Thursday , May 23 2024

Firmele care nu au finalizat lucrarile prin programul ISPA ar putea fi penalizate

N „Ministerul Finan]elor este cel care face pl\]ile. Scopul nostru este ca lucr\rile s\ fie `ncheiate p=n\ la 31 decembrie 2010, `ns\ dac\ vor trece cu restan]e peste grani]a dintre ani, probabil c\ firmele `n cauz\ vor fi penalizate”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc

Firmele de construc]ii care au c=[tigat licita]iile pentru execu]ia lucr\rilor derulate `n municipiul Suceava cu fonduri europene ale ISPA care vor intra `n 2011 cu obiective neterminate risc\ s\ fie penalizate. Licita]iile s-au organizat, cu mai mul]i ani `n urm\, la Bucure[ti, pentru patru componente: ap\ potabil\, sta]ie de epurare, canalizare, precum [i consultan]a proiectului. Firmele TMUCB, Dytras Spania [i Pfeifer au adjudecat licita]iile privind lucr\rile de execu]ie pe primele trei componente `n timp ce firma EPTISA a c=[tigat licita]ia pentru serviciile de consultan]\. De atunci [i p=n\ acum, s-au `nregistrat `nt=rzieri mari la lucr\rile ce ar fi trebuit finalizate p=n\ `n decembrie 2010 iar posibilitatea ca termenele s\ fie recuperate este una destul de redus\. La [edin]a de comandament care a avut loc, ieri, la Prim\rie, cu privire la stadiul lucr\rilor s-a scos `n eviden]\ faptul c\ interven]iile de amploare de la re]elel de ap\ [i de canalizare, vor putea fi duse la cap\t la termen, cu c=teva excep]ii care vor ajunge `n anul 2011. Viceprimarul Viorel Seredenciuc a spus c\ este vorba despre obiective de pe Calea Unirii, `n zona bretelelor, de pe strada Ostra din cartierul Obcini, precum [i din zona fostelor sere municipale. O situa]ie delicat\ este [i la sta]ia de tratare-epurare a apelor manajere, unde probele de func]ionare a instala]iei nu vor mai avea loc `n acesta an, a[a cum trebuia.  „Ministerul Finan]elor este cel care face pl\]ile. Scopul nostru este ca lucr\rile s\ fie `ncheiate p=n\ la 31 decembrie 2010, `ns\ dac\ vor trece cu restan]e peste grani]a dintre ani, probabil c\ firmele `n cauz\ vor fi penalizate”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc. El a precizat c\ are cuno[tin]\ despre situa]ii, `n ]ar\, unde din cauza `nc\lc\rii termenelor din contract, firmele constructoare ISPA au fost sanc]ionate, find vorba de fonduri europene unde stricte]ea este mai mare.
Reamintim c\ Programul ISPA a demarat, la Suceava, `n anul 2008 [i trebuie s\ fie finalizate lucr\rile p=n\ la data de 31 decembrie 2010. Concernul TMUCB [i ERG Termrom Bucure[ti adjudecase licita]ia de reabilitare a sistemului de alimentare cu ap\ din Suceava pentru suma de 14,89 milioane euro iar lucr\rile la re]eaua de canalizare fuseser\ adjudecate de compania german\ Ludwig Pfeifer pentru 20,96 milioane euro, `n timp ce pentru modernizarea sta]iei de epurare licita]ia a fost adjudecat\ de firma spaniol\ Dytras pentru suma de 13,66 milioane euro. Contractul de asisten]\ tehnic\ a fost semnat cu firma Eptisa [i are valoarea de 3,16 milioane euro. Peste 30 de milioane de euro din fondurile necesare erau europene [i nerambursabile, din categoria celor de preaderare, o alt\ sum\ considerabil\ fiind alocat\ de la Guvern din Fondul de Preaderare iar o alt\ sum\ de peste [ase milioane de euro o reprezint\ un credit accesat de Prim\ria Suceava de la banca german\ KfW. (D.P.)

Vezi si

Gheorghe Flutur, întâlniri cu alegătorii din trei zone ale orașului Rădăuți

 Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut miercuri întâlniri cu electoratul în trei zone ale …

No comments

  1. Vrem niste observatii din partea unor diriginti de santier sau a altor specialisti, nicidecum a unei persoane care nu are tangenta cu acest sector de activitate.
    Penalitatile la care face referire sunt simple speculatii pentru a indrepta atentia spre alceva, nicidecum la calitate, care lasa mult de dorit.
    Obs.Se vor gasi “n” motive pentru care constructorul nu a finalizat la timp lucrarea.