Saturday , April 13 2024

Flutur crede ca scaderea TVA la alimentele de baza nu va duce la scaderea pretului acestora

N vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur condamn\ populismul PSD, pe care `l compar\ cu „C=ntarea Rom=niei” [i spune c\ popula]ia ar trebui s\ fie con[tient\ de faptul c\ adev\ra]ii c=[tig\tori ai legii privind TVA de 5% la alimentele de baz\ vor fi intermediarii, nici m\car produc\torii sau procesatorii [i cu at=t mai putin cet\]enii

Vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur consider\ c\ votul pozitiv dat `n Parlamentul Rom=niei de c\tre democrat liberali `n baza c\ruia s-a adoptat legea privind TVA-ul de 5% la produsele alimentare de baz\ este „o nesincronizare regretabil\”. Gheorghe Flutur a evitat s\ spun\ dac\ vor fi sau nu date sanc]iuni pe linie de partid, `n special liderului grupului PDL din Camera Deputa]ilor, dar a spus c\ de fapt problema de fond nici m\car nu este cea a sanc]ion\rii, ci a urm\rilor reale pe are le va avea. Referindu-se la acest aspect, Gheorghe Flutur a ]inut s\ atrag\ aten]ia popula]iei c\ reducerea de la 24% la 5% a produselor alimentare de baz\ nu va aduce o ieftinire a acestora `n magazine. Gheorghe Flutur a l\sat s\ se `n]eleag\ c\ este vorba de o manipulare atunci c=nd se prezint\ calcule cu privire la sc\derea pre]urilor la p=ine sau alte alimente de baz\ deoarece, chiar dac\ TVA-ul se va reduce cu 19% pre]ul de pe raft va r\m=ne acela[i din cauza intermediarilor. „Nu se reduc pre]urile alimentelor, ci unii intermediari vor b\ga bani mai mul]i `n buzunar”, a declarat Gheorghe Flutur. El a precizat c\ s-a confruntat cu o astfel de ini]iativ\ legislativ\ [i c=nd era la conducerea Ministerului Agriculturii [i atunci au fost f\cute evalu\ri cu privire la impactul asupra popula]iei cu privire la punerea `n practic\ a unei astfel de legi. Conform afirma]iilor lui Gheorghe Flutur, o astfel de lege este una cu caracter populist, care nu ajut\ nici pe consumatori, nici pe produc\tori sau pe procesatori, ci doar pe intermediari. „V\d o ploaie de populisme f\r\ precedent a PSD, parc\ e o C=ntare a Rom=niei, care e mai de treab\. Acum pl=ng pe um\rul tuturor, `[i aduc aminte, dar le aduc aminte [i eu c\, cu un an `n urm\, erau la guvernare [i multe domenii le-au avut ei. Nu se poate s\ ai aceast\ apuc\tur\ de a ]i se [terge memoria at=t de repede. Nu [tiu unde pot fi trata]i”, a spus Gheorghe Flutur. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …