Monday , September 25 2023

Firma MUHA a finalizat o investitie asteptata de peste un deceniu la Gura Humorului

.
la finele s\pt\m=nii trecute a avut loc recep]ia tehnica a lucr\rilor de la bazinul de înot construit l=nga sala de sport de la Clubul Sportiv {colar Gura Humorului investi]ia a dep\[it 7 milioane de lei, proiectul pentru întreaga baza sportiva fiind planificat la începutul anilor 90, studiul de fezabilitate [i proiectul tehnic al bazinului de înot fiind definitiva spre finele anilo 90, finan]area guvernamentala l\s=ndu-se însa foarte mul]i ani la recep]ia tehnica a lucr\rilor a participat mai mul]i reprezentan]i din partea firmei, a Inspectoratului în Construc]ii [i din partea beneficiarului – Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava, inspectorul [colar general adjunct Mihai Vitcu declar=ndu-se înc=ntat de finalizarea acestui proiect [i felicit=nd firma MUHA pentru lucrarea f\cut\
Firma de construc]ii suceveana MUHA a finalizat una din lucr\rile de investi]ii cele mai a[teptate în ora[ul Gura Humorului. Este vorba despre bazinul de înot de la Clubul Sportiv {colar, investi]ia situ=ndu-se în vecin\tatea unei mai vechi s\li de sport construite cu mai mul]i ani în urm\. At=t sala de sport, c=t [i bazinul de înot sunt componente ale aceluia[i plan întocmit în anul 1992, dar care din cauza unor probleme de ordin birocratic [i financiar nu a putut fi definitivat dec=t dupa aproape doua decenii.
Sala de sport a fost proiectata în func]ie de necesit\]ile [i standardele de la aceea vreme. Pentru aceasta s-au g\sit fonduri ceva mai repede dec=t pentru bazinul de înot, motiv pentru care sala respectiva a fost finalizata [i data în folosin]a cu aproape un decendiu în urm\. În ce prive[te bazinul de înot, lucrurile sunt mai complicate pentru ca finan]area s-a blocat la un moment dat iar mai mul]i ani la r=nd lucrurile au b\tut pasul pe loc.
Cel care a f\cut proiectul este cunoscutu arhitect sucevean Constantin Gorcea, un nume de referin]a printre arhitec]ii suceveni [i care a proiectat [i bazinul de înot al Universit\]ii „{tefan cel Mare”. De altfel, arhitectul Constantin Gorcea spune ca exista unele similitudini între cele doua proiecte – cel al universit\]ii sucevene [i cel al clubului sportiv humorean, cu precizarea ca proiectul de la Suceava este mai amplu [i a fost conceput [i pentru kinetoterapie. În ce prive[te bazinul de la Gura Humorului, arhitectul Constantin Gorcea s-a declarat mul]umit [i a spus ca realizarea lucr\rilor a parcurs o cale îndelungat\. Studiul de fezabilitate al bazinului a fost f\cut în anul 1997 iar dupa aproape doi ani a fost întocmit [i poriectul tehnic. Ani de zile, proiectul a stat în birourile celor care trebuiau sa dea „unda verde” pentru finan]area lucr\rilor iar abia prin 2006 a început deblocarea lucr\rilor.
Astfel, la finele s\pt\m=nii trecute, a avut lco recep]ia tehnica a investi]iei care a costat pu]in peste 7,1 milioane de lei din care lucr\rile efective de construc]ii – montaj au dep\[it 6,8 milioane de lei. „Obiectivul este amplasat în ora[ul Gura Humorului în vecinatatea s\lii de sport existente în Complexul Sportiv al Centrului {colar Gura Humorului. Obiectivul de investi]ii “Bazin de înot acoperit” ce apar]ine de Centrul {colar Sf=ntul Andrei – ora[ Gura Humorului are o lungime de 25 de metri [i cinci culoare pentru înot. Valoarea totala pe întreaga investi]ie s-a ridicat la [apte milioane de lei. Bazinul are ca domeniu de activitate at=t ca centru de recuperare pentru persoane cu dezabilit\]i c=t ca [i complex de nata]ie sportiv utilizat de copiii care doresc sa ia cursuri de înot sau de persoanele care doresc sa se relaxeze”, a explicat inginerul Cristian Muntianu de la biroul tehnic al companiei de construc]ii MUHA.
La recep]ia tehnica a investi]iei de la Gura Humorului au participat reprezentan]i ai unit\]ii de înv\]\m=nt, ai firmei de construc]ii MUHA, ai Inspectoratului în Construc]ii. Din partea beneficiarului – Inspectoratul {colar Jude]ean (I{J) Suceava – au participat inspectorul [colar general adjunct, Mihai Vitcu [i responsabilul I{J cu privire la investi]iile în înv\]\m=nt, {tefan V\ideanu. Mihai Vitcu s-a declarat mul]umit de ceea ce a v\zut la bazinul de înot acoperit construit de firma MUHA la Gura Humorului, neav=nd obiec]ii fa]a de modul în care a fost realizata lucrarea. De altfel, Mihai Vitcu a ]inut sa felicite constructorul – firma MUHA – pentru modul în care s-au f\cut lucr\rile la bazinul de înot [i a recomandat unit\]ii de înv\]\m=nt sa aiba în vedere modalit\]i din care sa poata fi ob]inute fonduri pentru între]inerea acestui obiectiv, av=ndu-se în vedere [i posibilitatea ca acest bazin de înot sa fie utilizat [i de alte categorii de persoane, nu doar de elevii de la Centrul Sportiv.
Ca func]iuni conexe, la Bazinul de înot vor mai func]iona cabinete medicale, cabinet de explor\ri multifunc]ionale [i o saun\. În continuarea bazinului se reg\sesc noile vestiare ce fac leg\tura dintre sala de sport [i bazinul de înot, acest lucru permi]=nd utilizarea lor suplimentara pentru competi]iile sportive. Leg\turile pe verticala între cele doua cl\diri se realizeaza prin doua sc\ri, una principala pentru public dimensionata [i ca scara pentru persoane cu handicap locomotor [i una pentru deservirea func]iunilor interne ale bazinului spre spa]iile tehnice de la parter [i spa]iile de sauna [i vestiare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O tânără de 20 de ani a obținut ordin de protecție împotriva mamei sale, care a bătut-o pe stradă pentru că nu-i place de iubitul fetei

Vineri seara, la ora 21.10, la sediul Poliției municipiului Rădăuţi s-a prezentat C. A., de …