Friday , May 24 2024

Firma apartinand afaceristului Costel Bujorean, inchisa de vamesi

Peste 3,12 miliarde de lei vechi au fost confisca]i, societatea a fost amendat\ cu 300 de milioane de lei vechi, iar activitatea a fost suspendat\ pentru o lun\ u motivul – comercializarea f\r\ autoriza]ie de la Autoritatea Na]ional\ a V\milor  de produse energetice – `n principal benzin\ [i motorin\ 

Activitatea SC RALIDI SRL Suceava, patronat\ de omul de afaceri sucevean Costel Bujorean a fost suspendat\ pentru o lun\, dup\ ce inspectorii vamali au g\sit la un control c\ a comercializat en-gros produse energetice f\r\ a de]ine autoriza]ie în acest sens, astfel c\ societ\]ii i-a fost confiscat\ suma de 312.000 de lei, fiind amendat\ [i cu suma de 30.000 de lei.
Potrivit unui comunicat de pres\ al Autorit\]ii Na]ionale a V\milor, `n cursul zilei de miercuri, inspectorii vamali din cadrul Direc]iei Jude]ene pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Suceava au încheiat un control care a avut ca obiect verificarea modului de achizi]ie, de]inere [i comercializare a produselor energetice la societatea RALIDI. Autoritatea vamal\ a confiscat suma de 312.748 de lei, reprezentând contravaloarea a 55.883 de litri combustibil, societatea comercial\ respectiv\ fiind sanc]ionat\ contraven]ional cu o amend\ în valoare 30.000 de lei [i cu suspendarea activit\]ii de comercializare a produselor accizabile pe o perioad\ de o lun\.
Potrivit sursei citate, un echipaj mobil din cadrul DJAOV Suceava a încheiat un control la respectiva firm\ care are ca obiect principal de activitate comer] cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi [i gazo[i [i al produselor derivate. Obiectul controlului a constat în verificarea modului de achizi]ie, de]inere [i comercializare a produselor energetice. Astfel, inspectorii vamali au constatat c\, în perioada 15 martie – 31 iulie 2012, societatea a comercializat en-gros cantitatea de 7.200 litri benzin\ în valoare de 40.406 de lei [i 48.683 de litri motorin\, în valoare de 272.342 de lei, f\r\ a de]ine atestat de înregistrare pentru unitatea de comercializare respectiv\.
SC RALIDI SRL este `nregistrat\ la Oficiul Registrului Comer]ului `n anul 2002 [i de cur=nd [i-a schimbat sediul de pe strada M\r\[e[ti, pe strada Universit\]ii din municipul Suceava. Patronul firmei, Costel Bujorean, spune c\ aceast\ problem\ va fi rezolvat\ `n instan]a de judecat\ fiindc\ singura problem\ identificat\ de inspectorii vamali a fost aceea c\ firma [i-a schimbat sediul de pe o strad\ pe alta. „Atestatul de la Vam\ este pentru firm\, nu pentru o adres\. Acestea sunt capacit\]ile lor de a-[i face treaba. ~n instan]\ se va hot\r` cine are dreptate”, a declarat Costel Bujorean.
Afaceri dubioase ale clanului Bujorean soldate cu condamn\ri penale
Familia Bujorean a avut `n mai multe r=nduri conflicte cu legisla]ia economic\ `n activitatea lor ca patroni de firme. ~n 2010, fratele mai mic, Gheorghe Bujorean a fost condamnat la cinci ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de `n[el\ciune. Gheorghe Bujorean a primit aceast\ pedeaps\ pentru c\ `n schimbul unor cantit\]i importante de carburan]i – benzin\ [i motorin\ a oferit cecuri f\r\ acoperire firmei DAGIDA SRL Marginea, patronat\ de D\nu] Onofrei, fratele secretarului Senatului, senatorul Orest Onofrei. „I-am dat benzin\ [i motorin\ fiindc\ `l cuno[team mai dinainte, de c=nd lucra cu fratele s\u. El `nfiin]ase o firm\ nou\ – BUJOTRANS. Prin aceast\ firm\ el revindea produsele pe bani, `ns\ mie mi le pl\tea cu cecuri f\r\ acoperire”, a punctat atunci D\nu] Onofrei. Anchetatorii au stabilit la acea vreme c\ în perioada 09.09.2006 – 21.02.2007 s-au livrat de c\tre SC DAGIDA EXIM SRL R\d\u]i produse petroliere în sum\ de 2.257.440,31 lei [i s-au efectuat pl\]i de c\tre beneficiarul SC BUJOTRANS SRL Bosanci în sum\ de 1.655.153,65 lei r\m=n=nd un sold de 602.286,66 lei.
