Monday , May 27 2024

Functionara de la Protectia Copilului trimisa in judecata pentru fapte de coruptie s-a ales cu o amenda penala de 30.000 de lei

N de[i condamnarea a fost cu suspendare, decizia instan]ei nu a fost pe placul Angelei Loredana Adamovici, care a `naintat recurs la Tribunal `mpotriva sentin]ei Judec\toriei

“Loviturile” primite din partea anchetatorilor de c\tre cei acuza]i c\ s\v=r[esc fapte de corup]ie primesc, `n instan]\ leacuri pe m\sur\. Un caz `l constituie Angela Loredana Adamovici, func]ionara de la Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului din subordinea Consiliului Jude]ean a sc\pat ieftin la prima `nt=lnire cu instan]a. Judec\torii de la Judec\toria Suceava au condamnat-o pe Loredana Adamovici pentru neglijen]\ `n serviciu la o amend\ penal\ `n cuantum de 30.000 de lei. Mia mult, instan]a a decis suspendarea condi]ionat\ a a pedepsei cu un termen de `ncercare de un an, timp `n care, dac\ Angela Loredana Adamovici nu va mai s\v=r[i alte infrac]iuni, pedeapsa va fi ca [i radiat\ din cazier. Loredana Adamovici a decis s\ lupte mai departe `n justi]ie, pentru a [terge din cazierul s\u pata moral\ ce planeaz\ asupra ei. Ea a `naintat la Tribunalul Suceava recurs `mpotriva hot\r=rii Judec\toriei Suceava, primul termen fiind fixat fiind pe data de 13 decembrie a.c..
La jum\tatea lunii februarie a acestui an, Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava a dispus punerea în mi[care a ac]iunii penale [i trimiterea în judecat\ a Angelei Loredana Adamovici pentru s\vâr[irea infrac]iunii continuate de abuz în serviciu contra intereselor publice ca infrac]iune asimilat\ infrac]iunilor de corup]ie. Procurorii au ar\tat c\  pe întreaga durat\ a anului 2005, Angela Loredana Adamovici, cu [tiin]\, [i-a îndeplinit în mod defectuos atribu]iunile de serviciu în activitatea de gestionare [i eliberare a formularelor „bilete speciale de c\l\torie auto [i CFR”, eliberând astfel de documente gratuite de c\l\torie în plus unor persoane din municipiul Suceava, dar [i unor persoane care nu aveau domiciliul în localitatea în care fuseser\ desemnat\ potrivit fi[ei postului [i sarcinilor de serviciu. Procurorii spuneau atunci c\ Angela Adamovici nu a f\cut men]iunile necesare [i obligatorii în adeverin]ele persoanelor cu handicap, eliberând abuziv, personal, în plus astfel de documente [i favorizând eliberarea de bilete speciale [i de c\tre colegii s\i care, în lipsa men]iunilor din adeverin]ele persoanele, nu aveau o eviden]\ clar\ a num\rului documentelor de c\l\torie deja eliberate. ~n acest fel s-ar fi ajuns la eliberarea în plus de c\tre autoritatea public\ în care î[i desf\[ura activitatea a unui num\r de 5.800 de bilete pentru adul]i [i pentru copii, din care au fost decontate un num\r de 1.905 bilete pentru adul]i [i un num\r de 44,5 bilete pentru copii. Prejudiciul produs autorit\]ii publice a fost în sum\ total\ de 1,28 miliarde de lei vechi, care a fost recuperat integral pe parcursul urm\ririi penale. Fapta a avut drept consecin]\ pe lâng\ producerea unui prejudiciu autorit\]ii publice [i ob]inerea unor avantaje patrimoniale de c\tre alte persoane, respectiv beneficiarii pe nedrept a c\l\toriilor gratuite. „Cercet\rile au eviden]iat faptul c\ Angela Loredana Adamovici [i-a exercitat atribu]iunile de serviciu în mod abuziv, în sensul c\ nu a completat rubrica]ia special\ din cadrul adeverin]elor beneficiarilor cu seria [i num\rul de bilete de c\l\torie acordate fiec\ruia, astfel c\ nu se putea stabili cu certitudine, la un moment dat, num\rul de bilete acordate fiec\rei persoane” s-a ar\tat, la acea vreme `ntr-un comunicat al Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava. (N.R.)

Vezi si

Adrian Popoiu și-a lansat candidatura pentru un nou mandat de primar la Siret. Flutur: Orașul se află pe drumul cel bun și va avea autostradă

Adrian Popoiu a avut duminică, 26 mai, lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar …