B\cescu din F\lticeni.
N Concert simfonic de excep]ie, sub bagheta lui Bogdan Chiro[c\, de la Opera Na]ional\ Rom=n\ din Ia[i
~n cadrul Galei Olimpicilor Suceveni a fost sus]inut [i un concert de gal\ de c\tre Orchestra constituit\ cu prilejul evenimentului din membri ai Filarmonicii „Moldova”, Operei Na]ionale Române [i studen]i ai Universit\]ii de Arte „George Enescu” Ia[i, dirijor Bogdan Chiro[c\ de la Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i. Concertul, desf\[urat `n dou\ p\r]i, a cuprins lucr\ri ale lui Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Grieg, Pietro Mascagni, Johann Strauss fiul, Isaac Albeniz, Hans Zander, Jerry Bock, Carlos Gardel. Valoarea interpret\]ii a fost apreciat\ la unson de participan]ii la Gal\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. FELICITARI !!!!
    Tuturor acestor mici genii, profesorilor indrumatori, parintilor care au facut eforturi pentru a-i pregati ! Nu s-a inteles prea bine cum au fost rasplatiti, doar la modul simbolic? Un concert, prezenta oamenilor politici, a celor de afaceri, o medalie si mai ce? Cumva au primit bani pentru culegeri, burse, vre-o sponsorizare de la oamenii de afaceri, de la cei politici, pentru imbracaminte? Au parintii reducere la taxe , impozite? De ce ne miram ca aproape toti au ridicat mana ca vor sa plece in strainatate, acolo ei sant respectati , iar munca lor este recunoscuta si rasplatita, pentru asta fac eforturi parintii!