Thursday , December 1 2022

Fostul primar Marian Ionescu ar putea ajunge consilier judetean

O alt\ schimbare – surpriz\ pe care o va produce rezultatul alegerilor legislative din acest an `n deliberativul jude]ean sucevean vine de la PP-DD. Cezar Cioat\ va trebui s\ p\r\seasc\ locul din Consiliul Jude]ean, iar regula stabilit\ de lege spune c\ urm\torul pe lista de suplean]i ai partidului trebuie s\ vin\ `n locul celui care a renun]at la m
andatul de ales jude]ean. Pe lista PP-DD, urm\torul este Marian Ionescu, nimeni


altul dec=t fostul primar PSD al municipiului Suceava `n perioada 2000 – 2004. Marian Ionescu ob]inuse mandatul `n 2000 pe un val de simpatie pro-PSD iar el, intuind valul, a plecat din PD pentru a candida la PSD. A ob]inut mandatul de primar [i a fost `nfr=nt la alegerile din 2004 de, la aceea vreme, liberalul Ion Lungu. ~n perioada 2004 – 2008, Marian Ionescu a fost unul din cei doi viceprimari ai Sucevei, iar dup\ ce `n 2008 Ion Lungu a mai c=[tigat un mandat de primar, Marian Ionescu a fost, p
entru o scurt\ perioad\, consilier al acestuia pe probleme de transport dup\ care, plec=nd la PDL (melanj politic `ntre vechiul PD [i PLD), Marian Ionescu este sus]inut pentru o func]ie de conducere la nivelul sucursalei sucevene a companiei Po[ta Rom=n\. A intrat, oarecum, `ntr-un con de umbr\ pe plan politic, probabil [i pe fondul unor dosare penale pentru ni[te fapte pe care le-ar fi comis c=nd era primar, dar `n vara acestui an este pus pe locul 6 din lista de candida]i ai PP-DD la Consiliul Jude]ean. ~ntre timp, o instan]\ ie[ean\ a dat pronun]area `ntr-un dosar al lui Marian Ionescu, pedeapsa pentru acesta fiind cu suspendare. De regul\, la astfel de pedepse instan]ele nu dau [i m\suri suplimentare privind interzicerea unor drepturi cum ar fi cel de a alege sau de a fi ales pentru o anumit\ perioad\ de timp. Astfel, Marian Ionescu ar putea ajunge `n Consiliul Jude]ean Suceava. El nu a putut fi contactat `n cursul zilei de ieri pentru a confirma sau infirma dac\ va prelua sau nu mandatul de consilier jude]ean. ~n ipoteza c\ acesta nu va ajunge membru `n deliberativul jude]ean sucevean, `n locul lui Cezar Cioat\ ar putea s\ ajung\ din partea PP-DD profesorul Radu Iacoban, fost lider al ]\r\ni[tilor suceveni cu mai mul]i ani `n ur
m\.
Men]ion\m c\, `n ce `l prive[te pe Cezar Cioat\, acesta a candidat `n vara acestui an din partea PP-DD pentru un mandat de consilier jude]ean, iar partidul din partea c\ruia a candidat a ob]inut un rezultat electoral care i-a garantat trei din cele 36 de mandate de consilier jude]ean. Astfel, PP-DD a fost cea de-a treia forma]iune politic\ din Suceava care a reu[it s\ ob]in\ un mandat de consilier jude]ean, dup\ USL cu 18 mandate plus cel de pre[edinte al Consiliului Jude]ean [i PDL cu 15 mandate. ~ntre candida]ii PP-DD care au ajuns `n deliberativ, `n urma unor schimb\ri de conducere, a fost [i Cezar Cioat\, unul din liderii sindicali ai minerilor din zona de munte a jude]ului. El a candidat pentru un mandat de deputat `n colegiul 9 care include `n mare parte localit\]ile din bazinul r=urilor Dorna [i Bistri]a, iar rezultatul ob]inut de el a fost cel mai bun at=t ca procent, c=t [i ca num\r de voturi dintre to]i candida]ii PP-DD la alegerile pentru deputat. Chiar dac\ nu a reu[it `ns\ c=[tigarea colegiului, rezultatul pe jude] al partidului l-a `ndrept\]it pe Cezar Cioat\ s\ ia un loc de deputat prin procedura „dubl\rii mandatului”. (Dan PRICOOPE
)

Vezi si

Preotul bisericii Sf. Nicolae din Sadova, găsit mort în urma unui infarct

Marți, 29 noiembrie, la ora 13.33,  polițiștii din Pojorâta au fost anunțați despre faptul că …

No comments

  1. Ce ar mai putea sa faca Ionescu? Ca primar a excelat in Poker , procese penale are, de ce ar trebui suit iar intrun post politic? Chiar nu putem sa promovam oameni cinstiti si care sa faca treaba pentru comunitate? Ce il recomanda pe individ ca sa devina consilier?