La data de 22.02.2007 D\nu] Onofrei, a introdus la plat\ o fil\ CEC în sum\ de 39.688,72 lei emis\ de SC BUJOTRANS SRL, fil\ ce a fost refuzat\ la plat\ din motivul lipsei totale de disponibil. Lu=nd leg\tura cu învinuitul acesta i-a `nm=nat o alt\ fil\ CEC, completat\ cu suma de 602.286,66 lei semnat\ [i [tampilat\. {i aceast\ fil\ CEC care a fost introdus\ în banc\ pentru plat\ a fost refuzat\ din acela[i motiv al lipsei de disponibil, clientul fiind în interdic]ie bancar\. Procurorii au re]inut la vremea respectiv\ c\ Bujorean a comercializat întreaga cantitate de combustibil, f\r\ îns\ a recupera în vreun fel prejudiciul de 602.286,66 lei creat SC DAGIDA SRL R\d\u]i.
Fiind audiat, Gheorghe Bujorean a recunoscut faptul c\ a emis filele CEC f\r\ a efectua ulterior pl\]ile, motiv=nd aceast\ activitate îns\ ca urmare a problemelor de s\n\tate pe care le-a avut la sf=r[itul lunii februarie 2007 [i urmare a problemelor financiare pe care le-a înt=mpinat în rela]iile economice desf\[urate cu alte societ\]i comerciale, nicidecum cu inten]ia de a induce în eroare cele trei societ\]i comerciale.
Costel Bujorean, fratele mai mare, condamnat [i el `n afaceri cu produse petroliere
Constantin – Costel Bujorean face parte din r=ndul afaceri[tilor care, `n urm\ cu mai bine de un deceniu `l aveau ca model pe Severin Tcaciuc [i `mpreun\ cu acesta puseser\ la cale o modalitate simpl\ [i eficient\ de a c=[tiga bani, v=nz=nd prin benzin\riile proprii solven]i de extrac]ie, combustibil care nu era purt\tor de accize la pre] drept benzin\. ~n acest fel, statul rom=n a fost odat\ p\c\lit prin neplata accizelor, iar posesorii de ma[ini cump\rau la pre]ul benzinei un produs inferior, numai bun pentru stricat motoarele.
Costel Bujorean, patron atunci la SC AUTO OIL SRL din Bosanci, a fost trimis `n judecat\ pentru evaziune fiscal\, `n[el\ciune cu privire la calitatea produselor [i uz de fals. A fost condamnat, `n prim\ instan]\ acum doi ani la patru ani de `nchisoare. Constantin Bujoreanu se ocupa la `nceputul anilor 2000 cam cu acelea[i afaceri ca [i Severin Tcaciuc – falsificarea de facturi, v=nzarea c\tre cump\r\torii veni]i cu ma[inile la pompele benzin\riei sale a unor solven]i de extrac]ie drept motorin\ de cea mai bun\ calitate. N-a apucat s\ ajung\ la fel de celebru ca [i Severin, la acea vreme, pentru c\ nu a avut timpul necesar.
~n data de 19 martie 2003, Costel Bujorean a fost trimis `n judecat\ de c\tre Parchetul de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava pentru s\v=r[irea infrac]iunilor mai sus amintite, `ntr-un dosar amplu, `n care se reg\seau numele deja celebre Severin [i Aneta Tcaciuc, Ion Moro[an [i Cristian Socaciu.
Procurorii Cur]ii de Apel Suceava au constatat atunci c\ `n calitatea sa de asociat [i administrator la SC AUTO OIL SRL Bosanci `n anii 2000 – 2001, Costel Bujorean a `nregistrat `n contabilitate documente justificative false pentru cantitatea de 278.889 litri de motorin\, `n valoare de 3,5 miliarde de lei vechi, `n baza c\rora patronul bos=ncean s-a sustras de la plata obliga]iilor fiscale `n valoare total\ de 528 milioane de lei vechi, la cursul acelor timpuri. ~n plus, Bujorean a fost judecat [i pentru c\ a `n[elat cump\r\torii care au achizi]ionat de la sta]ia de carburan]i apar]in=nd SC AUTO OIL SRL Bosanci solvent de extrac]ie, livrat drept benzin\ Premium 2. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Candidații înscriși pentru admiterea la Colegiul Militar ”Ștefan cel Mare” susțin vineri proba scrisă

Elevii claselor a VIII-a care s-au înscris în vederea admiterii la Colegiul Național Militar ”Ștefan …