Tuesday , December 5 2023

Fosta vila de protocol a cuplului Ceausescu, la mare cautare pentru petrecerea Craciunului si Revelionului

N o noapte `n patul lui Nicolae Ceau[escu cost\ 350 de lei, `n timp ce patul Elenei Ceau[escu poate fi `nchiriat la 250 de lei  lei n Casa de Oaspe]i poate fi vizitat\ gratis, `ns\ nu prezint\ `nteres pentru turi[ti  N ultimul  oficial  care a preferat s\ `nnopteze la vila respectiv\ este ministrul Mediului, Laslo Borbely n

Apropierea s\rb\torilor de sfâr[it de an  îi determin\ pe turi[ti s\ fac\ rezerv\ri nu numai la pensiunile din jude]ul Suceava cât [i la fostele vile de protocol care au apar]inut în exclusivitate cuplului Ceau[escu. Potrivit directorului Sucursalei Regiei de Protocol  Viorel Cucu, Casa de Oaspe]i a[a cum este cunoscut\ vila de protocol situat\ la ie[irea din Suceava  spre Ipote[ti, din zona Br\det, este [i în acest an loca]ia preferat\ a unor familii pentru petrecerea Cr\ciunului [i a Revelionul   Casa de oaspe]i mai este solicitat\ pentru evenimente festive cum ar fi botezuri, banchete [i  zile onomastice. ~n salon, pot `nc\pea la o mas\ festiv\ aproximativ 80 de persoane. De[i nu mai are circuit `nchis, sucevenii [i turi[tii nu sunt interesa]i de viziarea acestui imobil, de[i intrarea este gratuit\.
Imobilul, ridicat în anii 70,  cuprinde dou\ apartamente, [ase garsoniere [i un salon de protocol. Nicolae Ceau[escu poposea la vil\ atunci când venea la vân\toare sau când efectua vizite de lucru în jude]ul Suceava. Avea la dispozi]ie un apartament care cuprinde un dormitor cu mobilier de nuc ,un birou, baie [i hol. În schimb, Elena Ceau[escu era mult mai preten]ioas\, mobilierul din camera pe care o folosea ea fiind de mahon sculptat. Pentru o noapte `n patul confec]ionat din lemn de l\m`i în care dormea Nicolae Ceau[escu trebuie s\ scoate]i din buzunar 350 lei în timp ce pentru a petrece o noapte în apartamentul Elenei Ceau[escu se pl\tesc  250 lei.  O garsonier\ poate fi `nchiriat\ la pre]ul de 160 de lei, de[i mobilierul este tot din lemn de l\m`i ca [i `n camera lui Nicolae Cea[usecu.
În fiecare camer\ sunt expuse tablourile originale ale unor arti[ti plastici cunoscu]i, inclusiv din opera marelui sculptor Ion Irimescu. În salonul oficial,un tablou aminte[te de domnitorul Moldovei, {tefan cel Mare. Inedit\ este crama de la subsolul cl\dirii, placat\ cu cristale [i flori de min\. Ast\zi `ns\ aici nu se mai g\se[te nicio sticl\ de vin.
N Ministrul Mediului, ultimul oficial din Guvern care a `nnoptat la vila de protocol
Casa de Oaspe]i, care a apar]inut, pân\ în Revolu]ia din decembrie 1989, Gospod\riei Jude]ene de Partid Suceava, a avut un regim special fiind rezervat\ în exclusivitate cupului Ceau[escu [i [efilor  de state cu care fostul dictator avea programate întâlniri oficiale. Printre cei care au fost în vila de protocol înainte de ‘89 se num\r\ Regina Angliei [i [ahul Iranului. Dup\ 20 de ani, fosta locuin]\ de protocol a cuplului Ceau[escu este înc\ singura loca]ie din ora[ care poate face fa]\ unei întâlniri la nivel de delega]ii oficiale, inclusiv, cu [efi de state. Imobilul este opera arhitectului Nicolae Porumbescu, cel care a proiectat numeroase edificii din ]ar\, printre care Circul de Stat din Bucure[ti, Casa Culturii din Baia Mare [i Suceava. Dup\ anii ‘90 Casa de Oaspe]i a fost gazda a numeroase recep]ii pentru tot felul de delega]ii oficiale. Dealtfel, prin destina]ie,face parte din protocolul Pre[edin]iei, Camerei Deputa]ilor, Senatului, Cur]ii Constitu]ionale [i Guvernului. Între înal]ii oficiali care au poposit pentru câteva ore s-au aflat pre[edin]ii Elve]iei, Seimul Poloniei, regina Suediei, regele Norvegiei. Chiar [i prin]ul Charles a ales în 2003 imobilul ca loc de recep]ie pentru invita]ii s\i. Nu trebuie omi[i nici fostul pre[edinte Ion Iliescu, ex-premierul Adrian N\stase care au preferat imobilul ca loc de odihn\ sau de dineuri oferite unor apropia]i sau a unor delega]ii oficiale, în vizitele pe care le-au efectuat în jude]ul Suceava.
Traian B\sescu nu s-a ar\tat interesat de vila de protocol, preferând s\ stea la   Hotelul Best Western din Gura Humorului sau la o pensiune din Sucevi]a atunci când vine `n vizit\  în jude]ul Suceava.  Ultimul oficial din Guvern care a preferat s\ `nnopteze `n vila de protocol a fost ministrul Mediului care a dormit zilele trecute `n patul de mahon al Elenei Ceau[escu.
N Pentru acest Revelion, vila e deja `nchiriat\
Potrivit directorului Sucursalei Regiei de Protocol, Viorel Cucu, Casa de Oaspe]i este [i în acest an loca]ia preferat\ de grupuri pentru petrecerea Cr\ciunului [i a Revelionului.  De  aproximativ 3 ani, fosta vil\ de protocol a `nceput s\ aib\ c\utare de grupuri de persoane care fie au preferat s\ petreac\ Sfintele S\rb\tori ale Pa[telui dar [i pentru petrecerea Cr\ciunului [i Revelionului. ~n acest an, de Pa[te 40 de  cadre sanitare  au preferat s\ se întîlneasc\ [i s\ petreac\  ~nvierea Domnului  la Casa de Oaspe]i. Deja, pentru petrecerea  S\rb\torilor de Iarn\ dou\ grupuri de suceveni [i-au exprimat inten]ia [i au solicitat rezervarea pentru petrecerea sf\r[itului de an.  Anul trecut imobilul a fost `nchiriat de `n perioada 31 decembrie 2009-2 ianuarie 2010, de profesori din Bucure[ti, din Ia[i [i din Timi[oara. Atunci profesorii au pl\tit 10.000 de lei pentru a s\rb\tori trecerea dintre ani în vila în care fostul dictator poposea atunci când venea la Suceava.   {eful Regiei de Protocol Suceava ne-a spus c\ [i `n acest an pre]urile pentru `nchiriere pentru grupurile care petrec sf=r[itul de an au r\mas acelea[i. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Două transporturi de cherestea fără acte, depistate de polițiști la Spătărești și Drăgușeni

Pe 29 noiembrie, la ora 20.15, în localitatea Spătărești,  polițiștii  au oprit o autoutilitară condusă …