Saturday , December 3 2022

Frigul a stopat lucrarile de consolidare a terenului din centrul Sucevei

N primarul Ion Lungu a spus c\ gerul a devenit un adversar tot mai puternic [i a[teapt\ ca vremea s\ se poat\ `nc\lzi pentru a se relua lucr\rile `n zonele unde urmeaz\ a se amenaja dou\ parc\ri subterane n pentru a se gr\bi lucr\rile de consolidare a terenului, `n centrul ora[ului urmeaz\ a mai fi adus\ o echip\ de muncitori, pe l=ng\ cele existente

Lucr\rile de consolidare a terenului unde urmeaz\ s\ fie amenajate dou\ parc\ri subterane din centrul Sucevei au fost suspendate `ncep=nd de s=mb\t\. ~nc\ de joi s-a pus `n discu]ie aceast\ problem\, din cauza unor detalii tehnice. Primarul Ion Lungu a declarat c\ este vorba despre turnarea pilo]ilor de beton `n zona din esplanada Casei de Cultur\ unde ar urma s\ fie realizat\ cea mai mare parcare subteran\. Potrivit celor afirmate de constructori [i de primar, frigul a fost principala cauz\ legat\ de `ncetinirea [i stoparea lucr\rilor.
Dac\ la `nceputul s\pt\m=nii trecute ritmul a `nceput s\ se accelereze, spre finele acesteia nu s-a mai lucrat deloc. Potrivit primarului Ion Lungu, media de turnare a pilo]ilor secan]I care s\ consolideze terenul din centrul Sucevei a fost de opt pe zi, mult mai ridicat\ dec=t p=n\ atunci, `ns\ nu s-a putut continua `n acest ritm deoarece condi]iile meteo nu au mai permis acest lucru.
Dirigintele de [antier, Lauren]iu Cheleneagr\ a spus la comandamentul de ieri diminea]\ de la Prim\rie c\ [i betonul ce urma s\ fie turnat nu a fost de cea mai bun\ calitate. ~ntrebat cu privire la acest aspect, primarul Ion Lungu a spus c\ nu s-a putut turna unele cantit\]i de beton din cauz\ c\ temperaturile exterioare erau sub minus cinci grade Celsius.
Pe de alt\ parte, at=t constructorul, c=t [i primarul Ion Lungu au spus c\ se are `n vedere ca `n perioada urm\toare s\ fie suplimentat num\rul munictorilor care s\ lucreze `n zona respectiv\. ~n acest sens, este posibil ca s\ mai fie adus\ `n teren o echip\ de muncitori, dup\ ce condi]iile meteo vor fi mai favorabile. De altfel, o alt\ zon\ unde vor trebui s\ se axeze constructorii este por]iunea dintre Casa de Cultur\ [i sediul E.ON unde urmeaz\ a fi amenajat\, `n urm\torii ani, o alt\ parcare subteran\ care s\ aib\ cam jum\tate din num\rul de locuri de la parcarea din esplanada Casei de Cultur\.
Pe l=ng\ ger, o serie de probleme au ap\rut cu c=teva s\pt\m=ni `n urm\ [i au trebuit solu]ionate. Spre exemplu, reprezentantul firmei General Constrcut a luat `n calcul [i situa]ia `n care vor trebui modificate lucr\rile de a[a manier\ `nc=t s\ se poat\ realiza mai `nt=i desc\rcarea arheologic\ `n cazul `n care la s\p\turile pentru turnarea unor pilo]i secan]i apar urme ale unor ruine. De altfel, la [edin]a de ieri s-a discutat despre a[a ceva.
O alt\ problem\ a fost [i r\m=ne `n continuare cea a unor drenuri care trebuie s\ fie `n zona esplanadei [i care fac leg\tura cu cele din zona parcului {ipote. ~n func]ie de care este traseul acestor drenuri [i c=t sunt de colmatate, urmeaz\ a se stabili graficul lucr\rilor `n perioada urm\toare. Referindu-se la acest asepct, primarul Ion Lungu a spus c\ o mare parte din documenta]ia veche a fost g\sit\ [i c\ solu]ia tehnic\ pentru a se continua lucr\rile a putut fi conturat\ urm=nd a fi aplicat\ atunci c=nd condi]iile meteo vor permite acest lucru. „Avem un nou adversar la aceste lucr\ri: temperaturile sc\zute”, a declarat Ion Lungu.
~n ceea ce prive[te re]elele de utilit\]i care ar trebui deviate pe m\sur\ ce lucr\rile de consolidare a terenului `nainteaz\, primarul Ion Lungu a spus c\ o problem\ recent\ este cea legat\ de o canalizare a Casei de Cultur\. Solu]ia care se `ntrevede este racordarea Casei de Cultur\ la o alt\ canalizare a ora[ului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …