Sunday , January 29 2023

Gala Olimpicilor Suceveni, prilej pentru copiii minune ai judetului sa-si exprime liber dorinta de a pleca din tara

N circa 150 de elevi din jude], luarea]i ai olimpiadelor na]ionale [i interna]ionale, au fost s\rb\tori]i ieri la Conacul Domnesc de dasc\li, inspectori [colari [i invita]i din protipendada Sucevei n actorul Adrian P\duraru a riscat, cer=nd olimpicilor s\ ridice m=na, cei care vor s\ plece din ]ar\ n niciunul dintre ace[tia nu a stat cu m=na jos n

Peste 400 de persoane au ocupat mai toate locurile puse la dispozi]ie de Inspectoratul {colar Jude]ean al Jude]eului Suceava, pentru s\rb\torirea, ieri, a copiilor, elevi de gimnaziu sau de liceu, care au ob]inut `n anul [colar care a trecut, distinc]ii importante la olimpiadele interne [i interna]ional\.
Ca [i acum un an, la eveniment au fost invita]i personalit\]i politice, administrative, din mediul de afaceri dar [i din mass – media, scenariul organizatorilor viz=nd o [edin]\ “instructiv\” de lucru `n care cei care acum fac parte din cei care acum fac parte din structuri de conducere ale aministra]iei publice sau  au dob=ndit notorietate `n alte domenii de activitate s\ le `mp\rt\[easc\  tinerilor olimpici din experien]a lor.
Mai to]i invita]ii s-au achitat de sarcina impus\ de organizatori numai c\, rezultatul final al votului propus de  invitatul num\rul unu, actorul Adrian P\duraru – c=]i dintre elevii din jude]ul Suceava doresc s\ `[i continue o carier\ `n ]ar\, dup\ terminarea studiilor a fost dezam\gitor pentru dasc\li, oameni de afaceri, responsabili din administra]ia public\ jude]ean\ [i local\, parlamentari.
~n propor]ie cov=r[itoare, cei aproximativ 150 de tineri medalia]i la competi]iile na]ionale [i interna]ionale din acest an au ridicat m=na pentru plecarea din ]ar\, pentru construirea unei cariere `n str\in\tate. Desigur, acum str\in\tatea nu mai este cea de acum 20 de ani. Zeci de mii de suceveni lucreaz\ `n afara grani]elor Rom=niei, o bun\ parte dintre ei [i-au stabilit domiciliul `n alte ]\ri, copiii lor nu mai au niciun fel de piedic\ s\ opteze pentru a studia `n ]ar\ sau `n alte state europene. Dar op]iunea declarat\ tran[ant de c\tre olimpicii suceveni prin ridicarea voluntar\ a m=inii, trebuie s\ dea de g=ndit, nu dasc\lilor care i-au preg\tit ci acelor care `ntr-un fel sau altul, prin votul p\rin]ilor au fost trimi[i s\ fac\ treab\  pentru ei la c=rma unit\]ilor administrativ teritoriale sau `n Parlament, la Bucure[ti. Interesant este c\ o parte dintre copiii premia]i ieri [i care au votat la unison pentru plecarea din ]ar\, au p\rin]i ce `[i desf\[oar\ activitatea `n zona politicului, fiind consilieri primari, parlamentari, etc. Cum vor putea explica ace[tia dorin]a copiilor de a p\r\si ]ara condus\ de ei, ca p\rin]i?

N Invita]i de prim\ m=n\ au socializat cu olimpicii suceveni
La “Gala Olimpicilor Suceveni” au  participat oficalit\]i jude]ene [i locale, `n frunte cu pre[edintele Consiliului Jude]ean Gheorghe Flutur, vicepre[edintele CJ Vasile Ilie, prefectul Sorin Arcadie Popescu, parlamentari, precum senatorul Orest Onofrei [i deputatul Ioan B\lan, [efi de servicii deconcentrate, rectorul Universit\]ii {tefan cel Mare, Adrian Graur, al]i universitari, oameni de afaceri [i de cultur\, medici, consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyli Boeciko, reprezentan]i ai structurilor de pres\ locale, care au purtat discu]ii cu tinerele valori sucevene ar=t=ndu-le c=t de important\ este misiunea lor pentru viitor, rezultatele ob]inute la olimpiadele na]ionale [i interna]ionale constituind un punct de plecare `n des\v=r[irea carierelor profesionale pe care doresc s\ le `mbr\]i[eze.
Petru Carcalete, inspectorul [colar general al I{J Suceava, a ar\tat c\ olimpiadele [colare reprezint\ pentru `nv\]\m=ntul rom=nesc competi]ii de o importan]\ major\ sub aspectul etal\rii cuno[tin]elor, apritudinilor [i talentelor. “Anual, elevi [i profesori confirm\ valoarea institu]iilor de `nv\]\m=nt, prin distinc]iile ob]inute  iar Suceava este unul dintre cele mai reprezentative jude]e din ]ar\ sub aspectul num\rului de participan]i [i de premii, demonstr=nd c\ [colile asigur\ [i condi]ii de preg\tire a elitelor”, a ar\tat inspectorul [colar general Petru Carcalete, la Gala organizat\ `n Sala polivalent\ a complexului “Conacul Domnesc” Suceava, unde au participat elevii laurea]i ai olimpiadelor na]ionale [i interna]ionale, profesorii îndrum\tori ai acestora, directorii unit\]ilor [colare eviden]iate, inspectorii [colari. La capitolul invita]i, pe l=ng\ cei deja aminiti]i, men]ion\m pe subprefectul Jude]ului Suceava, Angela Zarojanu, europarlamentarul Petru Luhan, primarii localit\]ilor de care apar]in unit\]ile [colare eviden]iate, pre[edintele camerei de Comer], Industrie [i Agricultur\  Suceava, inspectorul General ISJ Ia[i, reprezentan]i ai unor organiza]ii nonguvernamentale dar [i primul olimpic interna]ional al jude]ului Suceava, profesor universitar doctor Gheorghe Pentiuc, care a fost laureat al Olimpiadei Na]ionale de Fizic\ `n anul 1972, f\r\ a-l uita, desigur, pe actorul Adrian P\duraru care `n cele dou\ interven]ii ale sale, a captat aten]ia publicului.
N Distinc]ii speciale pentru [ase unit\]i de `nv\]\m=nt [i [ase elevi olimpici suceveni, din partea Ministerului Educa]iei
Inspectorul [colar general Petru Carcalete a `nm=nat diplome de excelen]\ institu]ional\ din partea Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului pentru [ase unit\]i de `nv\]\m=nt din jude]: Colegiul Na]ional {tefan cel Mare Suceava, Colegiul Na]ional Eudoxiu Hurmuzaci R\d\u]i, Colegiul Na]ional Drago[ Vod\ C=mpulung Moldovenesc, Colegiul Na]ional Nicu Gane F\lticeni, {coala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului, {coala cu clasele I-VIII Bosanci.
Primului olimpic sucevean, universitarul Gheorghe Pentiuc, i-a revenit misiunea de a `nm=na diplome [i plachete celor [ase  olimpici suceveni premia]i de Ministerul Educa]iei. Ace[tia sunt  Constantin Popa, care a ob]inut medalia de bronz la Olimpiada Interna]ional\ de Geografie, de la Colegiul Na]ional Nicu Gane din F\lticeni, coordonat de profesorul doctor Marcel Porof; Andreea C=mpan, care a ob]inut locul II la Olimpiada Interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\, preg\tit\ de profesoara Sextilia Cr\ciun de la {coala cu clasele I-VIII nr. 3 Suceava; Sabinne Marie }\ranu, care a ob]inut locul I la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ rom=n\, preg\tit\ de profesorul Gheorghe C=rstean de la Colegiul Na]ional Petru Rare[; Mihai Vasile C=rj\, locul III la Olimpiada interna]ional\ de limb\, comunicare [i literatur\ român\, `ndrum\tor profesor Domnica Oniga de la Colegiul Na]ional {tefan cel Mare; {tefan Ionu] Blesneag, care a ob]inut medalia de bronz la Olimpiada Interna]ional\ de fizic\, `ndrumat de profesoara Anca Greculeac, de la Colegiul Na]ional Petru Rare[, [i Iustina Cr\ciun, medaliat\ cu bronz la Olimpiada interna]ional\ de Astronomie, `ndrumat\ de profesorul Petru Cr\ciun de la Colegiul Tehnic Mihai B\cescu din F\lticeni.
N Concert simfonic de excep]ie, sub bagheta lui Bogdan Chiro[c\, de la Opera Na]ional\ Rom=n\ din Ia[i
~n cadrul Galei Olimpicilor Suceveni a fost sus]inut [i un concert de gal\ de c\tre Orchestra constituit\ cu prilejul evenimentului din membri ai Filarmonicii „Moldova”, Operei Na]ionale Române [i studen]i ai Universit\]ii de Arte „George Enescu” Ia[i, dirijor Bogdan Chiro[c\ de la Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i. Concertul, desf\[urat `n dou\ p\r]i, a cuprins lucr\ri ale lui Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Grieg, Pietro Mascagni, Johann Strauss fiul, Isaac Albeniz, Hans Zander, Jerry Bock, Carlos Gardel. Valoarea interpret\]ii a fost apreciat\ la unson de participan]ii la Gal\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Amenzi de 10.000 de lei, aplicate unui tânăr de 20 de ani din Mălini prins că transporta ilegal cherestea de 1.100 lei

Vineri dimineață, la Vadu Moldovei, polițiștii au oprit pentru control  o autoutilitară ce transporta material …

No comments

  1. FELICITARI !!!!
    Tuturor acestor mici genii, profesorilor indrumatori, parintilor care au facut eforturi pentru a-i pregati ! Nu s-a inteles prea bine cum au fost rasplatiti, doar la modul simbolic? Un concert, prezenta oamenilor politici, a celor de afaceri, o medalie si mai ce? Cumva au primit bani pentru culegeri, burse, vre-o sponsorizare de la oamenii de afaceri, de la cei politici, pentru imbracaminte? Au parintii reducere la taxe , impozite? De ce ne miram ca aproape toti au ridicat mana ca vor sa plece in strainatate, acolo ei sant respectati , iar munca lor este recunoscuta si rasplatita, pentru asta fac eforturi parintii!